Πολιτική για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη

01-01-2018

Η ευρωπαϊκή πολιτική για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη (Ε&ΤΑ) αποτελεί σημαντικό τομέα της ευρωπαϊκής νομοθεσίας ήδη από τη σύναψη των πρώτων κοινοτικών Συνθηκών, επεκτάθηκε δε στις αρχές της δεκαετίας του 1980 με την κατάρτιση ενός ευρωπαϊκού προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα. Από το 2014, το μεγαλύτερο μέρος της ενωσιακής χρηματοδότησης για την έρευνα χορηγείται στο πλαίσιο του «Ορίζων 2020», δηλαδή του 8ου προγράμματος-πλαισίου της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία, το οποίο καλύπτει την περίοδο 2014-2020 και στοχεύει στη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ σε παγκόσμια κλίμακα.

Η ευρωπαϊκή πολιτική για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη (Ε&ΤΑ) αποτελεί σημαντικό τομέα της ευρωπαϊκής νομοθεσίας ήδη από τη σύναψη των πρώτων κοινοτικών Συνθηκών, επεκτάθηκε δε στις αρχές της δεκαετίας του 1980 με την κατάρτιση ενός ευρωπαϊκού προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα. Από το 2014, το μεγαλύτερο μέρος της ενωσιακής χρηματοδότησης για την έρευνα χορηγείται στο πλαίσιο του «Ορίζων 2020», δηλαδή του 8ου προγράμματος-πλαισίου της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία, το οποίο καλύπτει την περίοδο 2014-2020 και στοχεύει στη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ σε παγκόσμια κλίμακα.