Η βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων

15-05-2013

Τα ύδατα αποτελούν έναν από τους σημαντικούς φυσικούς πόρους στους οποίους επικεντρώνεται η πολιτική αποδοτικότητας πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τα παγκόσμια πλαίσια πολιτικής του ΟΗΕ. Τόσο η ποιότητα όσο και η ποσότητα των υδάτων διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη βιώσιμη διαχείριση αυτού του φυσικού πόρου. Η γεωργία εξαρτάται από πολλούς φυσικούς πόρους, μεταξύ των οποίων και τα ύδατα. Η αλλαγή του κλίματος αναμένεται να εντείνει τις υφιστάμενες πιέσεις τόσο στον τομέα των υδάτων όσο και στον γεωργικό τομέα, αναμένονται δηλαδή συχνότερα και σοβαρότερα φαινόμενα ξηρασίας και πλημμυρών, τα οποία επηρεάζουν τα γεωργικά εδάφη, και απαιτούν προσαρμοστικότητα από τους χρήστες, τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, τις περιφέρειες και τα κράτη μέλη.

Τα ύδατα αποτελούν έναν από τους σημαντικούς φυσικούς πόρους στους οποίους επικεντρώνεται η πολιτική αποδοτικότητας πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τα παγκόσμια πλαίσια πολιτικής του ΟΗΕ. Τόσο η ποιότητα όσο και η ποσότητα των υδάτων διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη βιώσιμη διαχείριση αυτού του φυσικού πόρου. Η γεωργία εξαρτάται από πολλούς φυσικούς πόρους, μεταξύ των οποίων και τα ύδατα. Η αλλαγή του κλίματος αναμένεται να εντείνει τις υφιστάμενες πιέσεις τόσο στον τομέα των υδάτων όσο και στον γεωργικό τομέα, αναμένονται δηλαδή συχνότερα και σοβαρότερα φαινόμενα ξηρασίας και πλημμυρών, τα οποία επηρεάζουν τα γεωργικά εδάφη, και απαιτούν προσαρμοστικότητα από τους χρήστες, τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, τις περιφέρειες και τα κράτη μέλη.

Εξωτερικός συντάκτης

Jana Poláková (Project Leader, IEEP), Andrew Farmer (IEEP), Sandra Berman (BIO Intelligence Service), Sandra Naumann (Ecologic Institute), Ana Frelih-Larsen (Ecologic Institute) and Johanna von Toggenburg (Ecologic Institut)