Μεθανόλη: ένα μελλοντικό καύσιμο μεταφορών με βάση το υδρογόνο και το διοξείδιο του άνθρακα

03-04-2014

Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα βασίζεται στο έργο της STOA με τίτλο «Μεθανόλη: ένα μελλοντικό καύσιμο μεταφορών με βάση το υδρογόνο και το διοξείδιο του άνθρακα;». Το έργο εξετάζει τα τεχνολογικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά εμπόδια στην παραγωγή μεθανόλης από διοξείδιο του άνθρακα, καθώς και τις πιθανές χρήσεις της μεθανόλης στις μεταφορές με αυτοκίνητο στην Ευρώπη. Το κόστος και τα οφέλη εκτιμώνται βάσει του κύκλου ζωής με στόχο τη σύγκριση των διαφόρων πρώτων υλών για την παραγωγή μεθανόλης και την καταγραφή των πιθανών οφελών της μεθανόλης που προέρχεται από διοξείδιο του άνθρακα στο πλαίσιο της μετάβασης σε ένα πιο διαφοροποιημένο μείγμα καυσίμων στον τομέα των μεταφορών. Τα οφέλη όσον αφορά τη μείωση της εξάρτησης από τα συμβατικά ορυκτά καύσιμα και των κινδύνων για την ασφάλεια εφοδιασμού μπορούν να φανούν σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Εντούτοις, είναι προφανές ότι απαιτούνται σημαντικές και βιώσιμες ερευνητικές προσπάθειες προκειμένου το διοξείδιο του άνθρακα να μετατραπεί σε αποτελεσματική και ανταγωνιστική πρώτη ύλη που θα είναι ελκυστική όχι μό

Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα βασίζεται στο έργο της STOA με τίτλο «Μεθανόλη: ένα μελλοντικό καύσιμο μεταφορών με βάση το υδρογόνο και το διοξείδιο του άνθρακα;». Το έργο εξετάζει τα τεχνολογικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά εμπόδια στην παραγωγή μεθανόλης από διοξείδιο του άνθρακα, καθώς και τις πιθανές χρήσεις της μεθανόλης στις μεταφορές με αυτοκίνητο στην Ευρώπη. Το κόστος και τα οφέλη εκτιμώνται βάσει του κύκλου ζωής με στόχο τη σύγκριση των διαφόρων πρώτων υλών για την παραγωγή μεθανόλης και την καταγραφή των πιθανών οφελών της μεθανόλης που προέρχεται από διοξείδιο του άνθρακα στο πλαίσιο της μετάβασης σε ένα πιο διαφοροποιημένο μείγμα καυσίμων στον τομέα των μεταφορών. Τα οφέλη όσον αφορά τη μείωση της εξάρτησης από τα συμβατικά ορυκτά καύσιμα και των κινδύνων για την ασφάλεια εφοδιασμού μπορούν να φανούν σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Εντούτοις, είναι προφανές ότι απαιτούνται σημαντικές και βιώσιμες ερευνητικές προσπάθειες προκειμένου το διοξείδιο του άνθρακα να μετατραπεί σε αποτελεσματική και ανταγωνιστική πρώτη ύλη που θα είναι ελκυστική όχι μό