Πολιτική συνοχής μετά το 2013: Κριτική αξιολόγηση των νομοθετικών προτάσεων

15-06-2012

Η παρούσα μελέτη περιέχει κριτική ανάλυση του σχεδίου δέσμης νομοθετικών μέτρων για την πολιτική συνοχής της ΕΕ μετά το 2013. Βασιζόμενη σε επισκόπηση της βιβλιογραφίας και σε μια δημοσιονομική μοντελοποίηση, η μελέτη αξιολογεί τα δυνατά σημεία και τις αδυναμίες των προτάσεων και παρέχει συστάσεις με σκοπό μια τεκμηριωμένη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις διαπραγματεύσεις.

Η παρούσα μελέτη περιέχει κριτική ανάλυση του σχεδίου δέσμης νομοθετικών μέτρων για την πολιτική συνοχής της ΕΕ μετά το 2013. Βασιζόμενη σε επισκόπηση της βιβλιογραφίας και σε μια δημοσιονομική μοντελοποίηση, η μελέτη αξιολογεί τα δυνατά σημεία και τις αδυναμίες των προτάσεων και παρέχει συστάσεις με σκοπό μια τεκμηριωμένη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις διαπραγματεύσεις.