Πώς έχει εξελιχθεί και μεταβληθεί ο προϋπολογισμός της ΕΕ την τελευταία δεκαετία;

15-02-2017

Μετά την έναρξη ισχύος των δημοσιονομικών προοπτικών για την περίοδο 2007-2013 προ δέκα ετών, ο προϋπολογισμός της ΕΕ υπέστη σημαντικές αλλαγές. Το 2009 τέθηκε σε εφαρμογή η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) που συμφωνήθηκε στη Λισαβόνα. Η εξέλιξη αυτή επέφερε σημαντικές τροποποιήσεις στις αρμοδιότητες των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, η οποία ξέσπασε το 2008 και ακολουθήθηκε από την κρίση ιδίως στη ζώνη του ευρώ, είχε ως συνέπεια την άσκηση πιέσεων για τη λήψη μέτρων λιτότητας στα κράτη μέλη της ΕΕ, ασκώντας παράλληλα πιέσεις και στον προϋπολογισμό της ΕΕ αυτόν καθαυτό. Στο παρόν ενημερωτικό σημείωμα παρέχεται συνοπτική παρουσίαση των εξελίξεων αυτών.

Μετά την έναρξη ισχύος των δημοσιονομικών προοπτικών για την περίοδο 2007-2013 προ δέκα ετών, ο προϋπολογισμός της ΕΕ υπέστη σημαντικές αλλαγές. Το 2009 τέθηκε σε εφαρμογή η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) που συμφωνήθηκε στη Λισαβόνα. Η εξέλιξη αυτή επέφερε σημαντικές τροποποιήσεις στις αρμοδιότητες των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, η οποία ξέσπασε το 2008 και ακολουθήθηκε από την κρίση ιδίως στη ζώνη του ευρώ, είχε ως συνέπεια την άσκηση πιέσεων για τη λήψη μέτρων λιτότητας στα κράτη μέλη της ΕΕ, ασκώντας παράλληλα πιέσεις και στον προϋπολογισμό της ΕΕ αυτόν καθαυτό. Στο παρόν ενημερωτικό σημείωμα παρέχεται συνοπτική παρουσίαση των εξελίξεων αυτών.