Το θεματολόγιο για την πολιτική συνοχής για την περίοδο 2019-2024: Βασικά ζητήματα για την επιτροπή REGI

14-06-2019

Η παρούσα μελέτη εξετάζει τρέχοντα και αναδυόμενα ζητήματα που σχετίζονται με την πολιτική συνοχής για την υποστήριξη της ατζέντας εργασίας της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά τη διάρκεια της νέας θητείας της για την περίοδο 2019-2024. Η ανάλυση εστιάζει σε ζητήματα που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες της επιτροπής και καταλήγει επισημαίνοντας βασικά θέματα πολιτικής και πολιτικά ζητήματα που πρέπει να τεθούν στο πλαίσιο του διαλόγου για την πολιτική συνοχής κατά την περίοδο 2021-27.

Η παρούσα μελέτη εξετάζει τρέχοντα και αναδυόμενα ζητήματα που σχετίζονται με την πολιτική συνοχής για την υποστήριξη της ατζέντας εργασίας της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά τη διάρκεια της νέας θητείας της για την περίοδο 2019-2024. Η ανάλυση εστιάζει σε ζητήματα που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες της επιτροπής και καταλήγει επισημαίνοντας βασικά θέματα πολιτικής και πολιτικά ζητήματα που πρέπει να τεθούν στο πλαίσιο του διαλόγου για την πολιτική συνοχής κατά την περίοδο 2021-27.

Εξωτερικός συντάκτης

Carlos Mendez, John Bachtler and Irene McMaster