12

αποτέλεσμα(ατα)

Λέξη (-εις)
Τύπος δημοσίευσης
Τομέας πολιτικής
Συντάκτης
Λέξη κλειδί
Ημερομηνία

Commitments made at the hearing of Virginijus SINKEVIČIUS, Commissioner-designate - Environment, Oceans and Fisheries

22-11-2019

The commissioner-designate, Virginijus Sinkevičius, appeared before the European Parliament on 3 October 2019 to answer questions put by MEPs from the Committees on ENVI and PECH. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including conserving Europe’s natural environment and prosperous and sustainable ...

The commissioner-designate, Virginijus Sinkevičius, appeared before the European Parliament on 3 October 2019 to answer questions put by MEPs from the Committees on ENVI and PECH. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including conserving Europe’s natural environment and prosperous and sustainable fishing and a thriving blue economy.

Η Κοινή Αλιευτική Πολιτική: σύσταση και εξέλιξη

01-01-2018

Η ιδέα μιας Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) διατυπώθηκε για πρώτη φορά στη Συνθήκη της Ρώμης. Αρχικά συνδεδεμένη με την Κοινή Γεωργική Πολιτική, εξελίχθηκε σταδιακά σε ανεξάρτητη πολιτική. Ο πρωταρχικός στόχος της ΚΑλΠ, όπως αναθεωρήθηκε το 2002, είναι να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα του αλιευτικού τομέα και να εγγυηθεί εισοδήματα και θέσεις εργασίας για τους αλιείς. Με τη Συνθήκη της Λισαβόνας εισήχθησαν διάφορες τροποποιήσεις στην αλιευτική πολιτική. Το 2013, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο κατέληξαν ...

Η ιδέα μιας Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) διατυπώθηκε για πρώτη φορά στη Συνθήκη της Ρώμης. Αρχικά συνδεδεμένη με την Κοινή Γεωργική Πολιτική, εξελίχθηκε σταδιακά σε ανεξάρτητη πολιτική. Ο πρωταρχικός στόχος της ΚΑλΠ, όπως αναθεωρήθηκε το 2002, είναι να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα του αλιευτικού τομέα και να εγγυηθεί εισοδήματα και θέσεις εργασίας για τους αλιείς. Με τη Συνθήκη της Λισαβόνας εισήχθησαν διάφορες τροποποιήσεις στην αλιευτική πολιτική. Το 2013, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με νέα ΚΑλΠ για τη μακροπρόθεσμη περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική βιωσιμότητα των δραστηριοτήτων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Διαχείριση της αλιείας της ΕΕ

01-01-2018

Η διαχείριση της αλιείας στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑΠ) βασίζεται στην ανάγκη να διασφαλιστούν η περιβαλλοντικά βιώσιμη εκμετάλλευση των θαλάσσιων βιολογικών πόρων και η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του κλάδου. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει νομοθεσία σχετικά με την πρόσβαση στα ύδατα της Ένωσης, την κατανομή και τη χρήση των πόρων, τα συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα, τους περιορισμούς των αλιευτικών προσπαθειών και τεχνικά μέτρα.

Η διαχείριση της αλιείας στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑΠ) βασίζεται στην ανάγκη να διασφαλιστούν η περιβαλλοντικά βιώσιμη εκμετάλλευση των θαλάσσιων βιολογικών πόρων και η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του κλάδου. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει νομοθεσία σχετικά με την πρόσβαση στα ύδατα της Ένωσης, την κατανομή και τη χρήση των πόρων, τα συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα, τους περιορισμούς των αλιευτικών προσπαθειών και τεχνικά μέτρα.

Έλεγχος και επιβολή των κανόνων της αλιείας

01-01-2018

Ο έλεγχος και η επιβολή των κανόνων της αλιείας αποσκοπούν στην εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής των κανονισμών που αφορούν την αλιεία και, όπου απαιτείται, στην επιβολή της συμμόρφωσης με τους συγκεκριμένους κανόνες. Στο πλαίσιο αυτό, οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες κατανέμονται μεταξύ των κρατών μελών, της Επιτροπής και των φορέων εκμετάλλευσης του κλάδου. Μπορεί να κινηθεί διαδικασία επί παραβάσει κατά των κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με αυτούς τους κανόνες.

Ο έλεγχος και η επιβολή των κανόνων της αλιείας αποσκοπούν στην εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής των κανονισμών που αφορούν την αλιεία και, όπου απαιτείται, στην επιβολή της συμμόρφωσης με τους συγκεκριμένους κανόνες. Στο πλαίσιο αυτό, οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες κατανέμονται μεταξύ των κρατών μελών, της Επιτροπής και των φορέων εκμετάλλευσης του κλάδου. Μπορεί να κινηθεί διαδικασία επί παραβάσει κατά των κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με αυτούς τους κανόνες.

Οι διαρθρωτικές παρεμβάσεις στον τομέα της αλιείας

01-01-2018

Χρηματοδοτούμενη αρχικά από το Χρηματοδοτικό Μέσο Προσανατολισμού της Αλιείας (ΧΜΠΑ), η ευρωπαϊκή αλιευτική πολιτική χρηματοδοτήθηκε κατά την περίοδο 2007-2013 από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑλ) και χρηματοδοτείται σήμερα από το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ), με πόρους ύψους 6,4 δισεκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2014-2020. Το ΕΤΘΑ στηρίζει τους αλιείς στη μετάβασή τους προς μια βιώσιμη αλιεία, στηρίζει τις παράκτιες κοινότητες στην προσπάθειά τους να διαφοροποιήσουν τις ...

Χρηματοδοτούμενη αρχικά από το Χρηματοδοτικό Μέσο Προσανατολισμού της Αλιείας (ΧΜΠΑ), η ευρωπαϊκή αλιευτική πολιτική χρηματοδοτήθηκε κατά την περίοδο 2007-2013 από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑλ) και χρηματοδοτείται σήμερα από το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ), με πόρους ύψους 6,4 δισεκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2014-2020. Το ΕΤΘΑ στηρίζει τους αλιείς στη μετάβασή τους προς μια βιώσιμη αλιεία, στηρίζει τις παράκτιες κοινότητες στην προσπάθειά τους να διαφοροποιήσουν τις οικονομίες τους και χρηματοδοτεί έργα με στόχο τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις ευρωπαϊκές ακτές.

Κοινή Οργάνωση Αγοράς για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

01-01-2018

Η Κοινή Οργάνωση Αγοράς (ΚΟΑ) στον τομέα των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας αποτέλεσε την πρώτη συνιστώσα της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑΠ). Συνολικά, η τρέχουσα ΚΟΑ αποσκοπεί στην προστασία των παραγωγών και στη διασφάλιση της περιβαλλοντικής και οικονομικής βιωσιμότητας της αγοράς προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Βελτιώνει και ενισχύει βασικά στοιχεία της ΚΟΑ, όπως τα πρότυπα της κοινής αγοράς, η ενημέρωση των καταναλωτών και οι οργανώσεις παραγωγών, και εισάγει νέα στοιχεία ...

Η Κοινή Οργάνωση Αγοράς (ΚΟΑ) στον τομέα των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας αποτέλεσε την πρώτη συνιστώσα της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑΠ). Συνολικά, η τρέχουσα ΚΟΑ αποσκοπεί στην προστασία των παραγωγών και στη διασφάλιση της περιβαλλοντικής και οικονομικής βιωσιμότητας της αγοράς προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Βελτιώνει και ενισχύει βασικά στοιχεία της ΚΟΑ, όπως τα πρότυπα της κοινής αγοράς, η ενημέρωση των καταναλωτών και οι οργανώσεις παραγωγών, και εισάγει νέα στοιχεία, όπως η ενημέρωση για την αγορά.

Οι διεθνείς σχέσεις στον τομέα της αλιείας

01-01-2018

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) διαδραματίζει βασικό ρόλο όσον αφορά τη διεθνή συνεργασία στον τομέα της αλιείας. Η εξωτερική διάσταση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) αποσκοπεί στο να διασφαλίσει ότι το νομικό της πλαίσιο εκτείνεται πέραν των σκαφών της ΕΕ που αλιεύουν σε διεθνή ύδατα. Σύμφωνα με τους στόχους της ΚΑλΠ και τις αρχές της χρηστής διακυβέρνησης, η ΕΕ συμμετέχει σε πολυάριθμες πολυμερείς συμφωνίες και περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης της αλιείας (ΠΟΔΑ), καθώς και σε 30 διμερείς αλιευτικές ...

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) διαδραματίζει βασικό ρόλο όσον αφορά τη διεθνή συνεργασία στον τομέα της αλιείας. Η εξωτερική διάσταση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) αποσκοπεί στο να διασφαλίσει ότι το νομικό της πλαίσιο εκτείνεται πέραν των σκαφών της ΕΕ που αλιεύουν σε διεθνή ύδατα. Σύμφωνα με τους στόχους της ΚΑλΠ και τις αρχές της χρηστής διακυβέρνησης, η ΕΕ συμμετέχει σε πολυάριθμες πολυμερείς συμφωνίες και περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης της αλιείας (ΠΟΔΑ), καθώς και σε 30 διμερείς αλιευτικές συμφωνίες.

Παραγωγή υδατοκαλλιέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

01-01-2018

Η παραγωγή υδατοκαλλιέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει σχετικά στάσιμη σε σύγκριση με την αυξανόμενη παγκόσμια παραγωγή εκτρεφόμενων θαλασσινών. Τα τελευταία 20 χρόνια, η Επιτροπή προσπάθησε να αυξήσει το δυναμικό παραγωγής της ΕΕ μέσω της κατάρτισης διαφόρων εγγράφων στρατηγικής και κατευθυντήριων γραμμών, ενώ το 2016 συστάθηκε το γνωμοδοτικό συμβούλιο για την υδατοκαλλιέργεια. Το όργανο αυτό απαρτίζεται από εκπροσώπους του κλάδου και άλλων σχετικών οργανώσεων των ενδιαφερόμενων μερών, και ...

Η παραγωγή υδατοκαλλιέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει σχετικά στάσιμη σε σύγκριση με την αυξανόμενη παγκόσμια παραγωγή εκτρεφόμενων θαλασσινών. Τα τελευταία 20 χρόνια, η Επιτροπή προσπάθησε να αυξήσει το δυναμικό παραγωγής της ΕΕ μέσω της κατάρτισης διαφόρων εγγράφων στρατηγικής και κατευθυντήριων γραμμών, ενώ το 2016 συστάθηκε το γνωμοδοτικό συμβούλιο για την υδατοκαλλιέργεια. Το όργανο αυτό απαρτίζεται από εκπροσώπους του κλάδου και άλλων σχετικών οργανώσεων των ενδιαφερόμενων μερών, και παρέχει συμβουλές στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και στα κράτη μέλη.

Η Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης

01-01-2018

Η Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική (ΟΘΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) είναι μια ολιστική προσέγγιση όλων των πολιτικών της ΕΕ που αφορούν τη θάλασσα. Βασίζεται στην ιδέα ότι η Ένωση μπορεί να αντλήσει μεγαλύτερο κέρδος από τον θαλάσσιο χώρο με μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον συντονίζοντας το ευρύ φάσμα αλληλένδετων δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τους ωκεανούς, τις θάλασσες και τις ακτές. Ως εκ τούτου, η ΟΘΠ στοχεύει στην ενίσχυση της επονομαζόμενης «γαλάζιας οικονομίας», που περιλαμβάνει όλες τις ...

Η Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική (ΟΘΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) είναι μια ολιστική προσέγγιση όλων των πολιτικών της ΕΕ που αφορούν τη θάλασσα. Βασίζεται στην ιδέα ότι η Ένωση μπορεί να αντλήσει μεγαλύτερο κέρδος από τον θαλάσσιο χώρο με μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον συντονίζοντας το ευρύ φάσμα αλληλένδετων δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τους ωκεανούς, τις θάλασσες και τις ακτές. Ως εκ τούτου, η ΟΘΠ στοχεύει στην ενίσχυση της επονομαζόμενης «γαλάζιας οικονομίας», που περιλαμβάνει όλες τις θαλάσσιες οικονομικές δραστηριότητες.

Η ευρωπαϊκή αλιεία σε αριθμούς

01-01-2018

Οι πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζουν τα βασικά στατιστικά δεδομένα σε διάφορους τομείς που σχετίζονται με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική (ΚΑΠ), και συγκεκριμένα: στον αλιευτικό στόλο των κρατών μελών το 2020 (Πίνακας Ι), στην κατάσταση της απασχόλησης στους τομείς της αλιείας (2017), της υδατοκαλλιέργειας (2016) και της επεξεργασίας αλιευμάτων (2017) (Πίνακας ΙΙ), στην παραγωγή, εισαγωγή και εξαγωγή προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας το 2017 (Πίνακας ΙΙΙ), στη φαινόμενη και κατά κεφαλήν κατανάλωση ...

Οι πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζουν τα βασικά στατιστικά δεδομένα σε διάφορους τομείς που σχετίζονται με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική (ΚΑΠ), και συγκεκριμένα: στον αλιευτικό στόλο των κρατών μελών το 2020 (Πίνακας Ι), στην κατάσταση της απασχόλησης στους τομείς της αλιείας (2017), της υδατοκαλλιέργειας (2016) και της επεξεργασίας αλιευμάτων (2017) (Πίνακας ΙΙ), στην παραγωγή, εισαγωγή και εξαγωγή προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας το 2017 (Πίνακας ΙΙΙ), στη φαινόμενη και κατά κεφαλήν κατανάλωση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας το 2017 (Πίνακας ΙV) και στην κατανομή πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας κατά την περίοδο 2014-2020 (Πίνακας V).

Προσεχείς εκδηλώσεις

09-11-2020
EPRS online Book Talk | The revolutions of 1989-90 thirty years on [...]
Άλλη δραστηριότητα -
EPRS
09-11-2020
Sexual harassment in the EU institutions - Public Hearing
Ακρόαση -
FEMM
10-11-2020
The Annual Rule of Law Report by the Commission and the Role of National Parliaments
Άλλη δραστηριότητα -
LIBE

Εταίροι