13

αποτέλεσμα(ατα)

Λέξη (-εις)
Τύπος δημοσίευσης
Τομέας πολιτικής
Συντάκτης
Λέξη κλειδί
Ημερομηνία

Exploring Best Practices in Combatting Violence Against Women: Sweden

19-04-2018

This paper was produced by the Policy Department on Citizens’ Rights and Constitutional Affairs at the request of the Committee on Women's Rights and Gender Equality (FEMM). The paper examines the status of women in Sweden, a country known for its proven track record on gender equality: it delves into the issue of preventing violence against women and protecting victims of violence. Gender equality is a cornerstone of Swedish society, thus violence against women is a priority for the Swedish Government ...

This paper was produced by the Policy Department on Citizens’ Rights and Constitutional Affairs at the request of the Committee on Women's Rights and Gender Equality (FEMM). The paper examines the status of women in Sweden, a country known for its proven track record on gender equality: it delves into the issue of preventing violence against women and protecting victims of violence. Gender equality is a cornerstone of Swedish society, thus violence against women is a priority for the Swedish Government. Various vulnerable groups might still require greater legislative protection and government response.

Smart Border 2.0 Avoiding a hard border on the island of Ireland for customs control and the free movement of persons

26-02-2018

One of the most politically-sensitive aspects of the current ‘Brexit’ negotiations is the issue of the border between Northern Ireland and Ireland. In many respects, the Irish border is unique, with some 200 possible crossing points along the 500km border. Managing such a porous border in the event that the UK, following Brexit, does not participate in a customs union with the EU, thus becoming an external EU border, presents significant challenges for the EU and UK alike. In order to ...

One of the most politically-sensitive aspects of the current ‘Brexit’ negotiations is the issue of the border between Northern Ireland and Ireland. In many respects, the Irish border is unique, with some 200 possible crossing points along the 500km border. Managing such a porous border in the event that the UK, following Brexit, does not participate in a customs union with the EU, thus becoming an external EU border, presents significant challenges for the EU and UK alike. In order to analyse the various options, on 26 November 2017, the Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs organised a workshop for the AFCO Committee to examine this question. As part of this, Lars Karlsson, a former director at the World Customs Organisation, proposed a solution in his paper ‘Smart Border 2.0’. This at a glance provides a short summary of the paper.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: οργάνωση και λειτουργία

01-02-2018

Η οργάνωση και η λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διέπονται από τον Κανονισμό του. Τα πολιτικά όργανα, οι επιτροπές, οι αντιπροσωπείες και οι πολιτικές ομάδες καθοδηγούν τις δραστηριότητες του Κοινοβουλίου.

Η οργάνωση και η λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διέπονται από τον Κανονισμό του. Τα πολιτικά όργανα, οι επιτροπές, οι αντιπροσωπείες και οι πολιτικές ομάδες καθοδηγούν τις δραστηριότητες του Κοινοβουλίου.

Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων

01-02-2018

Η διαδικασία λήψης αποφάσεων στην κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας, καθώς και σε διάφορους άλλους τομείς, όπως είναι η ενισχυμένη συνεργασία, ορισμένοι διορισμοί και η αναθεώρηση συνθηκών, διαφοροποιείται από τη διαδικασία που επικρατεί στη συνήθη νομοθετική διαδικασία. Στους τομείς αυτούς, το κυρίαρχο γνώρισμα είναι η σημαντικότερη συνιστώσα της διακυβερνητικής συνεργασίας. Η πρόκληση της κρίσης του δημόσιου χρέους προκάλεσε την αυξημένη χρήση τέτοιων μηχανισμών λήψης αποφάσεων, ιδίως ...

Η διαδικασία λήψης αποφάσεων στην κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας, καθώς και σε διάφορους άλλους τομείς, όπως είναι η ενισχυμένη συνεργασία, ορισμένοι διορισμοί και η αναθεώρηση συνθηκών, διαφοροποιείται από τη διαδικασία που επικρατεί στη συνήθη νομοθετική διαδικασία. Στους τομείς αυτούς, το κυρίαρχο γνώρισμα είναι η σημαντικότερη συνιστώσα της διακυβερνητικής συνεργασίας. Η πρόκληση της κρίσης του δημόσιου χρέους προκάλεσε την αυξημένη χρήση τέτοιων μηχανισμών λήψης αποφάσεων, ιδίως στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης.

Η Συνθήκη της Λισαβόνας

01-01-2018

Το παρόν θεματολογικό δελτίο περιγράφει το πλαίσιο και τις κυριότερες διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας. Στόχος είναι να παρασχεθεί το ιστορικό πλαίσιο που οδήγησε στη δημιουργία αυτού του πλέον πρόσφατου θεμελιώδους κοινοτικού κειμένου μέσα από τα κείμενα που προηγήθηκαν. Οι ειδικές διατάξεις (με αναφορές στα άρθρα) και οι επιπτώσεις τους στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης επεξηγούνται λεπτομερέστερα στα θεματολογικά δελτία που ασχολούνται με συγκεκριμένες πολιτικές και ζητήματα.

Το παρόν θεματολογικό δελτίο περιγράφει το πλαίσιο και τις κυριότερες διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας. Στόχος είναι να παρασχεθεί το ιστορικό πλαίσιο που οδήγησε στη δημιουργία αυτού του πλέον πρόσφατου θεμελιώδους κοινοτικού κειμένου μέσα από τα κείμενα που προηγήθηκαν. Οι ειδικές διατάξεις (με αναφορές στα άρθρα) και οι επιπτώσεις τους στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης επεξηγούνται λεπτομερέστερα στα θεματολογικά δελτία που ασχολούνται με συγκεκριμένες πολιτικές και ζητήματα.

Η αρχή της επικουρικότητας

01-01-2018

Η αρχή της επικουρικότητας, η οποία κατοχυρώνεται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ορίζει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες η Ένωση έχει προτεραιότητα δράσης έναντι των κρατών μελών στους τομείς που δεν υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητά της.

Η αρχή της επικουρικότητας, η οποία κατοχυρώνεται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ορίζει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες η Ένωση έχει προτεραιότητα δράσης έναντι των κρατών μελών στους τομείς που δεν υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητά της.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: εξουσίες

01-01-2018

Μέσω της εκτέλεσης των διαφόρων λειτουργιών του, το Κοινοβούλιο διαδραματίζει πλήρως τον θεσμικό του ρόλο στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών πολιτικών. Ο σεβασμός των δημοκρατικών αρχών σε ενωσιακό επίπεδο εξασφαλίζεται μέσω της συμμετοχής του Κοινοβουλίου στη νομοθετική διαδικασία, των εξουσιών που διαθέτει σε σχέση με τον προϋπολογισμό και τον έλεγχο, της συμμετοχής του στην αναθεώρηση των Συνθηκών, καθώς και του δικαιώματός του να παρίσταται ενώπιον του Δικαστηρίου.

Μέσω της εκτέλεσης των διαφόρων λειτουργιών του, το Κοινοβούλιο διαδραματίζει πλήρως τον θεσμικό του ρόλο στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών πολιτικών. Ο σεβασμός των δημοκρατικών αρχών σε ενωσιακό επίπεδο εξασφαλίζεται μέσω της συμμετοχής του Κοινοβουλίου στη νομοθετική διαδικασία, των εξουσιών που διαθέτει σε σχέση με τον προϋπολογισμό και τον έλεγχο, της συμμετοχής του στην αναθεώρηση των Συνθηκών, καθώς και του δικαιώματός του να παρίσταται ενώπιον του Δικαστηρίου.

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: σχέσεις με τα εθνικά κοινοβούλια

01-01-2018

H πρόοδος της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης επέφερε αλλαγές στον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων. Μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων έχουν αναπτυχθεί διάφορα μέσα συνεργασίας προκειμένου να καθιερωθεί αποτελεσματικός δημοκρατικός έλεγχος της ευρωπαϊκής νομοθεσίας σε όλα τα επίπεδα. Η τάση αυτή ενισχύθηκε από τις διατάξεις που εισήχθησαν με τη Συνθήκη της Λισαβόνας.

H πρόοδος της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης επέφερε αλλαγές στον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων. Μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων έχουν αναπτυχθεί διάφορα μέσα συνεργασίας προκειμένου να καθιερωθεί αποτελεσματικός δημοκρατικός έλεγχος της ευρωπαϊκής νομοθεσίας σε όλα τα επίπεδα. Η τάση αυτή ενισχύθηκε από τις διατάξεις που εισήχθησαν με τη Συνθήκη της Λισαβόνας.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

01-10-2017

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τους αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων των κρατών μελών, παρέχει την αναγκαία ώθηση για την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ορίζει τις γενικές πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής είναι επίσης μέλος χωρίς δικαίωμα ψήφου. Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απευθύνεται προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στην αρχή των συνεδριάσεών του. Η Συνθήκη της Λισαβόνας θέσπισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ως θεσμικό όργανο της Ένωσης και του προσέδωσε ...

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τους αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων των κρατών μελών, παρέχει την αναγκαία ώθηση για την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ορίζει τις γενικές πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής είναι επίσης μέλος χωρίς δικαίωμα ψήφου. Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απευθύνεται προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στην αρχή των συνεδριάσεών του. Η Συνθήκη της Λισαβόνας θέσπισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ως θεσμικό όργανο της Ένωσης και του προσέδωσε μακροπρόθεσμη προεδρία.

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

01-10-2017

Το Συμβούλιο αποτελεί το θεσμικό όργανο που, μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εγκρίνει τη νομοθεσία της ΕΕ μέσω κανονισμών και οδηγιών και καταρτίζει αποφάσεις και μη δεσμευτικές συστάσεις. Στους τομείς των αρμοδιοτήτων του, λαμβάνει τις αποφάσεις του με απλή πλειοψηφία, ειδική πλειοψηφία ή ομοφωνία, ανάλογα με τη νομική βάση των πράξεων που χρειάζονται την έγκρισή του.

Το Συμβούλιο αποτελεί το θεσμικό όργανο που, μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εγκρίνει τη νομοθεσία της ΕΕ μέσω κανονισμών και οδηγιών και καταρτίζει αποφάσεις και μη δεσμευτικές συστάσεις. Στους τομείς των αρμοδιοτήτων του, λαμβάνει τις αποφάσεις του με απλή πλειοψηφία, ειδική πλειοψηφία ή ομοφωνία, ανάλογα με τη νομική βάση των πράξεων που χρειάζονται την έγκρισή του.

Προσεχείς εκδηλώσεις

27-10-2020
Hearing on Rebuilding fish stocks in the Mediterranean: next steps
Ακρόαση -
PECH
27-10-2020
EPRS online Book Talk | Beyond Christendom - The politics of religion in Europe today
Άλλη δραστηριότητα -
EPRS
27-10-2020
JURI: ICM Meeting on "Better Law Making from a digital perspective"
Άλλη δραστηριότητα -
JURI

Εταίροι