5

αποτέλεσμα(ατα)

Λέξη (-εις)
Τύπος δημοσίευσης
Τομέας πολιτικής
Συντάκτης
Λέξη κλειδί
Ημερομηνία

Commitments made at the hearing of Valdis DOMBROVSKIS, Executive Vice-President-designate - An Economy that Works for People

22-11-2019

The commissioner-designate, Valdis Dombrovskis, appeared before the European Parliament on 08 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committee on Economic and Monetary Affairs and the Committee on Employment and Social Affairs. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document.

The commissioner-designate, Valdis Dombrovskis, appeared before the European Parliament on 08 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committee on Economic and Monetary Affairs and the Committee on Employment and Social Affairs. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document.

Ευρωπαϊκό Σύστημα Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (ΕΣΧΕ)

01-02-2018

Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (ΕΣΧΕ) είναι ένα πολυεπίπεδο σύστημα αρχών μικροπροληπτικής και μακροπροληπτικής εποπτείας που έχει ως στόχο τη διασφάλιση μιας συνεκτικής και συνεπούς χρηματοπιστωτικής εποπτείας στην ΕΕ. Περιλαμβάνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ), τις τρεις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές (EBA, ESMA και EIOPA) και τις εθνικές εποπτικές αρχές. Το ΕΣΧΕ εξελίσσεται διαρκώς ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι αλλαγές στο πλαίσιο εντός του οποίου λειτουργεί, και ...

Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (ΕΣΧΕ) είναι ένα πολυεπίπεδο σύστημα αρχών μικροπροληπτικής και μακροπροληπτικής εποπτείας που έχει ως στόχο τη διασφάλιση μιας συνεκτικής και συνεπούς χρηματοπιστωτικής εποπτείας στην ΕΕ. Περιλαμβάνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ), τις τρεις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές (EBA, ESMA και EIOPA) και τις εθνικές εποπτικές αρχές. Το ΕΣΧΕ εξελίσσεται διαρκώς ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι αλλαγές στο πλαίσιο εντός του οποίου λειτουργεί, και ιδίως η θέσπιση της Τραπεζικής Ένωσης, ο στόχος της ανάπτυξης μιας Ένωσης Κεφαλαιαγορών και η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ.

Πολιτική για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες

01-02-2018

Οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες συνιστούν ουσιαστικό στοιχείο των προσπαθειών ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ, δεδομένου ότι αποτελούν τμήμα της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών και των κεφαλαίων. Η πρόοδος προς την ολοκλήρωση πραγματοποιήθηκε σταδιακά: 1) άρση των εθνικών φραγμών εισόδου (1957--1973)· 2) εναρμόνιση των εθνικών νομοθεσιών και πολιτικών (1973-1983)· 3) ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς (1983-1992)· 4) δημιουργία της ζώνης του ενιαίου νομίσματος και περίοδος πριν από την ...

Οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες συνιστούν ουσιαστικό στοιχείο των προσπαθειών ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ, δεδομένου ότι αποτελούν τμήμα της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών και των κεφαλαίων. Η πρόοδος προς την ολοκλήρωση πραγματοποιήθηκε σταδιακά: 1) άρση των εθνικών φραγμών εισόδου (1957--1973)· 2) εναρμόνιση των εθνικών νομοθεσιών και πολιτικών (1973-1983)· 3) ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς (1983-1992)· 4) δημιουργία της ζώνης του ενιαίου νομίσματος και περίοδος πριν από την κρίση (1999-2007)· και 5) παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση και μεταρρύθμιση μετά την κρίση (από το 2007 και μετά). Η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ δημιουργεί νέες προκλήσεις με δυνητικές επιπτώσεις στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών εντός και εκτός της ΕΕ.

Πολιτική ανταγωνισμού

01-02-2018

Ο κύριος στόχος των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ είναι να καταστεί δυνατή η ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς της Ένωσης ως βασικής κινητήριας δύναμης για την ευημερία των πολιτών, των επιχειρήσεων και της κοινωνίας της ΕΕ στο σύνολό της. Για τον σκοπό αυτό, η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) περιλαμβάνει κανόνες που αποσκοπούν στην πρόληψη των περιορισμών και των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά. Ειδικότερα, η ΣΛΕΕ απαγορεύει τις περιοριστικές του ανταγωνισμού ...

Ο κύριος στόχος των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ είναι να καταστεί δυνατή η ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς της Ένωσης ως βασικής κινητήριας δύναμης για την ευημερία των πολιτών, των επιχειρήσεων και της κοινωνίας της ΕΕ στο σύνολό της. Για τον σκοπό αυτό, η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) περιλαμβάνει κανόνες που αποσκοπούν στην πρόληψη των περιορισμών και των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά. Ειδικότερα, η ΣΛΕΕ απαγορεύει τις περιοριστικές του ανταγωνισμού συμφωνίες μεταξύ επιχειρήσεων και την κατάχρηση κυρίαρχων θέσεων από επιχειρήσεις με δεσπόζουσα θέση, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά το εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών. Επιπλέον, οι συγχωνεύσεις επιχειρήσεων και οι εξαγορές με κοινοτική διάσταση ελέγχονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εφεξής Επιτροπή) και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να απαγορευθούν, εφόσον αναμένεται να οδηγήσουν σε σημαντική μείωση του ανταγωνισμού. Ακόμη, οι κρατικές ενισχύσεις υπέρ ορισμένων επιχειρήσεων ή προϊόντων οι οποίες οδηγούν σε στρεβλώσεις του ανταγωνισμού απαγορεύονται, αλλά είναι δυνατόν σε ορισμένες περιπτώσεις να γίνονται δεκτές. Με ορισμένες εξαιρέσεις, οι διατάξεις περί ανταγωνισμού ισχύουν επίσης για τις δημόσιες επιχειρήσεις, τις δημόσιες υπηρεσίες και τις υπηρεσίες γενικού συμφέροντος.

Level-2 measures under the Benchmarks Regulation

06-06-2017

This briefing has been drawn up to support ECON’s work on the scrutiny of delegated acts, in particular for the discussion of 8 June 2017 on Level-2 measures under Regulation (EU) No 2016/1011 on indices used as benchmarks in financial instruments and financial contracts or to measure the performance of investment funds.

This briefing has been drawn up to support ECON’s work on the scrutiny of delegated acts, in particular for the discussion of 8 June 2017 on Level-2 measures under Regulation (EU) No 2016/1011 on indices used as benchmarks in financial instruments and financial contracts or to measure the performance of investment funds.