688

αποτέλεσμα(ατα)

Λέξη (-εις)
Τύπος δημοσίευσης
Συντάκτης
Λέξη κλειδί
Ημερομηνία

La libertad de expresión, una perspectiva de Derecho Comparado - España

15-10-2019

Este estudio forma parte de un proyecto destinado a sentar las bases de una comparación integrada y correlacionada de la regulación de la libertad de expresión por parte de los diferentes ordenamientos jurídicos positivos. Con especial atención, a los propios de los Estados miembros de la Unión Europea. El documento describe, en lo relativo a España, el análisis de la legislación vigente, de la jurisprudencia constitucional más significativa, así como el estudio del concepto y la naturaleza de la ...

Este estudio forma parte de un proyecto destinado a sentar las bases de una comparación integrada y correlacionada de la regulación de la libertad de expresión por parte de los diferentes ordenamientos jurídicos positivos. Con especial atención, a los propios de los Estados miembros de la Unión Europea. El documento describe, en lo relativo a España, el análisis de la legislación vigente, de la jurisprudencia constitucional más significativa, así como el estudio del concepto y la naturaleza de la libertad de expresión, prestando particular atención a sus distintos límites. Para concluir, se apuntan algunas posibles soluciones de legge ferenda frente a los evidentes y múltiples desafíos de hoy en la materia. La libertad de expresión está regulada en la Constitución española de 1978 junto con el derecho a la información; dos derechos, por tanto, interrelacionados, pero autónomos e independientes. Ambos se recogen así en el artículo 20 CE, que goza en nuestro régimen constitucional de las máximas garantías, junto con los derechos de autor y la libertad de cátedra. Se constitucionaliza asimismo la prohibición de la censura previa, al tiempo que sólo se permite el secuestro de publicaciones por resolución judicial. El artículo 20 contempla también de forma explícita sus límites, con especial significación a los derechos al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen del artículo 18.1 CE, así como a la protección de la juventud y la infancia. Por último, se mandata la ordenación por ley de los medios de comunicación social de naturaleza pública.

Εξωτερικός συντάκτης

EPRS, Comparative Law; El autor de este documento es el Prof. Dr. Pedro González-Trevijano Sánchez, Magistrado del Tribunal Constitucional de España y Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos, por encargo de la Unidad Biblioteca de Derecho Comparado, Dirección General de Servicios de Estudios Parlamentarios (DG EPRS) de la Secretaría General del Parlamento Europeo.

La libertà di espressione, una prospettiva di diritto comparato - Italia

15-10-2019

Lo studio fa parte di un progetto più ampio, il cui scopo è quello di analizzare, nella prospettiva del diritto comparato, le delicate questioni che riguardano la libertà di espressione (libertà di manifestazione del pensiero, secondo la formula dell’art. 21 della Costituzione italiana). L’obiettivo dello studio è quello di esaminare la problematica nel contesto specificamente italiano, pur nella consapevolezza dell’importanza delle fonti internazionali e dell’Unione Europea in materia. A tal fine ...

Lo studio fa parte di un progetto più ampio, il cui scopo è quello di analizzare, nella prospettiva del diritto comparato, le delicate questioni che riguardano la libertà di espressione (libertà di manifestazione del pensiero, secondo la formula dell’art. 21 della Costituzione italiana). L’obiettivo dello studio è quello di esaminare la problematica nel contesto specificamente italiano, pur nella consapevolezza dell’importanza delle fonti internazionali e dell’Unione Europea in materia. A tal fine, dopo una breve introduzione di carattere storico generale, sono state prese in esame le vicende normative che hanno interessato la libertà di espressione nell’Italia repubblicana. Il punto di partenza è stato, ovviamente, la Costituzione, mentre le altre fonti sono state ordinate in ragione del mezzo di comunicazione che, di volta in volta, disciplinano. Ampia attenzione è stata dedicata alla giurisprudenza. Nell’impossibilità di dare conto di tutto l’immenso materiale disponibile, si sono selezionati alcuni casi particolarmente significativi, tratti dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato e di alcune giurisdizioni di merito. Sono stati identificati, infine, i principali nodi problematici che occorre tuttora sciogliere, a fronte sia del progresso tecnologico che dell’evoluzione delle società pluraliste.

Εξωτερικός συντάκτης

EPRS, Comparative Law; Questo studio è stato scritto dal Prof. Dr. Massimo Luciani dell’Università di Roma – La Sapienza – (Italia), su richiesta della Unità Biblioteca di diritto comparato, Direzione generale dei Servizi di ricerca parlamentare (DG EPRS), Segretariato generale del Parlamento europeo.

Liberté d’expression, une perspective de droit comparé - Belgique

15-10-2019

La présente étude fait partie d’un projet plus général qui vise à jeter les bases d’une comparaison des régimes juridiques applicables à la liberté d’expression dans différents ordres juridiques. Le document expose, relativement à la Belgique et en rapport avec le thème de l'étude, la législation en vigueur, la jurisprudence la plus significative et la notion de liberté d’expression avec ses limites actuelles et en prospective, et s’achève par quelques conclusions avec possibles solutions face aux ...

La présente étude fait partie d’un projet plus général qui vise à jeter les bases d’une comparaison des régimes juridiques applicables à la liberté d’expression dans différents ordres juridiques. Le document expose, relativement à la Belgique et en rapport avec le thème de l'étude, la législation en vigueur, la jurisprudence la plus significative et la notion de liberté d’expression avec ses limites actuelles et en prospective, et s’achève par quelques conclusions avec possibles solutions face aux défis futurs. Dès la création du Royaume de Belgique, la liberté d’expression était protégée au sein de l’ordre juridique belge. L’évolution de la société a, dans une certaine mesure, modifié tant l’exercice que la perception de la liberté d’expression. Face à ces changements, le législateur et la jurisprudence ont dès lors dû s’adapter, afin d’assurer une continuité dans la protection accordée à la liberté d’expression, mais aussi aux droits d’autrui avec lesquelles cette liberté peut entrer en conflit.

Εξωτερικός συντάκτης

EPRS, Comparative Law; Ce document a été rédigé par Prof. Dr. Christian Behrendt, Professeur ordinaire, de l’Université de Liège et de la Katholieke Universiteit Leuven, à la demande de l’Unité Bibliothèque de droit comparée, Direction générale des services de recherche parlementaire (DG EPRS), Secrétariat général du Parlement européen.

Liberté d’expression, une perspective de droit comparé - Canada

15-10-2019

La présente étude fait partie d’un projet plus général qui vise à jeter les bases d’une comparaison des régimes juridiques applicables à la liberté d’expression dans différents ordres juridiques. Le document expose, relativement au Canada et en rapport avec le thème de l'étude, la législation en vigueur, la jurisprudence la plus significative et la notion de liberté d’expression avec ses limites actuelles et en prospective, et s’achève par quelques conclusions avec possibles solutions face aux défis ...

La présente étude fait partie d’un projet plus général qui vise à jeter les bases d’une comparaison des régimes juridiques applicables à la liberté d’expression dans différents ordres juridiques. Le document expose, relativement au Canada et en rapport avec le thème de l'étude, la législation en vigueur, la jurisprudence la plus significative et la notion de liberté d’expression avec ses limites actuelles et en prospective, et s’achève par quelques conclusions avec possibles solutions face aux défis futurs. Au Canada, la liberté d’expression est garantie par la Constitution. Des lois provinciales relayent aussi sa protection dans les domaines du droit privé. Au gré des décisions, ce droit a mobilisé plusieurs théories justificatives (recherche de vérité, participation citoyenne, épanouissement personnel, etc.), interprétées avec beaucoup de latitude par les tribunaux. Le consensus moderne est qu’aucune théorie ne prévaut, la liberté d’expression évoluant avec les valeurs de la société canadienne.

Εξωτερικός συντάκτης

EPRS, Comparative Law; Ce document a été rédigé par Prof. Pierre-Emmanuel Moyse, professeur agrégé à la Faculté de droit de l’Université McGill et directeur du Centre des politiques en propriété intellectuelle (CPPI), à la demande de l’Unité Bibliothèque de droit comparé, Direction générale des services de recherche parlementaire (DG EPRS), Secrétariat général du Parlement européen.

Liberté d’expression, une perspective de droit comparé - France

15-10-2019

La présente étude fait partie d’un projet plus général qui vise à jeter les bases d’une comparaison des régimes juridiques applicables à la liberté d’expression dans différents ordres juridiques. Le document expose, concernant la France et en rapport avec le thème de l'étude, la législation en vigueur, la jurisprudence la plus significative et la notion de liberté d’expression avec ses limites et perspectives actuelles, et s’achève par quelques conclusions sur l’identification de certains défis futurs ...

La présente étude fait partie d’un projet plus général qui vise à jeter les bases d’une comparaison des régimes juridiques applicables à la liberté d’expression dans différents ordres juridiques. Le document expose, concernant la France et en rapport avec le thème de l'étude, la législation en vigueur, la jurisprudence la plus significative et la notion de liberté d’expression avec ses limites et perspectives actuelles, et s’achève par quelques conclusions sur l’identification de certains défis futurs. La liberté d’expression est consacrée par l'article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Cet article n'évoque que la seule libre communication des pensées et des opinions. Pour autant, la liberté de presse et la liberté de communication audiovisuelle peuvent être facilement déduites de cet énoncé. Récemment, le Conseil constitutionnel a rattaché à l’article 11 « la liberté d’accès aux services de communication au public en ligne » dans une décision du 10 juin 2009. Cette liberté est donc reconnue et garantie sous différentes facettes qui, sur le plan juridique, n’en facilitent pas la compréhension immédiate. La protection de la liberté d’expression est aussi caractérisée en France par le rôle éminent joué par le législateur. Au cours de ces dernières décennies, plusieurs lois ont encadré l’exercice de la liberté d’expression au nom de la préservation des intérêts de la société, en particulier l’ordre public et la paix sociale.

Εξωτερικός συντάκτης

EPRS, Comparative Law; Ce document a été rédigé par Prof. Dr. Marie-Claire Ponthoreau, Professeur de droit public à l’Université de Bordeaux, à la demande de l’Unité Bibliothèque de droit comparé, Direction générale des services de recherche parlementaire (DG EPRS), Secrétariat général du Parlement européen.

Freedom of expression, a comparative law perspective - The United States

15-10-2019

This study forms part of a wider-ranging project, which seeks to lay the groundwork for comparisons between legal frameworks governing freedom of expression in different legal systems. The document analyses, with reference to the United States of America and the subject at hand, the legislation in force, the most relevant case law, and the concept of freedom of expression with its current and prospective limits, ending with some conclusions and possible solutions for future challenges. The legislative ...

This study forms part of a wider-ranging project, which seeks to lay the groundwork for comparisons between legal frameworks governing freedom of expression in different legal systems. The document analyses, with reference to the United States of America and the subject at hand, the legislation in force, the most relevant case law, and the concept of freedom of expression with its current and prospective limits, ending with some conclusions and possible solutions for future challenges. The legislative foundation for freedom of expression law in the United States is grounded in the First Amendment to the Constitution. Based on this text, the Supreme Court has created the freedom of expression doctrinal framework by which lower courts and other branches of government are bound. Unlike other jurisdictions, the United States grants broad freedom of expression protections based largely on the idea that “good” speech will prevail over “bad” speech in the open market.

Εξωτερικός συντάκτης

EPRS, Comparative Law; This study has been written by Mr Timofey Velenchuk, Law Library of Congress, of the US Library of Congress, at the request of the Comparative Law Library Unit, Directorate-General for Parliamentary Research Services (DG EPRS), General Secretariat of the European Parliament.

Employment and Social Affairs: Achievements and challenges ahead

08-10-2019

This report summarises presentations and discussions from a workshop held on 24 September 2019 as part of the EMPL Committee meeting. The workshop brought together views from international organisations and experts on a broad range of topics: ILO and OECD strategies for the future of work, EU policies for skills development and for combating child poverty, potential gaps in European labour law and in European law on health and safety at workplaces of the future.

This report summarises presentations and discussions from a workshop held on 24 September 2019 as part of the EMPL Committee meeting. The workshop brought together views from international organisations and experts on a broad range of topics: ILO and OECD strategies for the future of work, EU policies for skills development and for combating child poverty, potential gaps in European labour law and in European law on health and safety at workplaces of the future.

The European Parliament's evolving soft power - From back-door diplomacy to agenda-setting: Democracy support and mediation

27-09-2019

For the past 40 years, Members of the European Parliament have been working at boosting Parliament's role in EU foreign policy. These efforts have continued to be stepped up since the launch of the common foreign and security policy (CFSP) in 1993. Over recent decades, the European Parliament has significantly raised its profile as a credible moral force with strong focus on strengthening human rights, supporting democracy and enhancing the rule of law worldwide. Perhaps less visible than the European ...

For the past 40 years, Members of the European Parliament have been working at boosting Parliament's role in EU foreign policy. These efforts have continued to be stepped up since the launch of the common foreign and security policy (CFSP) in 1993. Over recent decades, the European Parliament has significantly raised its profile as a credible moral force with strong focus on strengthening human rights, supporting democracy and enhancing the rule of law worldwide. Perhaps less visible than the European Parliament's Sakharov Prize for freedom of thought, the European Parliament's democracy support activities are part of its 'soft-power' approach to international relations. Moreover, Parliament can convey messages through channels that are different from, and complementary to, those employed by the EU's traditional diplomatic players; for example, through its parliamentary networks. Parliament also enjoys Treaty-based information and consultation rights, which allow its Members to shape the EU's external policies. In addition, the European Parliament has become a public forum for debating with representatives of partner countries and international organisations, as well as influential non-state actors. MEPs pro-actively engage in inter-parliamentary delegations and missions to third countries as well as joint parliamentary assemblies. Moreover, parties in different countries often share strong links via their political families.

Achievements and innovations under Mr Draghi’s Presidency and challenges ahead

16-09-2019

For the September 2019 session of the Monetary Dialogue, the Committee on Economic and Monetary Affairs (ECON) tasked monetary experts to analyse achievements of Mr Draghi's Presidency of the European Central Bank and identify challenges for the future architecture of the Economic and Monetary Union (EMU). This note, prepared by Policy department A, gives an overview of in-depth analyses prepared by the experts.

For the September 2019 session of the Monetary Dialogue, the Committee on Economic and Monetary Affairs (ECON) tasked monetary experts to analyse achievements of Mr Draghi's Presidency of the European Central Bank and identify challenges for the future architecture of the Economic and Monetary Union (EMU). This note, prepared by Policy department A, gives an overview of in-depth analyses prepared by the experts.

Below-target inflation and subdued growth in the euro area and elsewhere: implications for monetary policy

16-09-2019

Committee on Economic and Monetary Affairs (ECON) requested monetary experts to analyse implications of below-target inflation and subdued growth in the the euro area for monetary policy. This note, drawn up by Policy department A, gives an overview of in-depth analyses prepared by the experts for the Monetary Dialogue session which took place on 23 September 2019.

Committee on Economic and Monetary Affairs (ECON) requested monetary experts to analyse implications of below-target inflation and subdued growth in the the euro area for monetary policy. This note, drawn up by Policy department A, gives an overview of in-depth analyses prepared by the experts for the Monetary Dialogue session which took place on 23 September 2019.

Προσεχείς εκδηλώσεις

05-11-2019
The Art and Craft of Political Speech-writing: A conversation with Eric Schnure
Άλλη δραστηριότητα -
EPRS
06-11-2019
Where next for the global and European economies? The 2019 IMF Economic Outlook
Άλλη δραστηριότητα -
EPRS
06-11-2019
EPRS Annual Lecture: Clash of Cultures: Transnational governance in post-war Europe
Άλλη δραστηριότητα -
EPRS

Εταίροι

Μείνετε μαζί μας

email update imageΣύστημα ενημέρωσης με email

Το σύστημα ενημέρωσης με email, το οποίο σας στέλνει τα νέα κατευθείαν στην ηλεκτρονική γραμματοθυρίδα σας, σας επιτρέπει να έχετε διαρκή ενημέρωση για πρόσωπα και πράγματα στο Κοινοβούλιο. Λαμβάνετε, μεταξύ άλλων, τις τελευταίες ειδήσεις σχετικά με βουλευτές και επιτροπές του ΕΚ, τις υπηρεσίες ενημέρωσης ή το Think Tank.

Μπορείτε να μπείτε στο σύστημα αυτό από οποιαδήποτε ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου. Για να εγγραφείτε και να λαμβάνετε τις ειδοποιήσεις του Think Tank, δώστε απλώς τη διεύθυνση του email σας, επιλέξτε το θέμα που σας ενδιαφέρει, διαλέξτε τη συχνότητα της ενημέρωσης (καθημερινή, εβδομαδιαία, ή μηνιαία) και ολοκληρώστε την εγγραφή σας ακολουθώντας τον σύνδεσμο που θα λάβετε με email.

RSS imageΚανάλια RSS

Με το RSS feed μας, δεν θα χάνετε καμιά πληροφορία ή ενημέρωση των ιστοσελίδων του Κοινοβουλίου.

Ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να μπείτε στις ρυθμίσεις του RSS.