1

vaste(t)

Sõna(d)
Väljaande liik
Poliitikavaldkond
Märksõna
Kuupäev

Mitmeaastane finantsraamistik

01-02-2018

Seni on vastu võetud viis mitmeaastast finantsraamistikku. Lissaboni lepinguga muutus mitmeaastane finantsraamistik institutsioonidevahelisest kokkuleppest õiguslikult siduvaks aktiks. Mitmeaastane finantsraamistik, mis kehtestatakse vähemalt viieaastaseks perioodiks, peab tagama liidu kulude korrapärase kujunemise selle omavahendite piires, ja selles on kehtestatud määrad, millele liidu aastaeelarve peab vastama. Seega on see finantsdistsipliini nurgakivi. Eelkõige on mitmeaastase finantsraamistiku ...

Seni on vastu võetud viis mitmeaastast finantsraamistikku. Lissaboni lepinguga muutus mitmeaastane finantsraamistik institutsioonidevahelisest kokkuleppest õiguslikult siduvaks aktiks. Mitmeaastane finantsraamistik, mis kehtestatakse vähemalt viieaastaseks perioodiks, peab tagama liidu kulude korrapärase kujunemise selle omavahendite piires, ja selles on kehtestatud määrad, millele liidu aastaeelarve peab vastama. Seega on see finantsdistsipliini nurgakivi. Eelkõige on mitmeaastase finantsraamistiku määruses kehtestatud kulude ülemmäärad laiadele kulukategooriatele, mida nimetatakse rubriikideks. Komisjon esitas 2. mail 2018 seadusandlikud ettepanekud uue mitmeaastase finantsraamistiku kohta aastateks 2021–2027. Pärast COVID-19 puhangut esitas komisjon 27. mail 2020 mitmeaastase finantsraamistiku kohta ajakohastatud ettepaneku koos ettepanekuga taasterahastu „NextGenerationEU“ kohta.