12

vaste(t)

Sõna(d)
Väljaande liik
Poliitikavaldkond
Märksõna
Kuupäev

Reisijate õigused

01-02-2018

Ühiste eeskirjade eesmärk on tagada kõigi transpordiliikide kasutajatele vähemalt minimaalne abi reisi pikaajalise hilinemise või tühistamise korral ja kaitsta eelkõige kõige kaitsetumas seisundis reisijaid. Samuti kehtestatakse eeskirjadega hüvitusmehhanismid. Sellele vaatamata on raudtee- või maanteetranspordi valdkonnas võimalik teha arvukalt erandeid ja kohtuvaidlusi esineb sageli.

Ühiste eeskirjade eesmärk on tagada kõigi transpordiliikide kasutajatele vähemalt minimaalne abi reisi pikaajalise hilinemise või tühistamise korral ja kaitsta eelkõige kõige kaitsetumas seisundis reisijaid. Samuti kehtestatakse eeskirjadega hüvitusmehhanismid. Sellele vaatamata on raudtee- või maanteetranspordi valdkonnas võimalik teha arvukalt erandeid ja kohtuvaidlusi esineb sageli.

Ühine transpordipoliitika. Üldpõhimõtted

01-02-2018

Transpordipoliitika on üle 30 aasta kuulunud ELi ühiste poliitikavaldkondade hulka. Samaaegselt transporditurgude konkurentsile avamise ja üleeuroopalise transpordivõrgu loomisega on muutunud üha tähtsamaks säästva liikuvuse põhimõte, seda eeskätt transpordisektori järjest suureneva kasvuhoonegaaside heite tõttu, mis ähvardab takistada Euroopa Liidu kliimaeesmärkide täitmist.

Transpordipoliitika on üle 30 aasta kuulunud ELi ühiste poliitikavaldkondade hulka. Samaaegselt transporditurgude konkurentsile avamise ja üleeuroopalise transpordivõrgu loomisega on muutunud üha tähtsamaks säästva liikuvuse põhimõte, seda eeskätt transpordisektori järjest suureneva kasvuhoonegaaside heite tõttu, mis ähvardab takistada Euroopa Liidu kliimaeesmärkide täitmist.

Maanteetransport: rahvusvahelised veod ja kabotaažveod

01-02-2018

Reisijate ja kaupade rahvusvahelise veo ning kabotaažvedude turgu on mitmete vastuvõetud ELi õigusaktidega järk-järgult liberaliseeritud.

Reisijate ja kaupade rahvusvahelise veo ning kabotaažvedude turgu on mitmete vastuvõetud ELi õigusaktidega järk-järgult liberaliseeritud.

Maanteetransport: õigusaktide ühtlustamine

01-02-2018

Euroopa ühtse maanteetranspordituru loomine ei ole võimalik ilma liikmesriikides kehtivate asjakohaste õigusaktide ühtlustamiseta. Euroopa Liit on võtnud meetmeid maksustamise, tehniliste nõuete ning haldus- ja sotsiaalvaldkonnas.

Euroopa ühtse maanteetranspordituru loomine ei ole võimalik ilma liikmesriikides kehtivate asjakohaste õigusaktide ühtlustamiseta. Euroopa Liit on võtnud meetmeid maksustamise, tehniliste nõuete ning haldus- ja sotsiaalvaldkonnas.

Raudteetransport

01-02-2018

ELi raudteetranspordi poliitika eesmärk on luua ühtne Euroopa raudteepiirkond. Kümne aasta jooksul pärast seda, kui raudteetranspordi sektor 2001. aastal konkurentsile avati, võeti vastu kolm õigusaktide paketti ja üks uuesti sõnastatud õigusakt. Neljas pakett, milles nähakse ette ühtse Euroopa raudteepiirkonna loomise lõpuleviimine, võeti vastu 2016. aasta aprillis (tehniline osa) ja detsembris (turgu puudutav osa).

ELi raudteetranspordi poliitika eesmärk on luua ühtne Euroopa raudteepiirkond. Kümne aasta jooksul pärast seda, kui raudteetranspordi sektor 2001. aastal konkurentsile avati, võeti vastu kolm õigusaktide paketti ja üks uuesti sõnastatud õigusakt. Neljas pakett, milles nähakse ette ühtse Euroopa raudteepiirkonna loomise lõpuleviimine, võeti vastu 2016. aasta aprillis (tehniline osa) ja detsembris (turgu puudutav osa).

Lennutransport: turueeskirjad

01-02-2018

Ühtse lennundusturu loomine 1990. aastate lõpus muutis põhjalikult lennutransporditööstust ja on suuresti kaasa aidanud lennutranspordi jõulisele kasvule Euroopas viimase kahekümne aasta jooksul.

Ühtse lennundusturu loomine 1990. aastate lõpus muutis põhjalikult lennutransporditööstust ja on suuresti kaasa aidanud lennutranspordi jõulisele kasvule Euroopas viimase kahekümne aasta jooksul.

Lennutransport: tsiviillennundusjulgestus

01-02-2018

Lennundusjulgestuse (mitte segi ajada lennundusohutusega[1]) ülesanne on hoida ära kuritahtlikke tegusid õhusõiduki ning selle reisijate ja meeskonna vastu. 2001. aastal aset leidnud kohutavate rünnakute järel on EL võtnud tsiviillennunduse kaitseks vastu terve rea julgeolekueeskirju. Tekkivate riskide käsitlemiseks ajakohastatakse neid eeskirju regulaarselt. Liikmesriikidele on jäetud õigus kohaldada rangemaid meetmeid.

Lennundusjulgestuse (mitte segi ajada lennundusohutusega[1]) ülesanne on hoida ära kuritahtlikke tegusid õhusõiduki ning selle reisijate ja meeskonna vastu. 2001. aastal aset leidnud kohutavate rünnakute järel on EL võtnud tsiviillennunduse kaitseks vastu terve rea julgeolekueeskirju. Tekkivate riskide käsitlemiseks ajakohastatakse neid eeskirju regulaarselt. Liikmesriikidele on jäetud õigus kohaldada rangemaid meetmeid.

Lennutransport: ühtne Euroopa taevas

01-02-2018

Ühtse Euroopa taeva algatuse eesmärk on suurendada lennuliikluse korraldamise ja aeronavigatsiooniteenuste tõhusust, vähendades Euroopa õhuruumi killustatust. Käimasolev algatus on oma olemuselt üleeuroopaline ja avatud ka naaberriikidele.

Ühtse Euroopa taeva algatuse eesmärk on suurendada lennuliikluse korraldamise ja aeronavigatsiooniteenuste tõhusust, vähendades Euroopa õhuruumi killustatust. Käimasolev algatus on oma olemuselt üleeuroopaline ja avatud ka naaberriikidele.

Lennundusohutus

01-02-2018

Ühiseeskirjad, mida on järk-järgult laiendatud kogu lennutranspordi valdkonnale, tagavad lennutranspordi siseturul ohutuse[1] ühtse ja kõrge taseme.

Ühiseeskirjad, mida on järk-järgult laiendatud kogu lennutranspordi valdkonnale, tagavad lennutranspordi siseturul ohutuse[1] ühtse ja kõrge taseme.

Meretranspordi strateegilised lähtekohad

01-02-2018

Meretransporti käsitlevates ELi õigusaktides keskendutakse teenuste vaba liikumise põhimõtte kohaldamisele ja konkurentsieeskirjade õigele kohaldamisele, samal ajal on tähtis ka tagada kõrgel tasemel ohutus, head töötingimused ja keskkonnanormide järgimine.

Meretransporti käsitlevates ELi õigusaktides keskendutakse teenuste vaba liikumise põhimõtte kohaldamisele ja konkurentsieeskirjade õigele kohaldamisele, samal ajal on tähtis ka tagada kõrgel tasemel ohutus, head töötingimused ja keskkonnanormide järgimine.