13

vaste(t)

Sõna(d)
Väljaande liik
Poliitikavaldkond
Märksõna
Kuupäev

Exploring Best Practices in Combatting Violence Against Women: Sweden

19-04-2018

This paper was produced by the Policy Department on Citizens’ Rights and Constitutional Affairs at the request of the Committee on Women's Rights and Gender Equality (FEMM). The paper examines the status of women in Sweden, a country known for its proven track record on gender equality: it delves into the issue of preventing violence against women and protecting victims of violence. Gender equality is a cornerstone of Swedish society, thus violence against women is a priority for the Swedish Government ...

This paper was produced by the Policy Department on Citizens’ Rights and Constitutional Affairs at the request of the Committee on Women's Rights and Gender Equality (FEMM). The paper examines the status of women in Sweden, a country known for its proven track record on gender equality: it delves into the issue of preventing violence against women and protecting victims of violence. Gender equality is a cornerstone of Swedish society, thus violence against women is a priority for the Swedish Government. Various vulnerable groups might still require greater legislative protection and government response.

Smart Border 2.0 Avoiding a hard border on the island of Ireland for customs control and the free movement of persons

26-02-2018

One of the most politically-sensitive aspects of the current ‘Brexit’ negotiations is the issue of the border between Northern Ireland and Ireland. In many respects, the Irish border is unique, with some 200 possible crossing points along the 500km border. Managing such a porous border in the event that the UK, following Brexit, does not participate in a customs union with the EU, thus becoming an external EU border, presents significant challenges for the EU and UK alike. In order to ...

One of the most politically-sensitive aspects of the current ‘Brexit’ negotiations is the issue of the border between Northern Ireland and Ireland. In many respects, the Irish border is unique, with some 200 possible crossing points along the 500km border. Managing such a porous border in the event that the UK, following Brexit, does not participate in a customs union with the EU, thus becoming an external EU border, presents significant challenges for the EU and UK alike. In order to analyse the various options, on 26 November 2017, the Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs organised a workshop for the AFCO Committee to examine this question. As part of this, Lars Karlsson, a former director at the World Customs Organisation, proposed a solution in his paper ‘Smart Border 2.0’. This at a glance provides a short summary of the paper.

Euroopa Parlamendi struktuur ja tegevus

01-02-2018

Euroopa Parlamendi struktuur ja tegevus on sätestatud kodukorras. Parlamendi tegevust suunavad poliitilised organid, komisjonid, delegatsioonid ja fraktsioonid.

Euroopa Parlamendi struktuur ja tegevus on sätestatud kodukorras. Parlamendi tegevust suunavad poliitilised organid, komisjonid, delegatsioonid ja fraktsioonid.

Valitsustevahelised otsustamismenetlused

01-02-2018

Ühises välis- ja julgeolekupoliitikas ning mitmes muus valdkonnas, näiteks tõhustatud koostöö, teatavate ametissenimetamiste ja lepingute läbivaatamise puhul, kasutatakse seadusandlikust tavamenetlusest erinevaid otsustamismenetlusi. Nende valdkondade otsustamismenetlustes on keskse tähtsusega tugev valitsustevaheline koostöö. Riigivõlakriisi probleemidest tingituna on selliste otsustamismehhanismide kasutamine suurenenud, eelkõige Euroopa majanduse juhtimise raamistikus.

Ühises välis- ja julgeolekupoliitikas ning mitmes muus valdkonnas, näiteks tõhustatud koostöö, teatavate ametissenimetamiste ja lepingute läbivaatamise puhul, kasutatakse seadusandlikust tavamenetlusest erinevaid otsustamismenetlusi. Nende valdkondade otsustamismenetlustes on keskse tähtsusega tugev valitsustevaheline koostöö. Riigivõlakriisi probleemidest tingituna on selliste otsustamismehhanismide kasutamine suurenenud, eelkõige Euroopa majanduse juhtimise raamistikus.

Lissaboni leping

01-01-2018

Teabelehes tutvustatakse Lissaboni lepingu tausta ja olulisemaid sätteid. Eesmärk on tutvustada selle uusima ELi alusteksti kujunemist ajaloolises seoses varasemate lepingutega. Konkreetseid sätteid (koos viitega artiklile) ja nende mõju Euroopa Liidu poliitikale selgitatakse üksikasjalikumalt konkreetseid poliitikavaldkondi ja küsimusi käsitlevates teabelehtedes.

Teabelehes tutvustatakse Lissaboni lepingu tausta ja olulisemaid sätteid. Eesmärk on tutvustada selle uusima ELi alusteksti kujunemist ajaloolises seoses varasemate lepingutega. Konkreetseid sätteid (koos viitega artiklile) ja nende mõju Euroopa Liidu poliitikale selgitatakse üksikasjalikumalt konkreetseid poliitikavaldkondi ja küsimusi käsitlevates teabelehtedes.

Subsidiaarsuse põhimõte

01-01-2018

Valdkondades, kus liidul ei ole ainupädevust, määratakse Euroopa Liidu lepingus sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega kindlaks tingimused, mille korral liidul on liikmesriikidest suurem pädevus meetmeid võtta.

Valdkondades, kus liidul ei ole ainupädevust, määratakse Euroopa Liidu lepingus sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega kindlaks tingimused, mille korral liidul on liikmesriikidest suurem pädevus meetmeid võtta.

Euroopa Parlamendi volitused

01-01-2018

Euroopa Parlament osaleb mitmeid ülesandeid täites täiel määral Euroopa Liidu poliitika kujundamises. Parlament tagab demokraatia põhimõtete järgimise Euroopa tasandil, osaledes õigusloomeprotsessis, täites eelarve- ja kontrollivolitusi, osaledes aluslepingute läbivaatamises ja kasutades õigust pöörduda Euroopa Kohtusse.

Euroopa Parlament osaleb mitmeid ülesandeid täites täiel määral Euroopa Liidu poliitika kujundamises. Parlament tagab demokraatia põhimõtete järgimise Euroopa tasandil, osaledes õigusloomeprotsessis, täites eelarve- ja kontrollivolitusi, osaledes aluslepingute läbivaatamises ja kasutades õigust pöörduda Euroopa Kohtusse.

Euroopa Parlamendi suhted liikmesriikide parlamentidega

01-01-2018

Koos Euroopa integratsiooni arenguga on muutunud ka liikmesriikide parlamentide roll. Et panna Euroopa õigusloome kõikidel tasanditel alus tõhusale demokraatlikule kontrollile, on Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide koostööks loodud mitmeid vahendeid. Seda suundumust toetavad ka Lissaboni lepinguga lisandunud sätted.

Koos Euroopa integratsiooni arenguga on muutunud ka liikmesriikide parlamentide roll. Et panna Euroopa õigusloome kõikidel tasanditel alus tõhusale demokraatlikule kontrollile, on Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide koostööks loodud mitmeid vahendeid. Seda suundumust toetavad ka Lissaboni lepinguga lisandunud sätted.

Euroopa Ülemkogu

01-10-2017

Liikmesriikide riigipeadest või valitsusjuhtidest koosnev Euroopa Ülemkogu annab Euroopa Liidu arengule vajaliku tõuke ning sätestab üldised poliitilised sihid. Komisjoni president on Euroopa Ülemkogu hääleõiguseta liige. Euroopa Ülemkogu kohtumiste alguses esineb kõnega Euroopa Parlamendi president. Euroopa Ülemkogu kui liidu institutsioon loodi Lissaboni lepinguga. Sellega võeti kasutusele ka pikaajaline eesistumine.

Liikmesriikide riigipeadest või valitsusjuhtidest koosnev Euroopa Ülemkogu annab Euroopa Liidu arengule vajaliku tõuke ning sätestab üldised poliitilised sihid. Komisjoni president on Euroopa Ülemkogu hääleõiguseta liige. Euroopa Ülemkogu kohtumiste alguses esineb kõnega Euroopa Parlamendi president. Euroopa Ülemkogu kui liidu institutsioon loodi Lissaboni lepinguga. Sellega võeti kasutusele ka pikaajaline eesistumine.

Euroopa Liidu Nõukogu

01-10-2017

Nõukogu on institutsioon, kes võtab koos Euroopa Parlamendiga vastu ELi õigusakte – määrusi ja direktiive – ning valmistab ette otsuseid ja mittesiduvaid soovitusi. Oma pädevusvaldkonnas võtab nõukogu otsused vastu lihthäälteenamusega, kvalifitseeritud häälteenamusega või ühehäälselt, sõltuvalt nõukogu heakskiitu vajava akti õiguslikust alusest.

Nõukogu on institutsioon, kes võtab koos Euroopa Parlamendiga vastu ELi õigusakte – määrusi ja direktiive – ning valmistab ette otsuseid ja mittesiduvaid soovitusi. Oma pädevusvaldkonnas võtab nõukogu otsused vastu lihthäälteenamusega, kvalifitseeritud häälteenamusega või ühehäälselt, sõltuvalt nõukogu heakskiitu vajava akti õiguslikust alusest.

Eelseisvad üritused

27-10-2020
Hearing on Rebuilding fish stocks in the Mediterranean: next steps
Kuulamine -
PECH
27-10-2020
EPRS online Book Talk | Beyond Christendom - The politics of religion in Europe today
Muu sündmus -
EPRS
27-10-2020
JURI: ICM Meeting on "Better Law Making from a digital perspective"
Muu sündmus -
JURI

Partnerid