5

vaste(t)

Sõna(d)
Väljaande liik
Poliitikavaldkond
Märksõna
Kuupäev

Commitments made at the hearing of Valdis DOMBROVSKIS, Executive Vice-President-designate - An Economy that Works for People

22-11-2019

The commissioner-designate, Valdis Dombrovskis, appeared before the European Parliament on 08 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committee on Economic and Monetary Affairs and the Committee on Employment and Social Affairs. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document.

The commissioner-designate, Valdis Dombrovskis, appeared before the European Parliament on 08 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committee on Economic and Monetary Affairs and the Committee on Employment and Social Affairs. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document.

Euroopa Finantsjärelevalve Süsteem

01-02-2018

Euroopa Finantsjärelevalve Süsteem on mitmetasandiline süsteem, millesse kuuluvad mikro- ja makrotasandi usaldatavusjärelevalvet tegevad asutused ja mille eesmärk on tagada ELis järjepidev ja sidus finantsjärelevalve. Süsteemi moodustavad Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu, kolm Euroopa järelevalveasutust (Euroopa Pangandusjärelevalve, Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve ning Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve) ja liikmesriikide järelevalveasutused. Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemi ...

Euroopa Finantsjärelevalve Süsteem on mitmetasandiline süsteem, millesse kuuluvad mikro- ja makrotasandi usaldatavusjärelevalvet tegevad asutused ja mille eesmärk on tagada ELis järjepidev ja sidus finantsjärelevalve. Süsteemi moodustavad Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu, kolm Euroopa järelevalveasutust (Euroopa Pangandusjärelevalve, Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve ning Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve) ja liikmesriikide järelevalveasutused. Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemi on pidevalt arendanud, sest olud, milles süsteem toimib, muutuvad. Suurimad muutused on olnud pangandusliidu loomine, eesmärk kujundada välja kapitaliturgude liit ja Ühendkuningriigi väljaastumine EList.

Finantsteenuste poliitika

01-02-2018

Finantsteenustel on oluline koht ELi püüetes kujundada välja siseturg, mille aluseks on teenuste ja kapitali vaba liikumine. Integreerimise protsessis on eristatavad järgmised etapid: 1) riikide sisenemistõkete kaotamine (1957–1973); 2) riikide seaduste ja tegevuspõhimõtete ühtlustamine (1973–1983); 3) siseturu väljakujundamine (1983–1992); 4) ühisraha ala loomine ja kriisieelne periood (1999–2007) ning 5) ülemaailmne finantskriis ja kriisijärgne reformimine (alates 2007. aastast). Ühendkuningriigi ...

Finantsteenustel on oluline koht ELi püüetes kujundada välja siseturg, mille aluseks on teenuste ja kapitali vaba liikumine. Integreerimise protsessis on eristatavad järgmised etapid: 1) riikide sisenemistõkete kaotamine (1957–1973); 2) riikide seaduste ja tegevuspõhimõtete ühtlustamine (1973–1983); 3) siseturu väljakujundamine (1983–1992); 4) ühisraha ala loomine ja kriisieelne periood (1999–2007) ning 5) ülemaailmne finantskriis ja kriisijärgne reformimine (alates 2007. aastast). Ühendkuningriigi lahkumine EList toob uusi probleeme, mis võivad mõjutada finantsteenuste sektorit nii ELis kui ka väljaspool.

Konkurentsipoliitika

01-02-2018

ELi konkurentsieeskirjade peamine eesmärk on võimaldada liidu siseturul kui ELi kodanike, ettevõtjate ja kogu ühiskonna heaolu peamisel edendajal nõuetekohaselt toimida. Selleks sisaldab Euroopa Liidu toimimise leping (edaspidi „ELi toimimise leping“) eeskirju, mille eesmärk on vältida siseturul konkurentsipiiranguid ja -moonutusi. Täpsemalt keelatakse sellega ettevõtjatevahelised konkurentsivastased kokkulepped ja turgu valitsevate ettevõtjate poolne turuseisundi kuritarvitamine, mis võib kahjustada ...

ELi konkurentsieeskirjade peamine eesmärk on võimaldada liidu siseturul kui ELi kodanike, ettevõtjate ja kogu ühiskonna heaolu peamisel edendajal nõuetekohaselt toimida. Selleks sisaldab Euroopa Liidu toimimise leping (edaspidi „ELi toimimise leping“) eeskirju, mille eesmärk on vältida siseturul konkurentsipiiranguid ja -moonutusi. Täpsemalt keelatakse sellega ettevõtjatevahelised konkurentsivastased kokkulepped ja turgu valitsevate ettevõtjate poolne turuseisundi kuritarvitamine, mis võib kahjustada liikmesriikidevahelist kaubandust. Lisaks jälgib Euroopa Komisjon (edaspidi „komisjon“) ELi mõõtmega ühinemisi ja ülevõtmisi ning need võidakse keelata, kui nende tulemusel konkurents märkimisväärselt väheneks. Lisaks on konkurentsi moonutava riigiabi andmine teatavatele ettevõtetele või toodetele keelatud, kuigi mõnel juhul võib see siiski lubatud olla. Teatavate eranditega kehtivad konkurentsieeskirjad ka riigi osalusega äriühingute, avalike teenuste ja üldhuviteenuste suhtes.

Level-2 measures under the Benchmarks Regulation

06-06-2017

This briefing has been drawn up to support ECON’s work on the scrutiny of delegated acts, in particular for the discussion of 8 June 2017 on Level-2 measures under Regulation (EU) No 2016/1011 on indices used as benchmarks in financial instruments and financial contracts or to measure the performance of investment funds.

This briefing has been drawn up to support ECON’s work on the scrutiny of delegated acts, in particular for the discussion of 8 June 2017 on Level-2 measures under Regulation (EU) No 2016/1011 on indices used as benchmarks in financial instruments and financial contracts or to measure the performance of investment funds.