187

vaste(t)

Sõna(d)
Väljaande liik
Poliitikavaldkond
Autor
Märksõna
Kuupäev

Liidu kulud

01-05-2018

Eelarvesse kantavate kulude heakskiitmise eest vastutavad ühiselt nõukogu ja Euroopa Parlament. ELi aastaeelarve peab jääma nende ülemmäärade piiresse, mis on eri programmide ja poliitikavaldkondade (näiteks ühtekuuluvus-, põllumajandus- ja välispoliitika) jaoks kokku lepitud mitmeaastases finantsraamistikus. Ootamatu rahavajaduse täitmiseks on ELil olemas paindlikkusinstrumendid. ELi kulutuste mõju suurendamiseks kasutatakse rahastamisvahendeid.

Eelarvesse kantavate kulude heakskiitmise eest vastutavad ühiselt nõukogu ja Euroopa Parlament. ELi aastaeelarve peab jääma nende ülemmäärade piiresse, mis on eri programmide ja poliitikavaldkondade (näiteks ühtekuuluvus-, põllumajandus- ja välispoliitika) jaoks kokku lepitud mitmeaastases finantsraamistikus. Ootamatu rahavajaduse täitmiseks on ELil olemas paindlikkusinstrumendid. ELi kulutuste mõju suurendamiseks kasutatakse rahastamisvahendeid.

Eelarvekontroll

01-05-2018

Euroopa Liidu eelarve kontrolli teostatakse igas ELi institutsioonis ja liikmesriikide tasandil. Eri tasanditel viivad üksikasjalikku kontrolli läbi Euroopa Kontrollikoda ja Euroopa Parlament. Euroopa Parlament kontrollib igal aastal eelarve täitmist, et anda heakskiit Euroopa Komisjoni, teiste Euroopa Liidu institutsioonide ja liidu ametite tegevusele.

Euroopa Liidu eelarve kontrolli teostatakse igas ELi institutsioonis ja liikmesriikide tasandil. Eri tasanditel viivad üksikasjalikku kontrolli läbi Euroopa Kontrollikoda ja Euroopa Parlament. Euroopa Parlament kontrollib igal aastal eelarve täitmist, et anda heakskiit Euroopa Komisjoni, teiste Euroopa Liidu institutsioonide ja liidu ametite tegevusele.

Euroopa Liit ja Maailma Kaubandusorganisatsioon

01-05-2018

Maailma Kaubandusorganisatsioon (WTO) püüab kindlustada kindlatel reeglitel põhinevat rahvusvahelist kaubandussüsteemi. Hoolimata kaubandusläbirääkimiste takerdumisest kaalutakse võimalusi WTO eeskirjade kaasajastamiseks ja uute ülemaailmsete probleemide lahendamiseks. 2017. aasta veebruaris jõustunud kaubanduse lihtsustamise lepinguga WTO kaubandusreeglid uuenesid. Vastavalt Lissaboni lepingule on Euroopa Parlament koos Euroopa Liidu Nõukoguga seadusandja, kellel on rahvusvahelises kaubanduspoliitikas ...

Maailma Kaubandusorganisatsioon (WTO) püüab kindlustada kindlatel reeglitel põhinevat rahvusvahelist kaubandussüsteemi. Hoolimata kaubandusläbirääkimiste takerdumisest kaalutakse võimalusi WTO eeskirjade kaasajastamiseks ja uute ülemaailmsete probleemide lahendamiseks. 2017. aasta veebruaris jõustunud kaubanduse lihtsustamise lepinguga WTO kaubandusreeglid uuenesid. Vastavalt Lissaboni lepingule on Euroopa Parlament koos Euroopa Liidu Nõukoguga seadusandja, kellel on rahvusvahelises kaubanduspoliitikas oluline kontrolliv roll.

Inimõigused

01-05-2018

Lähtudes oma aluspõhimõtetest, milleks on vabadus, demokraatia, inimõiguste ja põhivabaduste austamine ning õigusriik, toetab Euroopa Liit välissuhetes kindlalt demokraatiat ja inimõigusi. EL püüab inimõiguste probleeme arvesse võtta kõigis oma poliitikavaldkondades ja programmides. Liidul on mitmesuguseid inimõigustepoliitika vahendeid erimeetmete võtmiseks, sealhulgas projektide rahastamiseks rahastamisvahendite kaudu.

Lähtudes oma aluspõhimõtetest, milleks on vabadus, demokraatia, inimõiguste ja põhivabaduste austamine ning õigusriik, toetab Euroopa Liit välissuhetes kindlalt demokraatiat ja inimõigusi. EL püüab inimõiguste probleeme arvesse võtta kõigis oma poliitikavaldkondades ja programmides. Liidul on mitmesuguseid inimõigustepoliitika vahendeid erimeetmete võtmiseks, sealhulgas projektide rahastamiseks rahastamisvahendite kaudu.

Demokraatia edendamine ja valimiste vaatlemine

01-05-2018

Demokraatia toetamine kogu maailmas on Euroopa Liidule esmatähtis. Demokraatia on jätkuvalt ainus valitsemissüsteem, mille raames inimesed saavad täielikult kasutada oma inimõigusi, ning see on arengu ja pikaajalise stabiilsuse otsustav tegur. Ainsa otsevalitud ELi institutsioonina on Euroopa Parlament kindlalt pühendunud demokraatia edendamisele.

Demokraatia toetamine kogu maailmas on Euroopa Liidule esmatähtis. Demokraatia on jätkuvalt ainus valitsemissüsteem, mille raames inimesed saavad täielikult kasutada oma inimõigusi, ning see on arengu ja pikaajalise stabiilsuse otsustav tegur. Ainsa otsevalitud ELi institutsioonina on Euroopa Parlament kindlalt pühendunud demokraatia edendamisele.

Euroopa Majanduspiirkond (EMP), Šveits ja põhjapoolsed riigid

01-05-2018

Euroopa Majanduspiirkond (EMP) loodi 1994. aastal, et laiendada ELi siseturgu käsitlevaid sätteid Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni (EFTA) riikidele. Norra, Island ja Liechtenstein on EMP osalised. Šveits on EFTA liige, kuid ei osale EMPs. EL ja selle EMP partnerid (Norra ja Island) on omavahel seotud ka mitmesuguste põhjamõõtme poliitika meetmete ja foorumite kaudu, mis keskenduvad Euroopa kiiresti arenevatele põhjapiirkondadele ja Arktika piirkonnale tervikuna.

Euroopa Majanduspiirkond (EMP) loodi 1994. aastal, et laiendada ELi siseturgu käsitlevaid sätteid Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni (EFTA) riikidele. Norra, Island ja Liechtenstein on EMP osalised. Šveits on EFTA liige, kuid ei osale EMPs. EL ja selle EMP partnerid (Norra ja Island) on omavahel seotud ka mitmesuguste põhjamõõtme poliitika meetmete ja foorumite kaudu, mis keskenduvad Euroopa kiiresti arenevatele põhjapiirkondadele ja Arktika piirkonnale tervikuna.

Eelarvemenetlus

01-05-2018

Aastatel 1970 ja 1975 sõlmitud lepingute järel on Euroopa Parlamendi osatähtsus eelarvemenetluses järk-järgult suurenenud. Lissaboni lepinguga anti parlamendile kogu ELi eelarve üle otsustamisel nõukoguga võrdne sõnaõigus.

Aastatel 1970 ja 1975 sõlmitud lepingute järel on Euroopa Parlamendi osatähtsus eelarvemenetluses järk-järgult suurenenud. Lissaboni lepinguga anti parlamendile kogu ELi eelarve üle otsustamisel nõukoguga võrdne sõnaõigus.

Töötervishoid ja tööohutus

01-05-2018

EL hakkas töötervishoiu ja tööohutuse parandamist tähtsustama 1980. aastatel. Euroopa tasandil on õigusaktidega sätestatud töötajate kaitseks miinimumnõuded, kuid liikmesriigid võivad jätta alles või kehtestada ka rangemad meetmed. Lissaboni lepingu jõustumisel muutus Euroopa Liidu põhiõiguste harta õiguslikult siduvaks, mistõttu sai töötervishoiust ja tööohutusest ELi õigustikus veelgi olulisem valdkond.

EL hakkas töötervishoiu ja tööohutuse parandamist tähtsustama 1980. aastatel. Euroopa tasandil on õigusaktidega sätestatud töötajate kaitseks miinimumnõuded, kuid liikmesriigid võivad jätta alles või kehtestada ka rangemad meetmed. Lissaboni lepingu jõustumisel muutus Euroopa Liidu põhiõiguste harta õiguslikult siduvaks, mistõttu sai töötervishoiust ja tööohutusest ELi õigustikus veelgi olulisem valdkond.

Töötajate lähetamine

01-05-2018

Euroopa Liidu toimimise lepingus sätestatud asutamisvabadus ja teenuste osutamise vabadus tagavad ettevõtjate ja spetsialistide liikuvuse ELis. Kuid õiglase liikuvuse ja konkurentsi tagamiseks kehtivad ka konkreetsed ELi õigusaktid, millega reguleeritakse lähetatud töötajate õigusi.

Euroopa Liidu toimimise lepingus sätestatud asutamisvabadus ja teenuste osutamise vabadus tagavad ettevõtjate ja spetsialistide liikuvuse ELis. Kuid õiglase liikuvuse ja konkurentsi tagamiseks kehtivad ka konkreetsed ELi õigusaktid, millega reguleeritakse lähetatud töötajate õigusi.

Euroopa Regioonide Komitee

01-04-2018

Euroopa Regioonide Komitee koosneb 329 liikmest, kes esindavad Euroopa Liidu 27 liikmesriigi piirkondlikke ja kohalikke omavalitsusi. Komitee esitab arvamuse aluslepingutes sätestatud kohustusliku konsulteerimise ja vabatahtliku konsulteerimise juhtudel ning vajaduse korral omal algatusel. Komitee liikmeid ei seo mingid kohustuslikud juhised. Euroopa Liidu üldistes huvides on nad oma kohustuste täitmisel sõltumatud.

Euroopa Regioonide Komitee koosneb 329 liikmest, kes esindavad Euroopa Liidu 27 liikmesriigi piirkondlikke ja kohalikke omavalitsusi. Komitee esitab arvamuse aluslepingutes sätestatud kohustusliku konsulteerimise ja vabatahtliku konsulteerimise juhtudel ning vajaduse korral omal algatusel. Komitee liikmeid ei seo mingid kohustuslikud juhised. Euroopa Liidu üldistes huvides on nad oma kohustuste täitmisel sõltumatud.

Eelseisvad üritused

28-09-2020
Seventh meeting of the Joint Parliamentary Scrutiny Group (JPSG) on Europol
Muu sündmus -
LIBE
29-09-2020
EPRS online Book Talk | Working for Obama and Clinton on Europe [...]
Muu sündmus -
EPRS
30-09-2020
EPRS online policy roundtable: Plastics and the circular economy
Muu sündmus -
EPRS

Partnerid