12

tulos(ta)

Hakusana(t)
Julkaisutyyppi
Toimiala
Hakusana
Päivämäärä

Commitments made at the hearing of Virginijus SINKEVIČIUS, Commissioner-designate - Environment, Oceans and Fisheries

22-11-2019

The commissioner-designate, Virginijus Sinkevičius, appeared before the European Parliament on 3 October 2019 to answer questions put by MEPs from the Committees on ENVI and PECH. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including conserving Europe’s natural environment and prosperous and sustainable ...

The commissioner-designate, Virginijus Sinkevičius, appeared before the European Parliament on 3 October 2019 to answer questions put by MEPs from the Committees on ENVI and PECH. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including conserving Europe’s natural environment and prosperous and sustainable fishing and a thriving blue economy.

Unionin kalastuspolitiikan tausta ja kehitys

01-01-2018

Yhteinen kalastuspolitiikka määriteltiin ensimmäisen kerran Rooman sopimuksessa. Alun perin se kytkeytyi yhteiseen maatalouspolitiikkaan, mutta ajan myötä siitä on tullut yhä itsenäisempi. Kun kalastuspolitiikkaa uudistettiin vuonna 2002, päätavoitteena oli varmistaa kestävä kalastus ja taata kalastajien toimeentulo ja vakaat työpaikat. Lissabonin sopimuksella kalastuspolitiikkaan tehtiin useita muutoksia. Vuonna 2013 neuvosto ja parlamentti pääsivät sopimukseen uudesta kalastuspolitiikasta, jossa ...

Yhteinen kalastuspolitiikka määriteltiin ensimmäisen kerran Rooman sopimuksessa. Alun perin se kytkeytyi yhteiseen maatalouspolitiikkaan, mutta ajan myötä siitä on tullut yhä itsenäisempi. Kun kalastuspolitiikkaa uudistettiin vuonna 2002, päätavoitteena oli varmistaa kestävä kalastus ja taata kalastajien toimeentulo ja vakaat työpaikat. Lissabonin sopimuksella kalastuspolitiikkaan tehtiin useita muutoksia. Vuonna 2013 neuvosto ja parlamentti pääsivät sopimukseen uudesta kalastuspolitiikasta, jossa pyrkimyksenä on varmistaa kalastuksen ja vesiviljelyn ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys pitkällä aikavälillä.

EU:n kalastuksenhoito

01-01-2018

Yhteisessä kalastuspolitiikassa (YKP) kalastuksenhoidon tavoitteena on varmistaa meren elollisten luonnonvarojen ekologisesti kestävä hyödyntäminen ja kalatalousalan pitkän aikavälin elinkelpoisuus. Sen vuoksi Euroopan unionissa on annettu lainsäädäntöä, joka koskee pääsyä unionin vesialueille, kalavarojen jakoa ja hyödyntämistä, suurimpia sallittuja saaliita, pyyntiponnistuksen rajoituksia ja teknisiä toimenpiteitä.

Yhteisessä kalastuspolitiikassa (YKP) kalastuksenhoidon tavoitteena on varmistaa meren elollisten luonnonvarojen ekologisesti kestävä hyödyntäminen ja kalatalousalan pitkän aikavälin elinkelpoisuus. Sen vuoksi Euroopan unionissa on annettu lainsäädäntöä, joka koskee pääsyä unionin vesialueille, kalavarojen jakoa ja hyödyntämistä, suurimpia sallittuja saaliita, pyyntiponnistuksen rajoituksia ja teknisiä toimenpiteitä.

Kalastuksen valvonta ja sääntöjen täytäntöönpano

01-01-2018

Kalastuksen valvonnalla ja sääntöjen täytäntöönpanolla on tarkoitus varmistaa kalastusta koskevien säännösten asianmukainen soveltaminen ja velvoittaa tarvittaessa niiden noudattamiseen. Jäsenvaltiot, komissio ja alan toimijat jakavat tätä koskevan toimivallan ja vastuun. Jos jäsenvaltiot eivät noudata näitä sääntöjä, niitä vastaan voidaan käynnistää rikkomusmenettely.

Kalastuksen valvonnalla ja sääntöjen täytäntöönpanolla on tarkoitus varmistaa kalastusta koskevien säännösten asianmukainen soveltaminen ja velvoittaa tarvittaessa niiden noudattamiseen. Jäsenvaltiot, komissio ja alan toimijat jakavat tätä koskevan toimivallan ja vastuun. Jos jäsenvaltiot eivät noudata näitä sääntöjä, niitä vastaan voidaan käynnistää rikkomusmenettely.

Kalatalousalan rakennetuki

01-01-2018

Euroopan unionin kalatalouspolitiikkaa rahoitettiin alun perin kalatalouden ohjauksen rahoitusvälineestä (KOR). Kaudella 2007–2013 kalatalouspolitiikan rahoituksesta vastasi Euroopan kalatalousrahasto (EKTR), ja kuluvalla kaudella 2014–2020 siitä vastaa uusi Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR) 6,4 miljardin euron budjetilla. EMKR:stä tuetaan kalastajia kestävään kalastukseen siirtymisessä ja rannikkoyhteisöjä taloutensa monipuolistamisessa, ja siitä rahoitetaan hankkeita, joilla luodaan uusia ...

Euroopan unionin kalatalouspolitiikkaa rahoitettiin alun perin kalatalouden ohjauksen rahoitusvälineestä (KOR). Kaudella 2007–2013 kalatalouspolitiikan rahoituksesta vastasi Euroopan kalatalousrahasto (EKTR), ja kuluvalla kaudella 2014–2020 siitä vastaa uusi Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR) 6,4 miljardin euron budjetilla. EMKR:stä tuetaan kalastajia kestävään kalastukseen siirtymisessä ja rannikkoyhteisöjä taloutensa monipuolistamisessa, ja siitä rahoitetaan hankkeita, joilla luodaan uusia työpaikkoja ja parannetaan elämänlaatua Euroopan rannikkoalueilla.

Kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteinen markkinajärjestely

01-01-2018

Kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteinen markkinajärjestely (YMJ) oli yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) ensimmäinen osa. Nykyisen YMJ:n tavoitteena on suojella tuottajia ja varmistaa kalastus- ja vesiviljelytuotteiden markkinoiden ympäristökestävyys ja taloudellinen kannattavuus. Siinä on parannettu ja vahvistettu YMJ:n keskeisiä osatekijöitä, kuten kaupan pitämistä koskevia yhteisiä vaatimuksia, kuluttajille tiedottamista ja tuottajaorganisaatioita, ja otettu käyttöön uusia osatekijöitä, kuten ...

Kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteinen markkinajärjestely (YMJ) oli yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) ensimmäinen osa. Nykyisen YMJ:n tavoitteena on suojella tuottajia ja varmistaa kalastus- ja vesiviljelytuotteiden markkinoiden ympäristökestävyys ja taloudellinen kannattavuus. Siinä on parannettu ja vahvistettu YMJ:n keskeisiä osatekijöitä, kuten kaupan pitämistä koskevia yhteisiä vaatimuksia, kuluttajille tiedottamista ja tuottajaorganisaatioita, ja otettu käyttöön uusia osatekijöitä, kuten markkinatietous.

Kansainväliset suhteet kalastuksen alalla

01-01-2018

Euroopan unionilla on keskeinen rooli kalastusalan kansainvälisessä yhteistyössä. Yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) ulkoisen ulottuvuuden avulla EU pyrkii turvaamaan oikeudellisen kehyksensä toimintaympäristön, joka kattaa muutakin kuin kansainvälisillä vesillä toimivat EU:n alukset. YKP:n tavoitteiden ja hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti EU on tehnyt lukuisia monenvälisiä sopimuksia ja 30 kahdenvälistä kalastussopimusta, minkä lisäksi se osallistuu alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen ...

Euroopan unionilla on keskeinen rooli kalastusalan kansainvälisessä yhteistyössä. Yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) ulkoisen ulottuvuuden avulla EU pyrkii turvaamaan oikeudellisen kehyksensä toimintaympäristön, joka kattaa muutakin kuin kansainvälisillä vesillä toimivat EU:n alukset. YKP:n tavoitteiden ja hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti EU on tehnyt lukuisia monenvälisiä sopimuksia ja 30 kahdenvälistä kalastussopimusta, minkä lisäksi se osallistuu alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen toimintaan.

Vesiviljelytuotanto Euroopan unionissa

01-01-2018

Vesiviljelytuotanto ei ole Euroopan unionissa juurikaan lisääntynyt, vaikka se on maailmalla kasvussa. Komissio on 20 viime vuoden aikana pyrkinyt kehittämään EU:n tuotantokykyä erilaisilla strategioilla ja ohjeistuksilla. Vuonna 2016 perustettiin vesiviljelyalan neuvoa-antava toimikunta. Toimialan edustajien lisäksi siihen kuuluu edustajia asiaankuuluvista sidosryhmien organisaatioista, ja sen tehtävänä on antaa neuvontaa EU:n toimielimille ja jäsenvaltioille.

Vesiviljelytuotanto ei ole Euroopan unionissa juurikaan lisääntynyt, vaikka se on maailmalla kasvussa. Komissio on 20 viime vuoden aikana pyrkinyt kehittämään EU:n tuotantokykyä erilaisilla strategioilla ja ohjeistuksilla. Vuonna 2016 perustettiin vesiviljelyalan neuvoa-antava toimikunta. Toimialan edustajien lisäksi siihen kuuluu edustajia asiaankuuluvista sidosryhmien organisaatioista, ja sen tehtävänä on antaa neuvontaa EU:n toimielimille ja jäsenvaltioille.

Euroopan unionin yhdennetty meripolitiikka

01-01-2018

Euroopan unionin yhdennetty meripolitiikka on kokonaisvaltainen lähestymistapa kaikkiin EU:n merialan politiikkatoimiin. Se perustuu ajatukseen, että koordinoimalla valtameriin, meriin ja rannikoihin liittyviä toimiaan unioni voi saada merialueistaan suuremman hyödyn huomattavasti vähäisemmin ympäristövaikutuksin. Siksi yhdennetyssä meripolitiikassa pyritään lujittamaan nk. sinistä taloutta, joka kattaa kaiken meriin perustuvan taloudellisen toiminnan.

Euroopan unionin yhdennetty meripolitiikka on kokonaisvaltainen lähestymistapa kaikkiin EU:n merialan politiikkatoimiin. Se perustuu ajatukseen, että koordinoimalla valtameriin, meriin ja rannikoihin liittyviä toimiaan unioni voi saada merialueistaan suuremman hyödyn huomattavasti vähäisemmin ympäristövaikutuksin. Siksi yhdennetyssä meripolitiikassa pyritään lujittamaan nk. sinistä taloutta, joka kattaa kaiken meriin perustuvan taloudellisen toiminnan.

Euroopan unionin kalastusala lukuina

01-01-2018

Seuraavissa taulukoissa on yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) eri osa-alueiden perustilastotietoja seuraavasti: jäsenvaltioiden kalastuslaivastot vuonna 2020 (taulukko I), työllisyystilanne kalastusalalla vuonna 2017, vesiviljelyalalla vuonna 2016 ja kalanjalostusalalla vuonna 2017 (taulukko II), kalastus- ja vesiviljelytuotteiden tuotanto, tuonti ja vienti vuonna 2017 (taulukko III), kalastus- ja vesiviljelytuotteiden todettavissa oleva kulutus henkeä kohti vuonna 2017 (taulukko IV) sekä Euroopan ...

Seuraavissa taulukoissa on yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) eri osa-alueiden perustilastotietoja seuraavasti: jäsenvaltioiden kalastuslaivastot vuonna 2020 (taulukko I), työllisyystilanne kalastusalalla vuonna 2017, vesiviljelyalalla vuonna 2016 ja kalanjalostusalalla vuonna 2017 (taulukko II), kalastus- ja vesiviljelytuotteiden tuotanto, tuonti ja vienti vuonna 2017 (taulukko III), kalastus- ja vesiviljelytuotteiden todettavissa oleva kulutus henkeä kohti vuonna 2017 (taulukko IV) sekä Euroopan meri- ja kalatalousrahaston varojen jakautuminen 2014–2020 (taulukko V).

Tulevat tapahtumat

29-10-2020
Workshop on Open spaces at EU institutions versus traditional work spaces
Seminaari -
CONT
29-10-2020
Joint Hearing - Union Citizenship: Empowerment, Inclusion, Participation
Kuulemistilaisuus -
AFCO JURI LIBE PETI
29-10-2020
EPRS online policy roundtable - America’s moment of destiny? US Presidential election
Muu tapahtuma -
EPRS

Kumppanit