12

toradh/torthaí

Focal/focail
Saghas foilseacháin
Réimse beartas
Eochairfhocal
Dáta

Cearta paisinéirí

01-02-2018

Tá rialacha comhchoiteanna leagtha síos chun iarracht a dhéanamh a chinntiú go bhfaighidh paisinéirí leibhéal íosta cúnaimh ar a laghad i gcás moilleanna tromchúiseacha ar a n-aistear nó má chuirtear ar ceal é, gan beann ar an modh iompair a úsáideadh, agus, go háirithe, chun taistealaithe atá níos leochailí a chosaint. Tá foráil sna rialacha maidir le scéimeanna cúitimh freisin. Féadfar, áfach, raon leathan maoluithe le haghaidh seirbhísí iompair iarnróid agus de bhóthar a dheonú, agus tá caingne ...

Tá rialacha comhchoiteanna leagtha síos chun iarracht a dhéanamh a chinntiú go bhfaighidh paisinéirí leibhéal íosta cúnaimh ar a laghad i gcás moilleanna tromchúiseacha ar a n-aistear nó má chuirtear ar ceal é, gan beann ar an modh iompair a úsáideadh, agus, go háirithe, chun taistealaithe atá níos leochailí a chosaint. Tá foráil sna rialacha maidir le scéimeanna cúitimh freisin. Féadfar, áfach, raon leathan maoluithe le haghaidh seirbhísí iompair iarnróid agus de bhóthar a dheonú, agus tá caingne cúirte a chuireann i gcoinne chur chun feidhme na rialacha fós coitianta.

An Comhbheartas Iompair: forbhreathnú

01-02-2018

Tá an beartas iompair ar cheann de chomhbheartais an Aontais Eorpaigh le hos cionn 30 bliain. I dteannta margaí iompair a oscailt amach agus Gréasán Tras-Eorpach Iompair a chruthú, beidh tábhacht níos mó ag múnla ‘na soghluaisteachta inbhuanaithe’ – go háirithe de bharr mhéadú leanúnach na n-astaíochtaí gás ceaptha teasa ón earnáil iompair, lena gcuirtear iarrachtaí an Aontais Eorpaigh chun a chuspóirí aeráide a bhaint amach i mbaol.

Tá an beartas iompair ar cheann de chomhbheartais an Aontais Eorpaigh le hos cionn 30 bliain. I dteannta margaí iompair a oscailt amach agus Gréasán Tras-Eorpach Iompair a chruthú, beidh tábhacht níos mó ag múnla ‘na soghluaisteachta inbhuanaithe’ – go háirithe de bharr mhéadú leanúnach na n-astaíochtaí gás ceaptha teasa ón earnáil iompair, lena gcuirtear iarrachtaí an Aontais Eorpaigh chun a chuspóirí aeráide a bhaint amach i mbaol.

Iompar idirnáisiúnta agus cabatáiste de bhóthar

01-02-2018

Tar éis gníomhartha éagsúla de reachtaíocht AE a ghlacadh, tá léirscaoileadh déanta de réir a chéile ar iompar idirnáisiúnta earraí agus cabatáiste de bhóthar chomh maith le seirbhísí iompair do phaisinéirí.

Tar éis gníomhartha éagsúla de reachtaíocht AE a ghlacadh, tá léirscaoileadh déanta de réir a chéile ar iompar idirnáisiúnta earraí agus cabatáiste de bhóthar chomh maith le seirbhísí iompair do phaisinéirí.

Iompar de bhóthar: comhchuibhiú na reachtaíochta

01-02-2018

Ní féidir margadh Eorpach aonair a chruthú don iompar de bhóthar gan comhchuibhiú a dhéanamh ar na forálacha dlí is ábhartha atá i bhfeidhm faoi láthair sna Ballstáit. Is de chineál fioscach, teicniúil, riaracháin agus sóisialta iad na bearta arna nglacadh ag AE.

Ní féidir margadh Eorpach aonair a chruthú don iompar de bhóthar gan comhchuibhiú a dhéanamh ar na forálacha dlí is ábhartha atá i bhfeidhm faoi láthair sna Ballstáit. Is de chineál fioscach, teicniúil, riaracháin agus sóisialta iad na bearta arna nglacadh ag AE.

Iompar d'iarnród

01-02-2018

Tá beartas iompair iarnróid AE dírithe ar Limistéar Eorpach Aonair Iarnróid a chruthú. Glacadh trí phacáiste agus athmhúnlú in imeacht 10 mbliana tar éis an earnáil iarnróid a oscailt d’iomaíocht in 2001. Glacadh ceathrú pacáiste, a ceapadh chun an Limistéar Eorpach Aonair Iarnróid a chomhlánú, i mí Aibreáin 2016 (an colún teicniúil) agus i mí na Nollag 2016 (an colún margaidh).

Tá beartas iompair iarnróid AE dírithe ar Limistéar Eorpach Aonair Iarnróid a chruthú. Glacadh trí phacáiste agus athmhúnlú in imeacht 10 mbliana tar éis an earnáil iarnróid a oscailt d’iomaíocht in 2001. Glacadh ceathrú pacáiste, a ceapadh chun an Limistéar Eorpach Aonair Iarnróid a chomhlánú, i mí Aibreáin 2016 (an colún teicniúil) agus i mí na Nollag 2016 (an colún margaidh).

Aeriompar: rialacha margaidh

01-02-2018

Ó bunaíodh an Margadh Aonair Eitlíochta sna 1990idí déanacha athraíodh tionscal an aeriompair ó bhonn agus rannchuidigh sé sin go mór le fás láidir an aeriompair san Eoraip le fiche bliain anuas

Ó bunaíodh an Margadh Aonair Eitlíochta sna 1990idí déanacha athraíodh tionscal an aeriompair ó bhonn agus rannchuidigh sé sin go mór le fás láidir an aeriompair san Eoraip le fiche bliain anuas

Aeriompar: Slándáil na heitlíochta sibhialta

01-02-2018

Is ann don tslándáil eitlíochta (níor cheart í a mheascadh suas leis an tsábháilteacht eitlíochta[1]) chun gníomhartha mailíseacha in aghaidh aerárthaí agus a gcuid paisinéirí agus a bhfoirne a chosc. Tar éis ionsaithe uafásacha 2001, ghlac AE sraith rialacha slándála chun an eitlíocht shibhialta a chosaint. Tugtar na rialacha sin cothrom le dáta go rialta chun aghaidh a thabhairt ar rioscaí atá ag teacht chun cinn. Forchoimeádann na Ballstáit an ceart bearta níos déine a chur i bhfeidhm.

Is ann don tslándáil eitlíochta (níor cheart í a mheascadh suas leis an tsábháilteacht eitlíochta[1]) chun gníomhartha mailíseacha in aghaidh aerárthaí agus a gcuid paisinéirí agus a bhfoirne a chosc. Tar éis ionsaithe uafásacha 2001, ghlac AE sraith rialacha slándála chun an eitlíocht shibhialta a chosaint. Tugtar na rialacha sin cothrom le dáta go rialta chun aghaidh a thabhairt ar rioscaí atá ag teacht chun cinn. Forchoimeádann na Ballstáit an ceart bearta níos déine a chur i bhfeidhm.

Aeriompar: Aerspás Eorpach Aonair

01-02-2018

Is é is aidhm don tionscnamh Aerspás Eorpach Aonair éifeachtúlacht na bainistíochta aerthráchta agus seirbhísí aerloingseoireachta a mhéadú trí ilroinnt an aerspáis Eorpaigh a laghdú. De bharr a chineáil, tá an tionscnamh seo atá ar siúl faoi láthair uile-Eorpach agus tá sé oscailte do thíortha comharsanacha.

Is é is aidhm don tionscnamh Aerspás Eorpach Aonair éifeachtúlacht na bainistíochta aerthráchta agus seirbhísí aerloingseoireachta a mhéadú trí ilroinnt an aerspáis Eorpaigh a laghdú. De bharr a chineáil, tá an tionscnamh seo atá ar siúl faoi láthair uile-Eorpach agus tá sé oscailte do thíortha comharsanacha.

Sábháilteacht eitlíochta

01-02-2018

Deimhnítear ardleibhéal aonfhoirmeach sábháilteachta[1] ar fud an mhargaidh inmheánaigh maidir le haeriompar trí rialacha comhchoiteanna a leathnaíodh de réir a chéile chun earnáil na heitlíochta ina hiomláine a chumhdach.

Deimhnítear ardleibhéal aonfhoirmeach sábháilteachta[1] ar fud an mhargaidh inmheánaigh maidir le haeriompar trí rialacha comhchoiteanna a leathnaíodh de réir a chéile chun earnáil na heitlíochta ina hiomláine a chumhdach.

Muiriompar: cur chuige straitéiseach

01-02-2018

Díríonn rialacháin AE maidir le muiriompar isteach ar phrionsabal na saorghluaiseachta seirbhísí a chur i bhfeidhm chomh maith leis na rialacha iomaíochta a chur i bhfeidhm mar is ceart, agus fós ardleibhéal sábháilteachta, dea-dhálaí oibre agus caighdeáin chomhshaoil a áirithiú.

Díríonn rialacháin AE maidir le muiriompar isteach ar phrionsabal na saorghluaiseachta seirbhísí a chur i bhfeidhm chomh maith leis na rialacha iomaíochta a chur i bhfeidhm mar is ceart, agus fós ardleibhéal sábháilteachta, dea-dhálaí oibre agus caighdeáin chomhshaoil a áirithiú.