13

toradh/torthaí

Focal/focail
Saghas foilseacháin
Réimse beartas
Eochairfhocal
Dáta

Exploring Best Practices in Combatting Violence Against Women: Sweden

19-04-2018

This paper was produced by the Policy Department on Citizens’ Rights and Constitutional Affairs at the request of the Committee on Women's Rights and Gender Equality (FEMM). The paper examines the status of women in Sweden, a country known for its proven track record on gender equality: it delves into the issue of preventing violence against women and protecting victims of violence. Gender equality is a cornerstone of Swedish society, thus violence against women is a priority for the Swedish Government ...

This paper was produced by the Policy Department on Citizens’ Rights and Constitutional Affairs at the request of the Committee on Women's Rights and Gender Equality (FEMM). The paper examines the status of women in Sweden, a country known for its proven track record on gender equality: it delves into the issue of preventing violence against women and protecting victims of violence. Gender equality is a cornerstone of Swedish society, thus violence against women is a priority for the Swedish Government. Various vulnerable groups might still require greater legislative protection and government response.

Smart Border 2.0 Avoiding a hard border on the island of Ireland for customs control and the free movement of persons

26-02-2018

One of the most politically-sensitive aspects of the current ‘Brexit’ negotiations is the issue of the border between Northern Ireland and Ireland. In many respects, the Irish border is unique, with some 200 possible crossing points along the 500km border. Managing such a porous border in the event that the UK, following Brexit, does not participate in a customs union with the EU, thus becoming an external EU border, presents significant challenges for the EU and UK alike. In order to ...

One of the most politically-sensitive aspects of the current ‘Brexit’ negotiations is the issue of the border between Northern Ireland and Ireland. In many respects, the Irish border is unique, with some 200 possible crossing points along the 500km border. Managing such a porous border in the event that the UK, following Brexit, does not participate in a customs union with the EU, thus becoming an external EU border, presents significant challenges for the EU and UK alike. In order to analyse the various options, on 26 November 2017, the Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs organised a workshop for the AFCO Committee to examine this question. As part of this, Lars Karlsson, a former director at the World Customs Organisation, proposed a solution in his paper ‘Smart Border 2.0’. This at a glance provides a short summary of the paper.

Parlaimint na hEorpa: eagar agus oibríocht

01-02-2018

Tá eagar agus oibríocht Pharlaimint na hEorpa á rialú ag a Rialacha Nós Imeachta. Is iad na comhlachtaí polaitiúla, coistí, toscaireachtaí agus grúpaí polaitiúla a threoraíonn gníomhaíochtaí na Parlaiminte.

Tá eagar agus oibríocht Pharlaimint na hEorpa á rialú ag a Rialacha Nós Imeachta. Is iad na comhlachtaí polaitiúla, coistí, toscaireachtaí agus grúpaí polaitiúla a threoraíonn gníomhaíochtaí na Parlaiminte.

Nósanna imeachta cinnteoireachta idir-rialtasacha

01-02-2018

Sa Chomhbheartas Eachtrach agus Slándála, chomh maith le réimsí eile amhail comhar feabhsaithe, ceapacháin áirithe agus athbhreithniú ar na conarthaí, tá an nós imeachta cinnteoireachta éagsúil lena bhfuil i réim sa ghnáthnós imeachta reachtach. Is í an ghné is láidre sna réimsí seo ná comhpháirt níos láidre den chomhar idir-rialtasach. Tá dúshlán na géarchéime fiachais phoiblí tar éis úsáid mhéadaithe na sásraí cinnteoireachta sin a spreagadh, go háirithe i gcreat rialachas eacnamaíoch na hEorpa ...

Sa Chomhbheartas Eachtrach agus Slándála, chomh maith le réimsí eile amhail comhar feabhsaithe, ceapacháin áirithe agus athbhreithniú ar na conarthaí, tá an nós imeachta cinnteoireachta éagsúil lena bhfuil i réim sa ghnáthnós imeachta reachtach. Is í an ghné is láidre sna réimsí seo ná comhpháirt níos láidre den chomhar idir-rialtasach. Tá dúshlán na géarchéime fiachais phoiblí tar éis úsáid mhéadaithe na sásraí cinnteoireachta sin a spreagadh, go háirithe i gcreat rialachas eacnamaíoch na hEorpa.

Conradh Liospóin

01-01-2018

Cuirtear i láthair sa bhileog eolais seo cúlra agus forálacha fíor-riachtanacha Chonradh Liospóin. Is é is cuspóir don bhileog ná comhthéacs stairiúil a sholáthar do theacht chun cinn an téacs bhunúsaigh is déanaí seo de AE ó na téacsanna sin a tháinig roimhe. Mínítear na forálacha sonracha (lena ngabhann tagairtí d’airteagail) agus na héifeachtaí atá acu ar bheartais an Aontais Eorpaigh ar bhealach níos mine sna bileoga eolais a dhéileálann le beartais agus le saincheisteanna ar leith.

Cuirtear i láthair sa bhileog eolais seo cúlra agus forálacha fíor-riachtanacha Chonradh Liospóin. Is é is cuspóir don bhileog ná comhthéacs stairiúil a sholáthar do theacht chun cinn an téacs bhunúsaigh is déanaí seo de AE ó na téacsanna sin a tháinig roimhe. Mínítear na forálacha sonracha (lena ngabhann tagairtí d’airteagail) agus na héifeachtaí atá acu ar bheartais an Aontais Eorpaigh ar bhealach níos mine sna bileoga eolais a dhéileálann le beartais agus le saincheisteanna ar leith.

Prionsabal na coimhdeachta

01-01-2018

I réimsí nach bhfuil inniúlacht eisiach ag an Aontas Eorpach iontu, sainmhíníonn prionsabal na coimhdeachta, a leagtar síos sa Chonradh ar an Aontas Eorpach, na dálaí ina bhfuil sé níos fearr go ndéanfaidh an tAontas, seachas na Ballstáit, beart.

I réimsí nach bhfuil inniúlacht eisiach ag an Aontas Eorpach iontu, sainmhíníonn prionsabal na coimhdeachta, a leagtar síos sa Chonradh ar an Aontas Eorpach, na dálaí ina bhfuil sé níos fearr go ndéanfaidh an tAontas, seachas na Ballstáit, beart.

Parlaimint na hEorpa: Cumhachtaí

01-01-2018

Dearbhaíonn Parlaimint na hEorpa a ról institiúideach i gceapadh na mbeartas san Eoraip trí fheidhmiú a cuid feidhmeanna éagsúla. Le rannpháirtíocht na Parlaiminte sa phróiseas reachtach, lena cumhachtaí buiséid agus rialaithe, lena rannpháirtíocht in athbhreithniú ar chonarthaí agus lena ceart idirghabháil a dhéanamh os comhair Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh, cuirtear ar a cumas prionsabail dhaonlathacha a chaomhnú ar leibhéal Eorpach.

Dearbhaíonn Parlaimint na hEorpa a ról institiúideach i gceapadh na mbeartas san Eoraip trí fheidhmiú a cuid feidhmeanna éagsúla. Le rannpháirtíocht na Parlaiminte sa phróiseas reachtach, lena cumhachtaí buiséid agus rialaithe, lena rannpháirtíocht in athbhreithniú ar chonarthaí agus lena ceart idirghabháil a dhéanamh os comhair Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh, cuirtear ar a cumas prionsabail dhaonlathacha a chaomhnú ar leibhéal Eorpach.

Parlaimint na hEorpa: an caidreamh leis na parlaimintí náisiúnta

01-01-2018

Mar thoradh ar ghluaiseachtaí i dtreo lánpháirtiú Eorpach níos dlúithe, tá athrú tagtha ar ról na bparlaimintí náisiúnta. Tugadh isteach roinnt ionstraimí le haghaidh comhar idir Parlaimint na hEorpa agus na parlaimintí náisiúnta d’fhonn grinnscrúdú daonlathach éifeachtach ar an reachtaíocht Eorpach a ráthú ar gach leibhéal. Treisíodh leis an treocht sin le forálacha a tugadh isteach le Conradh Liospóin.

Mar thoradh ar ghluaiseachtaí i dtreo lánpháirtiú Eorpach níos dlúithe, tá athrú tagtha ar ról na bparlaimintí náisiúnta. Tugadh isteach roinnt ionstraimí le haghaidh comhar idir Parlaimint na hEorpa agus na parlaimintí náisiúnta d’fhonn grinnscrúdú daonlathach éifeachtach ar an reachtaíocht Eorpach a ráthú ar gach leibhéal. Treisíodh leis an treocht sin le forálacha a tugadh isteach le Conradh Liospóin.

An Chomhairle Eorpach

01-10-2017

Tugann an Chomhairle Eorpach, atá comhdhéanta de chinn stáit nó rialtais na mBallstát, an spreagadh atá riachtanach d’fhorbairt an Aontais Eorpaigh agus leagann sí amach treoirlínte polaitiúla ginearálta. Is comhalta gan ceart vótála é Uachtarán an Choimisiúin chomh maith. Tugann Uachtarán Pharlaimint na hEorpa aitheasc don Chomhairle Eorpach ag tús a cuid cruinnithe. Bunaíodh an Chomhairle Eorpach mar institiúid de chuid an Aontais agus tugadh uachtaránacht fhadtéarmach di le Conradh Liospóin.

Tugann an Chomhairle Eorpach, atá comhdhéanta de chinn stáit nó rialtais na mBallstát, an spreagadh atá riachtanach d’fhorbairt an Aontais Eorpaigh agus leagann sí amach treoirlínte polaitiúla ginearálta. Is comhalta gan ceart vótála é Uachtarán an Choimisiúin chomh maith. Tugann Uachtarán Pharlaimint na hEorpa aitheasc don Chomhairle Eorpach ag tús a cuid cruinnithe. Bunaíodh an Chomhairle Eorpach mar institiúid de chuid an Aontais agus tugadh uachtaránacht fhadtéarmach di le Conradh Liospóin.

Comhairle an Aontais Eorpaigh

01-10-2017

Mar aon le Parlaimint na hEorpa, is í an Chomhairle an institiúid a ghlacann reachtaíocht AE trí rialacháin agus treoracha agus ullmhaíonn sí cinntí agus moltaí neamhcheangailteacha. Maidir leis na réimsí inniúlachta atá aici, glacann sí a cinntí trí thromlach simplí, trí thromlach cáilithe nó ar bhonn aontoilíochta, ag brath ar bhunús dlí an ghnímh a éilíonn formheas ón gComhairle.

Mar aon le Parlaimint na hEorpa, is í an Chomhairle an institiúid a ghlacann reachtaíocht AE trí rialacháin agus treoracha agus ullmhaíonn sí cinntí agus moltaí neamhcheangailteacha. Maidir leis na réimsí inniúlachta atá aici, glacann sí a cinntí trí thromlach simplí, trí thromlach cáilithe nó ar bhonn aontoilíochta, ag brath ar bhunús dlí an ghnímh a éilíonn formheas ón gComhairle.

Imeachtaí atá ar na bacáin

27-10-2020
Hearing on Rebuilding fish stocks in the Mediterranean: next steps
Éisteacht -
PECH
27-10-2020
EPRS online Book Talk | Beyond Christendom - The politics of religion in Europe today
Imeacht eile -
EPRS
27-10-2020
JURI: ICM Meeting on "Better Law Making from a digital perspective"
Imeacht eile -
JURI

Pairtnéirí