Sloboda kretanja kapitala

01-02-2018

Sloboda kretanja kapitala jedna je od četiriju temeljnih sloboda jedinstvenog tržišta EU-a. Ona nije samo najnovija sloboda već je, zbog svoje jedinstvene dimenzije koja obuhvaća treće zemlje, i najšira. Liberalizacija tokova kapitala napredovala je postupno. Ograničenja kretanja kapitala i plaćanja među državama članicama te između država članica i trećih zemalja zabranjena su od početka 2004. kao rezultat Ugovora iz Maastrichta, iako mogu postojati iznimke.

Sloboda kretanja kapitala jedna je od četiriju temeljnih sloboda jedinstvenog tržišta EU-a. Ona nije samo najnovija sloboda već je, zbog svoje jedinstvene dimenzije koja obuhvaća treće zemlje, i najšira. Liberalizacija tokova kapitala napredovala je postupno. Ograničenja kretanja kapitala i plaćanja među državama članicama te između država članica i trećih zemalja zabranjena su od početka 2004. kao rezultat Ugovora iz Maastrichta, iako mogu postojati iznimke.