Ķīmiskās vielas un pesticīdi

01-02-2018

ES tiesību akti ķīmisko vielu un pesticīdu jomā ir paredzēti cilvēku veselības un vides aizsardzībai un tirdzniecības šķēršļu novēršanai. Tie ietver normas, kas reglamentē konkrētu kategoriju ķīmisko vielu tirdzniecību un izmantošanu, saskaņotu prasību kopumu attiecībā uz ierobežojumiem konkrētu bīstamo vielu un preparātu laišanai tirgū un izmantošanai, kā arī noteikumus, kuri reglamentē rīcību smagu negadījumu apstākļos un bīstamo vielu eksportu. Ar terminu “pesticīdi” apzīmē vielas, kuras izmanto, lai apkarotu, izskaustu un novērstu tādu organismu klātbūtni, ko uzskata par kaitīgiem. Pesticīdi ietver biocīdus un augu aizsardzības līdzekļus (PPP). Galvenais ES mēroga sasniegums ir REACH regula, ar kuru reglamentē kaitīgu vielu reģistrēšanu, vērtēšanu un licencēšanu, kā arī tām piemērojamos ierobežojumus.

ES tiesību akti ķīmisko vielu un pesticīdu jomā ir paredzēti cilvēku veselības un vides aizsardzībai un tirdzniecības šķēršļu novēršanai. Tie ietver normas, kas reglamentē konkrētu kategoriju ķīmisko vielu tirdzniecību un izmantošanu, saskaņotu prasību kopumu attiecībā uz ierobežojumiem konkrētu bīstamo vielu un preparātu laišanai tirgū un izmantošanai, kā arī noteikumus, kuri reglamentē rīcību smagu negadījumu apstākļos un bīstamo vielu eksportu. Ar terminu “pesticīdi” apzīmē vielas, kuras izmanto, lai apkarotu, izskaustu un novērstu tādu organismu klātbūtni, ko uzskata par kaitīgiem. Pesticīdi ietver biocīdus un augu aizsardzības līdzekļus (PPP). Galvenais ES mēroga sasniegums ir REACH regula, ar kuru reglamentē kaitīgu vielu reģistrēšanu, vērtēšanu un licencēšanu, kā arī tām piemērojamos ierobežojumus.