5

rezultāts(-i)

Vārds(-i)
Publikācijas veids
Politikas joma
Jautājuma autors
Atslēgvārds
Datums

Commitments made at the hearing of Valdis DOMBROVSKIS, Executive Vice-President-designate - An Economy that Works for People

22-11-2019

The commissioner-designate, Valdis Dombrovskis, appeared before the European Parliament on 08 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committee on Economic and Monetary Affairs and the Committee on Employment and Social Affairs. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document.

The commissioner-designate, Valdis Dombrovskis, appeared before the European Parliament on 08 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committee on Economic and Monetary Affairs and the Committee on Employment and Social Affairs. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document.

Eiropas finanšu uzraudzības sistēma (EFUS)

01-02-2018

Eiropas finanšu uzraudzības sistēma (EFUS) ir daudzpakāpju sistēma, kuru veido mikroprudenciālās un makroprudenciālās uzraudzības iestādes un kuras mērķis ir nodrošināt saskaņotu un konsekventu finanšu uzraudzību Eiropas Savienībā. EFUS sastāvā ir Eiropas Sistēmisko risku kolēģija, trīs Eiropas uzraudzības iestādes (EBI, EVTI un EAAPI) un valstu uzraudzības iestādes. EFUS ir nepārtraukti attīstījusies, ņemot vērā mainīgos apstākļus, kādos tā darbojas, jo īpaši banku savienības izveidi, mērķi izveidot ...

Eiropas finanšu uzraudzības sistēma (EFUS) ir daudzpakāpju sistēma, kuru veido mikroprudenciālās un makroprudenciālās uzraudzības iestādes un kuras mērķis ir nodrošināt saskaņotu un konsekventu finanšu uzraudzību Eiropas Savienībā. EFUS sastāvā ir Eiropas Sistēmisko risku kolēģija, trīs Eiropas uzraudzības iestādes (EBI, EVTI un EAAPI) un valstu uzraudzības iestādes. EFUS ir nepārtraukti attīstījusies, ņemot vērā mainīgos apstākļus, kādos tā darbojas, jo īpaši banku savienības izveidi, mērķi izveidot kapitāla tirgu savienību un Apvienotās Karalistes izstāšanos no ES.

Finanšu pakalpojumu politika

01-02-2018

Pakalpojumu un kapitāla brīvas aprites kontekstā finanšu pakalpojumi ir būtisks elements ES centienos pabeigt iekšējā tirgus izveidi. Progress ceļā uz integrāciju norisēja vairākos posmos: 1) valstu piekļuves šķēršļu likvidēšana (1957–1973), 2) valstu tiesību aktu un politikas nostādņu saskaņošana (1973–1983), 3) iekšējā tirgus izveides pabeigšana (1983–1992), 4) vienotās valūtas zonas izveide un pirmskrīzes periods (1999–2007) un 5) globālā finanšu krīze un pēckrīzes reforma (sākot no 2007. gada ...

Pakalpojumu un kapitāla brīvas aprites kontekstā finanšu pakalpojumi ir būtisks elements ES centienos pabeigt iekšējā tirgus izveidi. Progress ceļā uz integrāciju norisēja vairākos posmos: 1) valstu piekļuves šķēršļu likvidēšana (1957–1973), 2) valstu tiesību aktu un politikas nostādņu saskaņošana (1973–1983), 3) iekšējā tirgus izveides pabeigšana (1983–1992), 4) vienotās valūtas zonas izveide un pirmskrīzes periods (1999–2007) un 5) globālā finanšu krīze un pēckrīzes reforma (sākot no 2007. gada). Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES rada jaunus sarežģījumus, kuri var ietekmēt finanšu pakalpojumu nozari gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tās.

Konkurences politika

01-02-2018

ES konkurences noteikumu galvenais mērķis ir nodrošināt, lai pienācīgi darbotos Savienības iekšējais tirgus – būtisks ES iedzīvotāju, uzņēmumu un visas sabiedrības labklājības virzītājspēks. Šajā nolūkā Līgumā par Eiropas Savienības darbību (LESD) ir paredzēti noteikumi, kuru mērķis ir nepieļaut konkurences ierobežojumus un izkropļojumus iekšējā tirgū. Konkrēti tas izpaužas tādējādi, ka starp uzņēmumiem ir aizliegtas vienošanās, kuru mērķis ir ierobežot konkurenci, un tirgū dominējošiem uzņēmumiem ...

ES konkurences noteikumu galvenais mērķis ir nodrošināt, lai pienācīgi darbotos Savienības iekšējais tirgus – būtisks ES iedzīvotāju, uzņēmumu un visas sabiedrības labklājības virzītājspēks. Šajā nolūkā Līgumā par Eiropas Savienības darbību (LESD) ir paredzēti noteikumi, kuru mērķis ir nepieļaut konkurences ierobežojumus un izkropļojumus iekšējā tirgū. Konkrēti tas izpaužas tādējādi, ka starp uzņēmumiem ir aizliegtas vienošanās, kuru mērķis ir ierobežot konkurenci, un tirgū dominējošiem uzņēmumiem ir aizliegts ļaunprātīgi izmantot savu dominējošo stāvokli, kas varētu negatīvi ietekmēt tirdzniecību starp dalībvalstīm. Turklāt Eiropas Komisija (“Komisija”) uzrauga uzņēmumu apvienošanos un pārņemšanu ES mērogā un var šādas darbības aizliegt, ja to rezultātā tiktu ievērojami ierobežota konkurence. Turklāt ir aizliegts valsts atbalsts atsevišķiem uzņēmumiem vai ražojumiem, ja tas izraisītu konkurences izkropļojumus, taču noteiktos gadījumos šāds atbalsts ir pieļaujams. Ar dažiem izņēmumiem konkurences noteikumi attiecas arī uz valsts uzņēmumiem, sabiedriskajiem pakalpojumiem un vispārējas nozīmes pakalpojumiem.

Level-2 measures under the Benchmarks Regulation

06-06-2017

This briefing has been drawn up to support ECON’s work on the scrutiny of delegated acts, in particular for the discussion of 8 June 2017 on Level-2 measures under Regulation (EU) No 2016/1011 on indices used as benchmarks in financial instruments and financial contracts or to measure the performance of investment funds.

This briefing has been drawn up to support ECON’s work on the scrutiny of delegated acts, in particular for the discussion of 8 June 2017 on Level-2 measures under Regulation (EU) No 2016/1011 on indices used as benchmarks in financial instruments and financial contracts or to measure the performance of investment funds.