Różnorodność biologiczna, użytkowanie gruntów i leśnictwo

01-02-2018

Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie środowiska i rozwoju (UNCED) z 1992 r. przyniosła istotny postęp w dziedzinie zachowania różnorodności biologicznej i ochrony przyrody dzięki przyjęciu Konwencji o różnorodności biologicznej. UE odgrywa na arenie międzynarodowej ważną rolę w poszukiwaniu rozwiązań problemów takich jak utrata różnorodności biologicznej, zmiana klimatu i niszczenie lasów tropikalnych. W 2011 r. UE zobowiązała się, że do 2020 r. powstrzyma utratę różnorodności biologicznej i degradację funkcji ekosystemu na swoim terytorium. Osiągnąć należy również inne cele, określone w dyrektywie siedliskowej i w Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES). Światowe porozumienie klimatyczne z Paryża osiągnięte w grudniu 2015 r. dotyczące łagodzenia skutków zmiany klimatu oraz późniejsze prawodawstwo UE wdrażające porozumienie powinny w najbliższych dziesięcioleciach pozytywnie wpłynąć na stan ochrony różnorodności biologicznej i lasów. Począwszy od 1992 r., najważniejszym instrumentem finansowym służącym ochronie różnorodności biologicznej i lasów w UE jest program LIFE.

Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie środowiska i rozwoju (UNCED) z 1992 r. przyniosła istotny postęp w dziedzinie zachowania różnorodności biologicznej i ochrony przyrody dzięki przyjęciu Konwencji o różnorodności biologicznej. UE odgrywa na arenie międzynarodowej ważną rolę w poszukiwaniu rozwiązań problemów takich jak utrata różnorodności biologicznej, zmiana klimatu i niszczenie lasów tropikalnych. W 2011 r. UE zobowiązała się, że do 2020 r. powstrzyma utratę różnorodności biologicznej i degradację funkcji ekosystemu na swoim terytorium. Osiągnąć należy również inne cele, określone w dyrektywie siedliskowej i w Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES). Światowe porozumienie klimatyczne z Paryża osiągnięte w grudniu 2015 r. dotyczące łagodzenia skutków zmiany klimatu oraz późniejsze prawodawstwo UE wdrażające porozumienie powinny w najbliższych dziesięcioleciach pozytywnie wpłynąć na stan ochrony różnorodności biologicznej i lasów. Począwszy od 1992 r., najważniejszym instrumentem finansowym służącym ochronie różnorodności biologicznej i lasów w UE jest program LIFE.