Nadzór parlamentarny nad agencjami bezpieczeństwa i agencjami wywiadowczymi w Unii Europejskiej

15-06-2011

Przedmiotem niniejszego studium jest ocena nadzorowania krajowych agencji bezpieczeństwa i agencji wywiadowczych przez parlamenty i specjalistyczne pozaparlamentarne organy nadzoru w celu określenia dobrych praktyk mogących wykształcić podejście Parlamentu Europejskiego do wzmocnienia nadzoru nad Europolem, Eurojustem, Fronteksem i, w mniejszym stopniu, Sitcenem. W studium przedstawiono szereg szczegółowych zaleceń (w tym w zakresie dostępu do informacji niejawnych), sformułowanych na podstawie wyczerpującej oceny: (1) obecnych funkcji i uprawnień tych czterech organów, (2) istniejących ustaleń w sprawie nadzorowania tych organów przez Parlament Europejski, wspólne organy nadzoru i parlamenty narodowe oraz (3) ram prawnych i instytucjonalnych parlamentarnego i specjalistycznego nadzoru nad agencjami bezpieczeństwa i agencjami wywiadowczymi w państwach członkowskich UE i innych głównych demokracjach.

Przedmiotem niniejszego studium jest ocena nadzorowania krajowych agencji bezpieczeństwa i agencji wywiadowczych przez parlamenty i specjalistyczne pozaparlamentarne organy nadzoru w celu określenia dobrych praktyk mogących wykształcić podejście Parlamentu Europejskiego do wzmocnienia nadzoru nad Europolem, Eurojustem, Fronteksem i, w mniejszym stopniu, Sitcenem. W studium przedstawiono szereg szczegółowych zaleceń (w tym w zakresie dostępu do informacji niejawnych), sformułowanych na podstawie wyczerpującej oceny: (1) obecnych funkcji i uprawnień tych czterech organów, (2) istniejących ustaleń w sprawie nadzorowania tych organów przez Parlament Europejski, wspólne organy nadzoru i parlamenty narodowe oraz (3) ram prawnych i instytucjonalnych parlamentarnego i specjalistycznego nadzoru nad agencjami bezpieczeństwa i agencjami wywiadowczymi w państwach członkowskich UE i innych głównych demokracjach.

Autorzy zewnętrzni

Aidan WILLS (Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces - DCAF) and Mathias VERMEULEN (European University Institute - EUI)