Znaczenie polityki regionalnej w reagowaniu na skutki zmian klimatu w regionach najbardziej oddalonych

15-07-2011

W opracowaniu dokonano analizy potencjalnego wpływu zmian klimatu na regiony najbardziej oddalone oraz przedstawiono środki i inicjatywy polityki regionalnej UE służące łagodzeniu zmian klimatu lub przystosowywaniu tych regionów do zmian klimatu. Celem analizy jest poszerzenie wiedzy na temat możliwych zagrożeń związanych ze zmianami klimatu w regionach najbardziej oddalonych oraz ocena znaczenia polityki regionalnej w tej dziedzinie.

W opracowaniu dokonano analizy potencjalnego wpływu zmian klimatu na regiony najbardziej oddalone oraz przedstawiono środki i inicjatywy polityki regionalnej UE służące łagodzeniu zmian klimatu lub przystosowywaniu tych regionów do zmian klimatu. Celem analizy jest poszerzenie wiedzy na temat możliwych zagrożeń związanych ze zmianami klimatu w regionach najbardziej oddalonych oraz ocena znaczenia polityki regionalnej w tej dziedzinie.

Autorzy zewnętrzni

Bernd Schuh (Österreichisches Institut für Raumplanung - ÖIR) ; Herbert Formeyer and Heidelinde Trimmel (Universität für Bodenkultur Wien - BOKU)