5

wynik(i)

Słowo/słowa
Rodzaj publikacji
Obszar polityki
Słowo kluczowe
Data

Commitments made at the hearing of Valdis DOMBROVSKIS, Executive Vice-President-designate - An Economy that Works for People

22-11-2019

The commissioner-designate, Valdis Dombrovskis, appeared before the European Parliament on 08 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committee on Economic and Monetary Affairs and the Committee on Employment and Social Affairs. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document.

The commissioner-designate, Valdis Dombrovskis, appeared before the European Parliament on 08 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committee on Economic and Monetary Affairs and the Committee on Employment and Social Affairs. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document.

Europejski System Nadzoru Finansowego (ESNF)

01-02-2018

Europejski System Nadzoru Finansowego (ESNF) to zdecentralizowany i wielopoziomowy system organów mikro- i makroostrożnościowych mający na celu zapewnienie konsekwentnego i spójnego nadzoru finansowego w UE. Obejmuje on Europejską Radę ds. Ryzyka Systemowego (ERRS), trzy Europejskie Organy Nadzoru (EUNB, ESMA i EIOPA) oraz krajowe organy nadzoru. ESNF stale ewoluował, aby uwzględnić zmieniający się kontekst, w którym działa, w szczególności wprowadzenie unii bankowej, cel utworzeniu unii rynków kapitałowych ...

Europejski System Nadzoru Finansowego (ESNF) to zdecentralizowany i wielopoziomowy system organów mikro- i makroostrożnościowych mający na celu zapewnienie konsekwentnego i spójnego nadzoru finansowego w UE. Obejmuje on Europejską Radę ds. Ryzyka Systemowego (ERRS), trzy Europejskie Organy Nadzoru (EUNB, ESMA i EIOPA) oraz krajowe organy nadzoru. ESNF stale ewoluował, aby uwzględnić zmieniający się kontekst, w którym działa, w szczególności wprowadzenie unii bankowej, cel utworzeniu unii rynków kapitałowych i wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE.

Polityka w dziedzinie usług finansowych

01-02-2018

Usługi finansowe to zasadniczy element dążeń UE do urzeczywistnienia rynku wewnętrznego zgodnie z zasadą swobodnego przepływu usług i kapitału. Postępy na drodze do integracji były realizowane etapami: (1) usunięcie krajowych barier wejścia (1957-1973); (2) harmonizacja polityki i przepisów państw członkowskich (1973-1983); (3) urzeczywistnienie rynku wewnętrznego (1983-1992); (4) utworzenie wspólnego obszaru walutowego i okres przed kryzysem (1999-2007); oraz (5) globalny kryzys finansowy i reforma ...

Usługi finansowe to zasadniczy element dążeń UE do urzeczywistnienia rynku wewnętrznego zgodnie z zasadą swobodnego przepływu usług i kapitału. Postępy na drodze do integracji były realizowane etapami: (1) usunięcie krajowych barier wejścia (1957-1973); (2) harmonizacja polityki i przepisów państw członkowskich (1973-1983); (3) urzeczywistnienie rynku wewnętrznego (1983-1992); (4) utworzenie wspólnego obszaru walutowego i okres przed kryzysem (1999-2007); oraz (5) globalny kryzys finansowy i reforma pokryzysowa (od 2007 r.). Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE oznacza szereg nowych wyzwań, które mogą mieć wpływ na sektor usług finansowych w UE i poza nią.

Polityka konkurencji

01-02-2018

Głównym celem unijnych reguł konkurencji jest umożliwienie właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego Unii, będącego głównym czynnikiem zapewnienia dobrobytu obywateli UE, przedsiębiorstw i całego społeczeństwa. W związku z tym Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) określa reguły mające na celu zapobieganie ograniczaniu i zakłócaniu konkurencji na rynku wewnętrznym. Konkretniej, na mocy Traktatu zakazane jest zawieranie ograniczających konkurencję porozumień między przedsiębiorstwami ...

Głównym celem unijnych reguł konkurencji jest umożliwienie właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego Unii, będącego głównym czynnikiem zapewnienia dobrobytu obywateli UE, przedsiębiorstw i całego społeczeństwa. W związku z tym Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) określa reguły mające na celu zapobieganie ograniczaniu i zakłócaniu konkurencji na rynku wewnętrznym. Konkretniej, na mocy Traktatu zakazane jest zawieranie ograniczających konkurencję porozumień między przedsiębiorstwami oraz nadużywanie pozycji rynkowej przez przedsiębiorstwa dominujące, co mogłoby negatywnie wpływać na handel między państwami członkowskimi. Ponadto Komisja Europejska (Komisja) kontroluje przypadki koncentracji i przejęć o wymiarze unijnym i może ich zakazać, jeżeli skutkowałyby znacznym ograniczeniem konkurencji. Ponadto pomoc państwa na rzecz niektórych przedsiębiorstw lub produktów, która prowadzi do zakłócenia konkurencji, jest niedozwolona, chociaż w niektórych przypadkach może zostać dopuszczona. Z zastrzeżeniem pewnych wyjątków reguły konkurencji obowiązują również w odniesieniu do przedsiębiorstw publicznych, usług publicznych i usług świadczonych w interesie ogólnym.

Level-2 measures under the Benchmarks Regulation

06-06-2017

This briefing has been drawn up to support ECON’s work on the scrutiny of delegated acts, in particular for the discussion of 8 June 2017 on Level-2 measures under Regulation (EU) No 2016/1011 on indices used as benchmarks in financial instruments and financial contracts or to measure the performance of investment funds.

This briefing has been drawn up to support ECON’s work on the scrutiny of delegated acts, in particular for the discussion of 8 June 2017 on Level-2 measures under Regulation (EU) No 2016/1011 on indices used as benchmarks in financial instruments and financial contracts or to measure the performance of investment funds.