187

wynik(i)

Słowo/słowa
Rodzaj publikacji
Obszar polityki
Autor
Słowo kluczowe
Data

Wydatki Unii

01-05-2018

Wydatki budżetowe są zatwierdzane wspólnie przez Radę i Parlament. W rocznym budżecie UE należy przestrzegać pułapów budżetowych uzgodnionych w wieloletnich ramach finansowych (WRF) w odniesieniu do poszczególnych programów i obszarów polityki, np. dotyczących spójności, rolnictwa czy stosunków zewnętrznych. Instrumenty na rzecz elastyczności zapewniają zdolność UE do reagowania w przypadku wystąpienia nieoczekiwanych potrzeb. Wykorzystywanie instrumentów finansowych tworzy efekt dźwigni w zakresie ...

Wydatki budżetowe są zatwierdzane wspólnie przez Radę i Parlament. W rocznym budżecie UE należy przestrzegać pułapów budżetowych uzgodnionych w wieloletnich ramach finansowych (WRF) w odniesieniu do poszczególnych programów i obszarów polityki, np. dotyczących spójności, rolnictwa czy stosunków zewnętrznych. Instrumenty na rzecz elastyczności zapewniają zdolność UE do reagowania w przypadku wystąpienia nieoczekiwanych potrzeb. Wykorzystywanie instrumentów finansowych tworzy efekt dźwigni w zakresie wydatków UE.

Kontrola budżetowa

01-05-2018

Kontrola budżetu europejskiego jest sprawowana w obrębie każdej instytucji UE oraz na szczeblu państw członkowskich. Ważną pracę kontrolną na różnych szczeblach wykonują Trybunał Obrachunkowy i Parlament. Każdego roku Parlament bada wykonanie budżetu w celu udzielenia absolutorium Komisji Europejskiej, pozostałym instytucjom europejskim i agencjom Unii.

Kontrola budżetu europejskiego jest sprawowana w obrębie każdej instytucji UE oraz na szczeblu państw członkowskich. Ważną pracę kontrolną na różnych szczeblach wykonują Trybunał Obrachunkowy i Parlament. Każdego roku Parlament bada wykonanie budżetu w celu udzielenia absolutorium Komisji Europejskiej, pozostałym instytucjom europejskim i agencjom Unii.

Unia Europejska a Światowa Organizacja Handlu

01-05-2018

Światowa Organizacja Handlu (WTO) działa na rzecz zagwarantowania międzynarodowego systemu handlu opartego na uregulowaniach prawnych. Pomimo impasu w negocjacjach handlowych rozważa się modernizację zasad WTO i poszukuje rozwiązania nowych problemów globalnych. Wejście w życie w lutym 2017 r. umowy o ułatwieniach w handlu zaowocowało dalszym rozwojem zasad handlu WTO. Na mocy Traktatu z Lizbony Parlament pełni wraz z Radą rolę współustawodawcy i odgrywa ważną rolę jako organ sprawujący nadzór nad ...

Światowa Organizacja Handlu (WTO) działa na rzecz zagwarantowania międzynarodowego systemu handlu opartego na uregulowaniach prawnych. Pomimo impasu w negocjacjach handlowych rozważa się modernizację zasad WTO i poszukuje rozwiązania nowych problemów globalnych. Wejście w życie w lutym 2017 r. umowy o ułatwieniach w handlu zaowocowało dalszym rozwojem zasad handlu WTO. Na mocy Traktatu z Lizbony Parlament pełni wraz z Radą rolę współustawodawcy i odgrywa ważną rolę jako organ sprawujący nadzór nad polityką handlową.

Prawa człowieka

01-05-2018

W stosunkach zewnętrznych Unia Europejska angażuje się we wspieranie demokracji i praw człowieka zgodnie z zasadami wolności, demokracji oraz poszanowania praw człowieka, podstawowych wolności i państwa prawnego, które leżą u jej podstaw. UE dąży do uwzględnienia problematyki praw człowieka we wszystkich swoich strategiach politycznych i programach, a każdemu działaniu przypisuje inny instrument polityki w zakresie praw człowieka, w tym finansowanie poszczególnych projektów z instrumentów finansowych ...

W stosunkach zewnętrznych Unia Europejska angażuje się we wspieranie demokracji i praw człowieka zgodnie z zasadami wolności, demokracji oraz poszanowania praw człowieka, podstawowych wolności i państwa prawnego, które leżą u jej podstaw. UE dąży do uwzględnienia problematyki praw człowieka we wszystkich swoich strategiach politycznych i programach, a każdemu działaniu przypisuje inny instrument polityki w zakresie praw człowieka, w tym finansowanie poszczególnych projektów z instrumentów finansowych UE.

Promowanie demokracji i obserwacja wyborów

01-05-2018

Priorytetem Unii Europejskiej jest wspieranie demokracji na całym świecie. Demokracja jest nadal jedynym systemem sprawowania rządów, w którym obywatele mogą w pełni korzystać z przysługujących im praw człowieka, a także stanowi decydujący czynnik rozwoju i długoterminowej stabilności. Parlament Europejski, jako jedyna bezpośrednio wybierana instytucja UE, w szczególny sposób angażuje się na rzecz demokracji.

Priorytetem Unii Europejskiej jest wspieranie demokracji na całym świecie. Demokracja jest nadal jedynym systemem sprawowania rządów, w którym obywatele mogą w pełni korzystać z przysługujących im praw człowieka, a także stanowi decydujący czynnik rozwoju i długoterminowej stabilności. Parlament Europejski, jako jedyna bezpośrednio wybierana instytucja UE, w szczególny sposób angażuje się na rzecz demokracji.

Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), Szwajcaria i kraje Północy

01-05-2018

Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) powstał w 1994 r. w celu objęcia przepisami UE dotyczącymi jej rynku wewnętrznego państw będących członkami Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). Członkami EOG są Norwegia, Islandia i Liechtenstein. Szwajcaria jest członkiem EFTA, ale nie przystąpiła do EOG. UE i jej partnerów w ramach EOG (Norwegię i Islandię) łączą też różnego rodzaju strategie polityczne na rzecz Północy i fora, które skupiają się na tych szybko ewoluujących północnych krańcach ...

Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) powstał w 1994 r. w celu objęcia przepisami UE dotyczącymi jej rynku wewnętrznego państw będących członkami Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). Członkami EOG są Norwegia, Islandia i Liechtenstein. Szwajcaria jest członkiem EFTA, ale nie przystąpiła do EOG. UE i jej partnerów w ramach EOG (Norwegię i Islandię) łączą też różnego rodzaju strategie polityczne na rzecz Północy i fora, które skupiają się na tych szybko ewoluujących północnych krańcach Europy i całym regionie Arktyki.

Procedura budżetowa

01-05-2018

Od czasu przyjęcia traktatów z 1970 r. i 1975 r. rola Parlamentu w procedurze budżetowej stopniowo rosła. Na mocy Traktatu z Lizbony Parlament decyduje już na równi z Radą o całym budżecie UE.

Od czasu przyjęcia traktatów z 1970 r. i 1975 r. rola Parlamentu w procedurze budżetowej stopniowo rosła. Na mocy Traktatu z Lizbony Parlament decyduje już na równi z Radą o całym budżecie UE.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

01-05-2018

Począwszy od lat 80. XX wieku UE przywiązuje dużą wagę do poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. W uchwalonym na szczeblu europejskim prawodawstwie określono minimalne normy dotyczące podstawowych standardów ochrony pracowników, przy czym państwa członkowskie mają możliwość utrzymania lub ustanowienia bardziej rygorystycznych środków. Po wejściu w życie traktatu lizbońskiego Karta praw podstawowych Unii Europejskiej stała się prawnie wiążącym instrumentem, przez co zwiększyła znaczenie polityki ...

Począwszy od lat 80. XX wieku UE przywiązuje dużą wagę do poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. W uchwalonym na szczeblu europejskim prawodawstwie określono minimalne normy dotyczące podstawowych standardów ochrony pracowników, przy czym państwa członkowskie mają możliwość utrzymania lub ustanowienia bardziej rygorystycznych środków. Po wejściu w życie traktatu lizbońskiego Karta praw podstawowych Unii Europejskiej stała się prawnie wiążącym instrumentem, przez co zwiększyła znaczenie polityki dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy w prawodawstwie UE.

Delegowanie pracowników

01-05-2018

Zgodnie z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej swoboda przedsiębiorczości i swoboda świadczenia usług gwarantują mobilność przedsiębiorstw i pracowników w UE. Jednak aby zapewnić sprawiedliwą mobilność i uczciwą konkurencję, wprowadzono również szczegółowe przepisy UE regulujące prawa pracowników delegowanych.

Zgodnie z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej swoboda przedsiębiorczości i swoboda świadczenia usług gwarantują mobilność przedsiębiorstw i pracowników w UE. Jednak aby zapewnić sprawiedliwą mobilność i uczciwą konkurencję, wprowadzono również szczegółowe przepisy UE regulujące prawa pracowników delegowanych.

Komitet Regionów

01-04-2018

Komitet Regionów liczy 329 członków reprezentujących władze regionalne i lokalne 27 państw członkowskich Unii Europejskiej. Komitet wydaje opinie w ramach konsultacji obligatoryjnej w przypadkach określonych w traktatach, w ramach konsultacji fakultatywnej oraz z własnej inicjatywy, jeśli uzna to za stosowne. Członków Komitetu Regionów nie wiążą żadne instrukcje. Są oni niezależni w wykonywaniu swoich funkcji w ogólnym interesie Unii Europejskiej.

Komitet Regionów liczy 329 członków reprezentujących władze regionalne i lokalne 27 państw członkowskich Unii Europejskiej. Komitet wydaje opinie w ramach konsultacji obligatoryjnej w przypadkach określonych w traktatach, w ramach konsultacji fakultatywnej oraz z własnej inicjatywy, jeśli uzna to za stosowne. Członków Komitetu Regionów nie wiążą żadne instrukcje. Są oni niezależni w wykonywaniu swoich funkcji w ogólnym interesie Unii Europejskiej.

Planowane wydarzenia

26-10-2020
European Gender Equality Week - October 26-29, 2020
Inne wydarzenie -
FEMM
26-10-2020
Joint LIBE - FEMM Hearing on Trafficking in human beings
Przesłuchanie -
LIBE FEMM
26-10-2020
Joint LIBE - FEMM Hearing on Trafficking in human beings
Przesłuchanie -
FEMM

Partnerzy