Vzdelávanie a odborná príprava

01-09-2017

V súlade so zásadou subsidiarity nesú hlavnú zodpovednosť za politiky v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy členské štáty, pričom Európska únia vykonáva len podpornú úlohu. Niektoré problémy sú však spoločné pre všetky členské štáty – starnutie obyvateľstva, nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, celosvetová hospodárska súťaž a vzdelávanie v ranom detstve – a vyžadujú si preto spoločné riešenia, spoluprácu krajín a vzájomné odovzdávanie skúseností[1].

V súlade so zásadou subsidiarity nesú hlavnú zodpovednosť za politiky v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy členské štáty, pričom Európska únia vykonáva len podpornú úlohu. Niektoré problémy sú však spoločné pre všetky členské štáty – starnutie obyvateľstva, nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, celosvetová hospodárska súťaž a vzdelávanie v ranom detstve – a vyžadujú si preto spoločné riešenia, spoluprácu krajín a vzájomné odovzdávanie skúseností[1].