Chemické látky a pesticídy

01-02-2018

Cieľom právnych predpisov EÚ o chemických látkach a pesticídoch je chrániť ľudské zdravie a životné prostredie a predchádzať prekážkam obchodu. Pozostávajú z pravidiel upravujúcich obchodovanie a používanie konkrétnych kategórií chemických výrobkov, zo súboru harmonizovaných obmedzení uvádzania určitých nebezpečných látok a prípravkov na trh a ich používania a z pravidiel upravujúcich veľké havárie a vývoz nebezpečných látok. Pod pojmom „pesticídy“ sú zoskupené látky, ktoré sa používajú na potláčanie, vyničenie organizmov, ktoré sa považujú za škodlivé, a na ich predchádzanie. Patria medzi ne biocídne výrobky a prípravky na ochranu rastlín. Najdôležitejším úspechom na úrovni EÚ je nariadenie REACH, ktoré upravuje registráciu, hodnotenie a autorizáciu nebezpečných látok a obmedzenia, ktoré sa na ne vzťahujú.

Cieľom právnych predpisov EÚ o chemických látkach a pesticídoch je chrániť ľudské zdravie a životné prostredie a predchádzať prekážkam obchodu. Pozostávajú z pravidiel upravujúcich obchodovanie a používanie konkrétnych kategórií chemických výrobkov, zo súboru harmonizovaných obmedzení uvádzania určitých nebezpečných látok a prípravkov na trh a ich používania a z pravidiel upravujúcich veľké havárie a vývoz nebezpečných látok. Pod pojmom „pesticídy“ sú zoskupené látky, ktoré sa používajú na potláčanie, vyničenie organizmov, ktoré sa považujú za škodlivé, a na ich predchádzanie. Patria medzi ne biocídne výrobky a prípravky na ochranu rastlín. Najdôležitejším úspechom na úrovni EÚ je nariadenie REACH, ktoré upravuje registráciu, hodnotenie a autorizáciu nebezpečných látok a obmedzenia, ktoré sa na ne vzťahujú.