Zamerané na: Duálne vzdelávanie: most ponad rozbúrené vody?

15-10-2014

Pracovné skúsenosti si spoločnosti vysoko cenia a ich nedostatok je pre uchádzačov o prvé zamestnanie veľkou prekážkou. Mnoho mladých ľudí uviazne v bludnom kruhu: nedokážu si nájsť prvé zamestnanie, ale prácu nedostanú, pretože im chýbajú pracovné skúsenosti. Učňovská príprava má preukázateľne výrazný vplyv na podporu zamestnávania mladých ľudí a významne sa podieľa na nízkej úrovni nezamestnanosti mládeže v niektorých európskych krajinách. Tak v oznámení Prehodnotenie vzdelávania, ako aj v oznámení o nezamestnanosti mládeže z roku 2013 Komisia členské štáty vyzvala, aby zintenzívnili svoje úsilie o rozvoj špičkového odborného vzdelávania a prípravy, čím sa zvýši kvalita zručností potrebných na výkon povolania, a o podporu učenia sa prácou vrátane kvalitných stáží, učňovskej prípravy a duálnych systémov. Podobne Európsky parlament na základe žiadosti Výboru pre kultúru a vzdelávanie (CULT) uverejnil štúdiu, ktorá skúma silné a slabé stránky duálneho vzdelávania a zaoberá sa rozvojom politiky v EÚ-28 vo vzťahu k zavedeniu a/alebo zlepšeniu tohto typu učenia.

Pracovné skúsenosti si spoločnosti vysoko cenia a ich nedostatok je pre uchádzačov o prvé zamestnanie veľkou prekážkou. Mnoho mladých ľudí uviazne v bludnom kruhu: nedokážu si nájsť prvé zamestnanie, ale prácu nedostanú, pretože im chýbajú pracovné skúsenosti. Učňovská príprava má preukázateľne výrazný vplyv na podporu zamestnávania mladých ľudí a významne sa podieľa na nízkej úrovni nezamestnanosti mládeže v niektorých európskych krajinách. Tak v oznámení Prehodnotenie vzdelávania, ako aj v oznámení o nezamestnanosti mládeže z roku 2013 Komisia členské štáty vyzvala, aby zintenzívnili svoje úsilie o rozvoj špičkového odborného vzdelávania a prípravy, čím sa zvýši kvalita zručností potrebných na výkon povolania, a o podporu učenia sa prácou vrátane kvalitných stáží, učňovskej prípravy a duálnych systémov. Podobne Európsky parlament na základe žiadosti Výboru pre kultúru a vzdelávanie (CULT) uverejnil štúdiu, ktorá skúma silné a slabé stránky duálneho vzdelávania a zaoberá sa rozvojom politiky v EÚ-28 vo vzťahu k zavedeniu a/alebo zlepšeniu tohto typu učenia.