ThinkTank logo Dokumenty, ktoré pomáhajú pri vytváraní nových právnych predpisov EÚ
Zverejnené 02-07-2019

Prvé zmluvy

01-01-2018

Vzhľadom na katastrofálne následky druhej svetovej vojny a neustálu hrozbu konfrontácie medzi Východom a Západom sa zmierenie medzi Francúzskom a Nemeckom stalo kľúčovou prioritou. Spolupráca týkajúca sa uhoľného a oceliarskeho priemyslu medzi šiestimi európskymi krajinami upravená Parížskou zmluvou v roku 1951 znamenala prvé kroky na ceste k európskej integrácii. Rímske zmluvy z roku 1957 znamenali upevnenie základov tejto integrácie a potvrdenie myšlienky spoločnej budúcnosti šiestich zapojených ...

Vzhľadom na katastrofálne následky druhej svetovej vojny a neustálu hrozbu konfrontácie medzi Východom a Západom sa zmierenie medzi Francúzskom a Nemeckom stalo kľúčovou prioritou. Spolupráca týkajúca sa uhoľného a oceliarskeho priemyslu medzi šiestimi európskymi krajinami upravená Parížskou zmluvou v roku 1951 znamenala prvé kroky na ceste k európskej integrácii. Rímske zmluvy z roku 1957 znamenali upevnenie základov tejto integrácie a potvrdenie myšlienky spoločnej budúcnosti šiestich zapojených európskych krajín.

Zverejnené 01-07-2019

Vývoj do prijatia Jednotného európskeho aktu

01-01-2018

Hlavný vývoj prvých zmlúv spočíva vo vytvorení vlastných zdrojov Spoločenstva, posilnení rozpočtových právomocí Parlamentu, zavedení priamych a všeobecných volieb európskych poslancov a vytvorení Európskeho menového systému. Nadobudnutie platnosti Jednotného európskeho aktu v roku 1986, ktorý podstatne zmenil Rímsku zmluvu, posilnilo európsku integráciu vytvorením veľkého vnútorného trhu.

Hlavný vývoj prvých zmlúv spočíva vo vytvorení vlastných zdrojov Spoločenstva, posilnení rozpočtových právomocí Parlamentu, zavedení priamych a všeobecných volieb európskych poslancov a vytvorení Európskeho menového systému. Nadobudnutie platnosti Jednotného európskeho aktu v roku 1986, ktorý podstatne zmenil Rímsku zmluvu, posilnilo európsku integráciu vytvorením veľkého vnútorného trhu.

Maastrichtská a Amsterdamská zmluva

01-01-2018

Maastrichtská zmluva upravila predošlé európske zmluvy a vytvorila Európsku úniu založenú na troch pilieroch: Európske spoločenstvá, spoločná zahraničná a bezpečnostná politika (SZBP) a spolupráca v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí (SVV). S ohľadom na rozšírenie Únie sa Amsterdamskou zmluvou zaviedli úpravy potrebné na zaručenie efektívnejšieho a demokratickejšieho fungovania Únie.

Maastrichtská zmluva upravila predošlé európske zmluvy a vytvorila Európsku úniu založenú na troch pilieroch: Európske spoločenstvá, spoločná zahraničná a bezpečnostná politika (SZBP) a spolupráca v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí (SVV). S ohľadom na rozšírenie Únie sa Amsterdamskou zmluvou zaviedli úpravy potrebné na zaručenie efektívnejšieho a demokratickejšieho fungovania Únie.

Zmluva z Nice a Konvent o budúcnosti Európy

01-01-2018

Zmluva z Nice pripravila Európsku úniu na významné rozšírenie smerom na východ a na juh v rokoch 2004 a 2007 iba čiastočne. Preto sa ako odpoveď na otázky nastolené v Laekenskej deklarácii Konvent o budúcnosti Európy pokúsil o vytvorenie nového právneho základu Únie v podobe Zmluvy o Ústave pre Európu. V dôsledku zamietavých výsledkov referend v dvoch členských štátoch však táto zmluva nebola ratifikovaná.

Zmluva z Nice pripravila Európsku úniu na významné rozšírenie smerom na východ a na juh v rokoch 2004 a 2007 iba čiastočne. Preto sa ako odpoveď na otázky nastolené v Laekenskej deklarácii Konvent o budúcnosti Európy pokúsil o vytvorenie nového právneho základu Únie v podobe Zmluvy o Ústave pre Európu. V dôsledku zamietavých výsledkov referend v dvoch členských štátoch však táto zmluva nebola ratifikovaná.

Lisabonská zmluva

01-01-2018

Tento prehľad obsahuje informácie o okolnostiach vzniku Lisabonskej zmluvy a jej najdôležitejších ustanoveniach. Cieľom je predstaviť historický kontext, v ktorom tento najnovší základný text EÚ vznikal z dokumentov, ktoré existovali pred ním. Osobitné ustanovenia (s odkazmi na články) a ich vplyv na politiky Európskej únie sú podrobne vysvetlené v jednotlivých informačných listoch, kde sú uvedené základné skutočnosti týkajúce sa príslušných politík a otázok.

Tento prehľad obsahuje informácie o okolnostiach vzniku Lisabonskej zmluvy a jej najdôležitejších ustanoveniach. Cieľom je predstaviť historický kontext, v ktorom tento najnovší základný text EÚ vznikal z dokumentov, ktoré existovali pred ním. Osobitné ustanovenia (s odkazmi na články) a ich vplyv na politiky Európskej únie sú podrobne vysvetlené v jednotlivých informačných listoch, kde sú uvedené základné skutočnosti týkajúce sa príslušných politík a otázok.

Európsky parlament: historické pozadie

01-03-2018

Pôvod Európskeho parlamentu je v Spoločnom zhromaždení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele (ESUO), ktoré sa stalo spoločným zhromaždením troch nadnárodných Európskych spoločenstiev, ktoré v tom čase existovali. Zhromaždenie následne získalo názov Európsky parlament. Odvtedy táto inštitúcia, ktorej poslanci sú od roku 1979 volení priamo, prešla výraznými zmenami: zo zhromaždenia s vymenovanými poslancami sa stal volený parlament, ktorý je uznávaný ako orgán určujúci politický program Európskej únie ...

Pôvod Európskeho parlamentu je v Spoločnom zhromaždení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele (ESUO), ktoré sa stalo spoločným zhromaždením troch nadnárodných Európskych spoločenstiev, ktoré v tom čase existovali. Zhromaždenie následne získalo názov Európsky parlament. Odvtedy táto inštitúcia, ktorej poslanci sú od roku 1979 volení priamo, prešla výraznými zmenami: zo zhromaždenia s vymenovanými poslancami sa stal volený parlament, ktorý je uznávaný ako orgán určujúci politický program Európskej únie.

Európsky parlament: volebné postupy

01-02-2018

Postupy týkajúce sa volieb do Európskeho parlamentu upravujú európske právne predpisy, v ktorých sú stanovené pravidlá spoločné pre všetky členské štáty, a špecifické vnútroštátne ustanovenia, ktoré sa v jednotlivých štátoch líšia. Spoločné ustanovenia stanovujú zásadu pomerného zastúpenia, pravidlá upravujúce prahy a niekoľko prípadov nezlučiteľnosti funkcií s mandátom poslanca Európskeho parlamentu. Vnútroštátne právne predpisy upravujú mnoho ďalších dôležitých otázok, ako je presný volebný systém ...

Postupy týkajúce sa volieb do Európskeho parlamentu upravujú európske právne predpisy, v ktorých sú stanovené pravidlá spoločné pre všetky členské štáty, a špecifické vnútroštátne ustanovenia, ktoré sa v jednotlivých štátoch líšia. Spoločné ustanovenia stanovujú zásadu pomerného zastúpenia, pravidlá upravujúce prahy a niekoľko prípadov nezlučiteľnosti funkcií s mandátom poslanca Európskeho parlamentu. Vnútroštátne právne predpisy upravujú mnoho ďalších dôležitých otázok, ako je presný volebný systém alebo počet volebných obvodov.

Súdny dvor Európskej únie

01-03-2018

Súdny dvor Európskej únie (SDEÚ) je jednou zo siedmich inštitúcií EÚ. Pozostáva z dvoch súdov: samotného Súdneho dvora a Všeobecného súdu. Je zodpovedný za judikatúru Európskej únie. Súdy zabezpečujú správny výklad a správne uplatňovanie primárneho a sekundárneho práva Únie v EÚ. Dohliadajú na zákonnosť aktov inštitúcií Únie a na to, aby členské štáty dodržiavali povinnosti vyplývajúce z primárneho a sekundárneho práva. Súdny dvor taktiež poskytuje výklad práva Únie na žiadosť národných sudcov.

Súdny dvor Európskej únie (SDEÚ) je jednou zo siedmich inštitúcií EÚ. Pozostáva z dvoch súdov: samotného Súdneho dvora a Všeobecného súdu. Je zodpovedný za judikatúru Európskej únie. Súdy zabezpečujú správny výklad a správne uplatňovanie primárneho a sekundárneho práva Únie v EÚ. Dohliadajú na zákonnosť aktov inštitúcií Únie a na to, aby členské štáty dodržiavali povinnosti vyplývajúce z primárneho a sekundárneho práva. Súdny dvor taktiež poskytuje výklad práva Únie na žiadosť národných sudcov.

Právomoci Súdneho dvora Európskej únie

01-03-2018

V tomto informačnom liste sú opísané právomoci Súdneho dvora Európskej únie (SDEÚ), ktorý tvoria dva súdy – samotný Súdny dvor a Všeobecný súd – a ktorý umožňuje rôzne prostriedky nápravy, ako sa stanovuje v článku 19 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ), článkoch 251-281 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), článku 136 Euratomu a v Protokole č. 3 o štatúte Súdneho dvora Európskej únie pripojený k zmluvám.

V tomto informačnom liste sú opísané právomoci Súdneho dvora Európskej únie (SDEÚ), ktorý tvoria dva súdy – samotný Súdny dvor a Všeobecný súd – a ktorý umožňuje rôzne prostriedky nápravy, ako sa stanovuje v článku 19 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ), článkoch 251-281 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), článku 136 Euratomu a v Protokole č. 3 o štatúte Súdneho dvora Európskej únie pripojený k zmluvám.

Európsky hospodársky a sociálny výbor

01-10-2017

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) je poradným orgánom Európskej únie. Pozostáva z 329 členov. Jeho stanoviská sa vyžadujú v rámci povinnej konzultácie v oblastiach stanovených zmluvami alebo dobrovoľnej konzultácie s Komisiou, Radou alebo Parlamentom. Výbor môže vydávať stanoviská aj z vlastného podnetu. Jeho členovia nie sú viazaní záväznými pokynmi. Vykonávajú svoju funkciu úplne nezávisle vo všeobecnom záujme Únie.

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) je poradným orgánom Európskej únie. Pozostáva z 329 členov. Jeho stanoviská sa vyžadujú v rámci povinnej konzultácie v oblastiach stanovených zmluvami alebo dobrovoľnej konzultácie s Komisiou, Radou alebo Parlamentom. Výbor môže vydávať stanoviská aj z vlastného podnetu. Jeho členovia nie sú viazaní záväznými pokynmi. Vykonávajú svoju funkciu úplne nezávisle vo všeobecnom záujme Únie.