12

výsledok(-ky)

Slovo (slová)
Typ publikácie
Oblasť politiky
Kľúčové slovo
Dátum

Práva cestujúcich

01-02-2018

Cieľom spoločných pravidiel je zaručiť minimálnu pomoc cestujúcim v každom druhu dopravy v prípade výrazného meškania alebo zrušenia cesty, a predovšetkým chrániť najzraniteľnejších cestujúcich. Týmito pravidlami sa tiež vytvárajú mechanizmy odškodnenia. V železničnej alebo cestnej doprave sú však možné rôzne výnimky a naďalej často dochádza k súdnym konaniam.

Cieľom spoločných pravidiel je zaručiť minimálnu pomoc cestujúcim v každom druhu dopravy v prípade výrazného meškania alebo zrušenia cesty, a predovšetkým chrániť najzraniteľnejších cestujúcich. Týmito pravidlami sa tiež vytvárajú mechanizmy odškodnenia. V železničnej alebo cestnej doprave sú však možné rôzne výnimky a naďalej často dochádza k súdnym konaniam.

Spoločná dopravná politika: všeobecné informácie

01-02-2018

Dopravná politika je jednou z oblastí spoločnej politiky EÚ už viac ako 30 rokov. Popri otváraní dopravných trhov a budovaní transeurópskej dopravnej siete bude ešte dôležitejšia téma udržateľnej mobility, a to najmä v súvislosti s neustálym nárastom emisií skleníkových plynov, ktoré toto odvetvie vytvára a ktoré by mohli ohroziť plnenie klimatických cieľov Európskej únie.

Dopravná politika je jednou z oblastí spoločnej politiky EÚ už viac ako 30 rokov. Popri otváraní dopravných trhov a budovaní transeurópskej dopravnej siete bude ešte dôležitejšia téma udržateľnej mobility, a to najmä v súvislosti s neustálym nárastom emisií skleníkových plynov, ktoré toto odvetvie vytvára a ktoré by mohli ohroziť plnenie klimatických cieľov Európskej únie.

Cestná doprava: medzinárodná a kabotážna

01-02-2018

V dôsledku prijatia viacerých európskych legislatívnych aktov došlo k postupnej liberalizácii medzinárodnej cestnej dopravy, ako aj kabotáže tovaru a osôb.

V dôsledku prijatia viacerých európskych legislatívnych aktov došlo k postupnej liberalizácii medzinárodnej cestnej dopravy, ako aj kabotáže tovaru a osôb.

Cestná doprava: harmonizácia právnych predpisov

01-02-2018

Vytvorenie jednotného európskeho trhu pre cestnú dopravu nie je možné bez harmonizácie právnych predpisov platných v členských štátoch. Európska únia prijíma opatrenia fiškálnej, technickej, administratívnej a sociálnej povahy.

Vytvorenie jednotného európskeho trhu pre cestnú dopravu nie je možné bez harmonizácie právnych predpisov platných v členských štátoch. Európska únia prijíma opatrenia fiškálnej, technickej, administratívnej a sociálnej povahy.

Železničná doprava

01-02-2018

Politika EÚ v oblasti železničnej dopravy sa zameriava na vytvorenie jednotného železničného priestoru. V priebehu desiatich rokov bolo otvorenie hospodárskej súťaže v sektore, ktoré sa začalo v roku 2001, predmetom troch balíkov a jedného prepracovania. Štvrtý balík, zameraný na dokončenie jednotného železničného priestoru, bol prijatý v apríli 2016 (technický pilier) a v decembri 2016 (trhový pilier).

Politika EÚ v oblasti železničnej dopravy sa zameriava na vytvorenie jednotného železničného priestoru. V priebehu desiatich rokov bolo otvorenie hospodárskej súťaže v sektore, ktoré sa začalo v roku 2001, predmetom troch balíkov a jedného prepracovania. Štvrtý balík, zameraný na dokončenie jednotného železničného priestoru, bol prijatý v apríli 2016 (technický pilier) a v decembri 2016 (trhový pilier).

Letecká doprava: trhové pravidlá

01-02-2018

Vytvorenie jednotného trhu leteckej dopravy v druhej polovici 90. rokov zásadne zmenilo odvetvie leteckej dopravy a významne prispelo k silnému rastu leteckej dopravy v Európe v priebehu uplynulých dvadsiatich rokov.

Vytvorenie jednotného trhu leteckej dopravy v druhej polovici 90. rokov zásadne zmenilo odvetvie leteckej dopravy a významne prispelo k silnému rastu leteckej dopravy v Európe v priebehu uplynulých dvadsiatich rokov.

Letecká doprava: bezpečnostná ochrana civilného letectva

01-02-2018

Bezpečnostná ochrana letectva (nezamieňať si s bezpečnosťou letectva[1]) má za cieľ zabrániť zlovoľným činom namiereným proti lietadlám, ich cestujúcim a posádke. Po hrozných útokoch z roku 2001 prijala EÚ súbor bezpečnostných opatrení na ochranu civilného letectva. Tieto pravidlá sa pravidelne aktualizujú, aby zodpovedali meniacim sa rizikám. Členské štáty si ponechávajú právo uplatňovať prísnejšie opatrenia.

Bezpečnostná ochrana letectva (nezamieňať si s bezpečnosťou letectva[1]) má za cieľ zabrániť zlovoľným činom namiereným proti lietadlám, ich cestujúcim a posádke. Po hrozných útokoch z roku 2001 prijala EÚ súbor bezpečnostných opatrení na ochranu civilného letectva. Tieto pravidlá sa pravidelne aktualizujú, aby zodpovedali meniacim sa rizikám. Členské štáty si ponechávajú právo uplatňovať prísnejšie opatrenia.

Letecká doprava: Jednotné európske nebo

01-02-2018

Iniciatíva Jednotné európske nebo sa zameriava na zvyšovanie efektivity manažmentu letovej prevádzky a leteckých navigačných služieb tým, že znižuje roztrieštenosť európskeho vzdušného priestoru. Táto prebiehajúca iniciatíva má celoeurópsky charakter a je otvorená susedným krajinám.

Iniciatíva Jednotné európske nebo sa zameriava na zvyšovanie efektivity manažmentu letovej prevádzky a leteckých navigačných služieb tým, že znižuje roztrieštenosť európskeho vzdušného priestoru. Táto prebiehajúca iniciatíva má celoeurópsky charakter a je otvorená susedným krajinám.

Letecká doprava

01-02-2018

Spoločné pravidlá, ktoré sa postupne rozšírili na celú sieť leteckej dopravy, zaručujú jednotnú a vysokú úroveň bezpečnosti[1] v rámci vnútorného trhu leteckej dopravy.

Spoločné pravidlá, ktoré sa postupne rozšírili na celú sieť leteckej dopravy, zaručujú jednotnú a vysokú úroveň bezpečnosti[1] v rámci vnútorného trhu leteckej dopravy.

Námorná doprava: strategický prístup

01-02-2018

Ustanovenia EÚ o námornej doprave sa vzťahujú najmä na uplatňovanie zásady voľného pohybu služieb a správne uplatňovanie pravidiel hospodárskej súťaže, pričom sa zaisťuje vysoká miera bezpečnosti, dobré pracovné podmienky a dodržiavanie environmentálnych noriem.

Ustanovenia EÚ o námornej doprave sa vzťahujú najmä na uplatňovanie zásady voľného pohybu služieb a správne uplatňovanie pravidiel hospodárskej súťaže, pričom sa zaisťuje vysoká miera bezpečnosti, dobré pracovné podmienky a dodržiavanie environmentálnych noriem.