Kemikalije in pesticidi

01-02-2018

Namen zakonodaje Evropske unije o kemikalijah in pesticidih je varovati zdravje ljudi in okolje ter preprečiti ovire za trgovanje. To zakonodajo sestavljajo predpisi, ki urejajo trženje in uporabo posameznih kategorij kemičnih proizvodov, sklop harmoniziranih omejitev glede dajanja posameznih nevarnih snovi in pripravkov v promet ter njihove uporabe ter predpisi glede večjih nesreč v zvezi z nevarnimi snovmi in glede izvoza le-teh. Izraz „pesticidi“ zajema snovi, ki se uporabljajo za zatiranje, izkoreninjenje in preprečevanje škodljivih organizmov. Mednje sodijo biocidni proizvodi in fitofarmacevtska sredstva. Uredba REACH, ki ureja registracijo, evalvacijo in avtorizacijo nevarnih snovi ter omejitve, ki zanje veljajo, je največji dosežek na ravni EU.

Namen zakonodaje Evropske unije o kemikalijah in pesticidih je varovati zdravje ljudi in okolje ter preprečiti ovire za trgovanje. To zakonodajo sestavljajo predpisi, ki urejajo trženje in uporabo posameznih kategorij kemičnih proizvodov, sklop harmoniziranih omejitev glede dajanja posameznih nevarnih snovi in pripravkov v promet ter njihove uporabe ter predpisi glede večjih nesreč v zvezi z nevarnimi snovmi in glede izvoza le-teh. Izraz „pesticidi“ zajema snovi, ki se uporabljajo za zatiranje, izkoreninjenje in preprečevanje škodljivih organizmov. Mednje sodijo biocidni proizvodi in fitofarmacevtska sredstva. Uredba REACH, ki ureja registracijo, evalvacijo in avtorizacijo nevarnih snovi ter omejitve, ki zanje veljajo, je največji dosežek na ravni EU.