1

resultat

Ord
Publikationstyp
Politikområde
Författare
Sökord
Datum

Den fleråriga budgetramen

01-02-2018

Hittills har det funnits fem fleråriga budgetramar. Genom Lissabonfördraget omvandlades den fleråriga budgetramen från ett interinstitutionellt avtal till en rättsligt bindande akt. Den fleråriga budgetramen som fastställs för en period på minst fem år måste säkerställa en regelbunden utveckling av unionens utgifter inom gränserna för dess egna medel och innehåller bestämmelser som unionens årliga budget måste följa, vilket därmed lägger hörnstenen för finansiell disciplin. I förordningen om den ...

Hittills har det funnits fem fleråriga budgetramar. Genom Lissabonfördraget omvandlades den fleråriga budgetramen från ett interinstitutionellt avtal till en rättsligt bindande akt. Den fleråriga budgetramen som fastställs för en period på minst fem år måste säkerställa en regelbunden utveckling av unionens utgifter inom gränserna för dess egna medel och innehåller bestämmelser som unionens årliga budget måste följa, vilket därmed lägger hörnstenen för finansiell disciplin. I förordningen om den fleråriga budgetramen fastställs framför allt utgiftstak för omfattande utgiftskategorier som benämns rubriker. Den 2 maj 2018 lade kommissionen fram lagstiftningsförslag om en ny flerårig budgetram för perioden 2021–2027. Den 27 maj 2020 lade kommissionen fram ett uppdaterat förslag till flerårig budgetram tillsammans med ett förslag till ett instrument för återhämtning, Next Generation EU, efter covid-19-utbrottet.