12

resultat

Ord
Publikationstyp
Politikområde
Sökord
Datum

Passagerares rättigheter

01-02-2018

Dessa gemensamma regler syftar till att garantera att passagerare inom alla transportsätt erbjuds viss assistans vid kraftigt försenade eller inställda resor och till att särskilt skydda de mest sårbara passagerargrupperna. I reglerna fastställs också ersättningsmekanismer. Reglerna för järnvägs- och landsvägstransporter tillåter emellertid ett stort antal undantag, och rättsliga tvister förekommer fortfarande ofta.

Dessa gemensamma regler syftar till att garantera att passagerare inom alla transportsätt erbjuds viss assistans vid kraftigt försenade eller inställda resor och till att särskilt skydda de mest sårbara passagerargrupperna. I reglerna fastställs också ersättningsmekanismer. Reglerna för järnvägs- och landsvägstransporter tillåter emellertid ett stort antal undantag, och rättsliga tvister förekommer fortfarande ofta.

Den gemensamma transportpolitiken: översikt

01-02-2018

Transportpolitiken är sedan mer än 30 år ett av gemenskapens politikområden. Parallellt med öppnandet av transportmarknaderna och inrättandet av transeuropeiska transportnät kommer frågan om en ”hållbar rörlighet” att få ännu större betydelse – framför allt på grund av sektorns ständigt ökande utsläpp av växthusgaser, som hotar att äventyra Europeiska unionens insatser för att uppnå sina klimatmål.

Transportpolitiken är sedan mer än 30 år ett av gemenskapens politikområden. Parallellt med öppnandet av transportmarknaderna och inrättandet av transeuropeiska transportnät kommer frågan om en ”hållbar rörlighet” att få ännu större betydelse – framför allt på grund av sektorns ständigt ökande utsläpp av växthusgaser, som hotar att äventyra Europeiska unionens insatser för att uppnå sina klimatmål.

Vägtransport: internationella vägtransporter och cabotage

01-02-2018

Till följd av att flera europeiska lagar har antagits har det skett en gradvis avreglering av både internationella vägtransporter och cabotage vid gods- och persontransporter.

Till följd av att flera europeiska lagar har antagits har det skett en gradvis avreglering av både internationella vägtransporter och cabotage vid gods- och persontransporter.

Transporter på väg: harmonisering av lagstiftning

01-02-2018

Det går inte att skapa en enhetlig europeisk vägtransportmarknad utan att harmonisera lagstiftningen i medlemsstaterna. Europeiska unionen har vidtagit skattemässiga, tekniska, administrativa och sociala åtgärder.

Det går inte att skapa en enhetlig europeisk vägtransportmarknad utan att harmonisera lagstiftningen i medlemsstaterna. Europeiska unionen har vidtagit skattemässiga, tekniska, administrativa och sociala åtgärder.

Järnvägstransport

01-02-2018

Den europeiska järnvägstransportpolitiken syftar till att skapa ett gemensamt europeiskt järnvägsområde. Arbetet med att öppna upp järnvägssektorn för konkurrens påbörjades 2001, och under de följande tio åren antogs tre lagstiftningspaket och gjordes en omarbetning. Ett fjärde paket antogs i april 2016 (den tekniska pelaren) och i december 2016 (marknadspelaren) för att fullborda det gemensamma europeiska järnvägsområdet.

Den europeiska järnvägstransportpolitiken syftar till att skapa ett gemensamt europeiskt järnvägsområde. Arbetet med att öppna upp järnvägssektorn för konkurrens påbörjades 2001, och under de följande tio åren antogs tre lagstiftningspaket och gjordes en omarbetning. Ett fjärde paket antogs i april 2016 (den tekniska pelaren) och i december 2016 (marknadspelaren) för att fullborda det gemensamma europeiska järnvägsområdet.

Lufttransport: Marknadsregler

01-02-2018

Införandet av den gemensamma marknaden för luftfart i slutet av 1990-talet har på ett genomgripande sätt förändrat lufttransportindustrin och har bidragit stort till den kraftiga tillväxten för lufttransporter i Europa de senaste 20 åren.

Införandet av den gemensamma marknaden för luftfart i slutet av 1990-talet har på ett genomgripande sätt förändrat lufttransportindustrin och har bidragit stort till den kraftiga tillväxten för lufttransporter i Europa de senaste 20 åren.

Lufttransport: Luftfartsskyddet inom den civila luftfarten

01-02-2018

Luftfartsskyddet (inte att förväxla med flygsäkerheten[1]) har som uppgift att förhindra sabotage mot luftfartyg, passagerare och besättning. Efter de fruktansvärda attackerna 2001 har EU antagit en rad säkerhetsbestämmelser för att skydda den civila luftfarten. Dessa bestämmelser uppdateras regelbundet för att inbegripa de nya risker som uppstår. Medlemsstaterna har fortfarande rätt att tillämpa strängare åtgärder.

Luftfartsskyddet (inte att förväxla med flygsäkerheten[1]) har som uppgift att förhindra sabotage mot luftfartyg, passagerare och besättning. Efter de fruktansvärda attackerna 2001 har EU antagit en rad säkerhetsbestämmelser för att skydda den civila luftfarten. Dessa bestämmelser uppdateras regelbundet för att inbegripa de nya risker som uppstår. Medlemsstaterna har fortfarande rätt att tillämpa strängare åtgärder.

Lufttransport: Det gemensamma europeiska luftrummet

01-02-2018

Syftet med det gemensamma europeiska luftrummet är att öka effektiviteten i flyglednings- och flygtrafiktjänsten genom att minska fragmenteringen av det europeiska luftrummet. Initiativet är till sin natur Europaövergripande och öppet för grannländer.

Syftet med det gemensamma europeiska luftrummet är att öka effektiviteten i flyglednings- och flygtrafiktjänsten genom att minska fragmenteringen av det europeiska luftrummet. Initiativet är till sin natur Europaövergripande och öppet för grannländer.

Lufttransport: Säkerhet

01-02-2018

Gemensamma bestämmelser, som stegvis har utvidgats till att omfatta hela lufttransportkedjan, garanterar en enhetlig och hög säkerhetsnivå[1] på den inre marknaden för lufttransporter.

Gemensamma bestämmelser, som stegvis har utvidgats till att omfatta hela lufttransportkedjan, garanterar en enhetlig och hög säkerhetsnivå[1] på den inre marknaden för lufttransporter.

Sjöfart: strategiska riktlinjer

01-02-2018

EU:s bestämmelser om sjöfart handlar framför allt om att principen om fritt tillhandahållande av tjänster ska följas och att konkurrensbestämmelserna ska tillämpas på rätt sätt, samtidigt som en hög säkerhetsnivå, goda arbetsvillkor och miljönormer garanteras.

EU:s bestämmelser om sjöfart handlar framför allt om att principen om fritt tillhandahållande av tjänster ska följas och att konkurrensbestämmelserna ska tillämpas på rätt sätt, samtidigt som en hög säkerhetsnivå, goda arbetsvillkor och miljönormer garanteras.