7

resultat

Ord
Publikationstyp
Politikområde
Författare
Sökord
Datum

Commitments made at the hearing of Margaritis SCHINAS, Vice-President-designate - Promoting the European Way of Life

22-11-2019

The Vice President-designate, Margaritis Schinas, appeared before the European Parliament on 03 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committees on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, Culture and Education, Employment and Social Affairs. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission ...

The Vice President-designate, Margaritis Schinas, appeared before the European Parliament on 03 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committees on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, Culture and Education, Employment and Social Affairs. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including: - Skills, education and integration; - Finding common ground on migration; and - Security Union.

Commitments made at the hearing of Mariya GABRIEL, Commissioner-designate - Innovation and Youth

22-11-2019

The commissioner-designate, Mariya Gabriel, appeared before the European Parliament on 30 September 2019 to answer questions from MEPs’ in the Committees on Industry, Research and Energy and on Culture and Education. During the hearing, Ms Gabriel made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to her portfolio, as described in the mission letter sent to her by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including: - Education, ...

The commissioner-designate, Mariya Gabriel, appeared before the European Parliament on 30 September 2019 to answer questions from MEPs’ in the Committees on Industry, Research and Energy and on Culture and Education. During the hearing, Ms Gabriel made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to her portfolio, as described in the mission letter sent to her by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including: - Education, research and innovation; and - Culture, youth and sport.

Kultur

01-04-2018

Europeiska unionens insatser på kulturområdet kompletterar medlemsstaternas kulturpolitik på flera olika områden. Hit hör exempelvis skyddet av det europeiska kulturarvet, samarbete mellan kulturinstitutioner i olika länder och främjande av rörlighet bland personer med kreativa yrken. Kultursektorn berörs också av bestämmelser i fördragen som inte uttryckligen avser kulturområdet.

Europeiska unionens insatser på kulturområdet kompletterar medlemsstaternas kulturpolitik på flera olika områden. Hit hör exempelvis skyddet av det europeiska kulturarvet, samarbete mellan kulturinstitutioner i olika länder och främjande av rörlighet bland personer med kreativa yrken. Kultursektorn berörs också av bestämmelser i fördragen som inte uttryckligen avser kulturområdet.

Den audiovisuella politiken och mediepolitiken

01-04-2018

EU:s audiovisuella politik grundas på artiklarna 167 och 173 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). Den centrala rättsakten för detta politikområde är direktivet om audiovisuella medietjänster, som sågs över 2018. Det viktigaste EU-instrumentet för att stödja branschen (inte minst filmbranschen) är delprogrammet Media, som ingår i Kreativa Europa. I EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna begärs att ”mediernas frihet och mångfald ska respekteras”.

EU:s audiovisuella politik grundas på artiklarna 167 och 173 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). Den centrala rättsakten för detta politikområde är direktivet om audiovisuella medietjänster, som sågs över 2018. Det viktigaste EU-instrumentet för att stödja branschen (inte minst filmbranschen) är delprogrammet Media, som ingår i Kreativa Europa. I EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna begärs att ”mediernas frihet och mångfald ska respekteras”.

Idrott

01-04-2018

Idrott är ett område där EU:s ansvar är relativt nytt, i och med att det endast infördes genom Lissabonfördraget i december 2009. EU ansvarar för att utveckla en evidensbaserad politik samt främja samarbete och leda initiativ till stöd för fysisk aktivitet och idrott i hela Europa. Under perioden 2014–2020 har för första gången en specifik budgetpost gjorts tillgänglig inom Erasmus+ för att stödja projekt och nätverk inom idrotten.

Idrott är ett område där EU:s ansvar är relativt nytt, i och med att det endast infördes genom Lissabonfördraget i december 2009. EU ansvarar för att utveckla en evidensbaserad politik samt främja samarbete och leda initiativ till stöd för fysisk aktivitet och idrott i hela Europa. Under perioden 2014–2020 har för första gången en specifik budgetpost gjorts tillgänglig inom Erasmus+ för att stödja projekt och nätverk inom idrotten.

Kommunikationspolitiken

01-04-2018

Behovet av god kommunikation har sin rättsliga grund i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, som garanterar alla medborgares rätt till information om EU-frågor. EU-institutionerna har utvecklat flera verktyg och tjänster för att hålla kontakt med och informera allmänheten. Det europeiska medborgarinitiativet lanserades formellt 2012 och innebär att medborgarna kan vara mer direkt involverade i utformningen av ny lagstiftning och i EU-frågor.

Behovet av god kommunikation har sin rättsliga grund i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, som garanterar alla medborgares rätt till information om EU-frågor. EU-institutionerna har utvecklat flera verktyg och tjänster för att hålla kontakt med och informera allmänheten. Det europeiska medborgarinitiativet lanserades formellt 2012 och innebär att medborgarna kan vara mer direkt involverade i utformningen av ny lagstiftning och i EU-frågor.

Den audiovisuella politiken och mediepolitiken

01-11-2017

EU:s audiovisuella politik grundas på artiklarna 167 och 173 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). Den centrala rättsakten för detta politikområde är direktivet om audiovisuella medietjänster, som för närvarande håller på att ses över (2017). Det viktigaste EU-instrumentet för att stödja branschen (inte minst filmbranschen) är delprogrammet Media, som ingår i Kreativa Europa. I EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna begärs att ”mediernas frihet och mångfald ska respekteras ...

EU:s audiovisuella politik grundas på artiklarna 167 och 173 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). Den centrala rättsakten för detta politikområde är direktivet om audiovisuella medietjänster, som för närvarande håller på att ses över (2017). Det viktigaste EU-instrumentet för att stödja branschen (inte minst filmbranschen) är delprogrammet Media, som ingår i Kreativa Europa. I EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna begärs att ”mediernas frihet och mångfald ska respekteras”.