Inga händelser på gång

Utfrågningar

I enlighet med artikel 193 i arbetsordningen får utskott anordna utfrågningar med sakkunniga om en sådan utfrågning är nödvändig för dess arbete i ett visst ärende. Utfrågningar kan även anordnas gemensamt av två eller flera utskott. De flesta utskott anordnar regelbundna utfrågningar eftersom utfrågningarna gör det möjligt för utskotten att lyssna till sakkunniga och anordna diskussioner om viktiga ämnen. På den här sidan hittar du all tillgänglig information som rör utskottsutfrågningar, bl.a. program, kallelser och inlägg från talare.

Workshoppar

Workshopparna anordnas av utredningsavdelningarna och administreras i enlighet med budgetförordningen. De är inte nödvändigtvis offentliga, men kan hållas under ett utskottssammanträde.

Workshopparna gör det möjligt för ledamöterna att ställa frågor till och diskutera med experter på områden som rör parlamentets verksamhet eller som är av aktuellt intresse.

Andra evenemang

Övriga evenemang med politisk anknytning.