Přímý přístup k hlavnímu vyhledávání (klikněte na „ENTER“)
Přístup k obsahu stránky (stiskněte Enter)
Přímý přístup na seznam dalších stránek (klikněte na „ENTER“)

Zadávání veřejných zakázek

 

V souladu s nařízením, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie (nařízení (EU, Euratom) 2018/1046 (finanční nařízení)), má Evropský parlament povinnost vydávat výzvy k podání nabídky v souvislosti s nákupem zboží, služeb a stavebních prací.

 
 

Různé zásady, jimiž se řídí postupy zadávání veřejných zakázek, zahrnují zásadu transparentnosti, která vyžaduje, aby bylo zahájení těchto postupů zveřejněno v dostatečném předstihu.

1. Zadávací řízení s oznámením o zahájení a výsledku zadávacího řízení

Informace uvedené v tomto oddíle se týkají veřejných zakázek Evropského parlamentu a jsou zveřejňovány v souladu body 3 a 4 přílohy I finančního nařízení a na základě bodu 5 přílohy I finančního nařízení, podle nichž musí být oznámení zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie (Úř. věst.). Zveřejnění informací na této internetové stránce je třeba považovat za neformální a nenahrazuje oficiální zveřejnění v Úředním věstníku. Výzvy k účasti v nabídkovém řízení, na něž odkazuje tento oddíl, jsou zveřejňovány formou oznámení v řadě S Úředního věstníku Evropské unie a jsou dostupné na internetu v databázi TED, která je denně aktualizována.

Pro zakázky nepřesahující prahové hodnoty stanovené ve směrnici může být vypsáno řízení pro omezený počet uchazečů vybraných na základě výzvy k vyjádření zájmu. Tento oddíl zahrnuje rovněž výzvy k vyjádření zájmu.

Zadávací dokumentace je také k dispozici u všech výzev k podání nabídky uvedených v seznamu.

2. Zakázky, jejichž hodnota přesahuje hodnotu 15 000 EUR, avšak jejichž hodnota je nižší než hodnoty stanovené ve směrnici 2014/24/EU, zadávané v rámci jednacího řízení

Informace v tomto oddíle se týkají veřejných zakázek Evropského parlamentu zveřejňovaných v souladu s bodem 3 přílohy I finančního nařízení.

Odkazují na hlavní prvky zadávacího řízení, včetně lhůt pro předložení nabídek i příslušných útvarů, na něž je třeba se obracet s žádostí o jakékoli informace. Níže uvedený odkaz umožňuje přístup k excelové tabulce se seznamem zakázek generálního ředitelství Evropského parlamentu.

Ke dni 1. ledna 2018 byly finanční limity podle směrnice 2014/24/EU stanoveny takto:

  • 144 000 EUR pro zakázky na dodávky a na služby;
  • 5 548 000 EUR u zakázek na stavební práce.

Podrobné informace získáte zde: