Přímý přístup k hlavnímu vyhledávání (klikněte na „ENTER“)
Přístup k obsahu stránky (stiskněte Enter)
Přímý přístup na seznam dalších stránek (klikněte na „ENTER“)

Veřejné zakázky

 

Podle finančního nařízení, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Evropské unie (nařízení (EU) č. 966/2012 ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2015/1929 ze dne 28. října 2015), a jeho prováděcích pravidel má Evropský parlament povinnost zahájit při nákupu zboží, služeb či prací postup zadávání veřejné zakázky.

 
 

Mezi zásady upravující postupy zadávání veřejných zakázek patří také zásada transparentnosti, která ukládá povinnost předem zveřejnit odpovídající informace, a to v okamžiku zahájení postupu zadávání veřejné zakázky a následujícím způsobem :

1. Veřejné zakázky s předchozím zveřejněním oznámení o zakázce

Informace obsažené v této rubrice se týkají veřejných zakázek zadávaných Evropským parlamentem, jejichž zveřejnění proběhlo na základě článků 123 a 124 prováděcích pravidel k finančnímu nařízení a článku 126 prováděcích pravidel a u nichž bylo v Úředním věstníku zveřejněno příslušné oznámení. Oznámení uvedené na těchto internetových stránkách je třeba považovat za neformální a nenahrazují úřední zveřejnění oznámení v Úředním věstníku. Nabídková řízení uvedená v tomto oddíle jsou předmětem oznámení o zahájení zadávacího řízení, které je zveřejněno v řadě S Úředního věstníku Evropské unie, a je možné je konzultovat v databázi TED, která je každodenně aktualizována.

Pod prahovými úrovněmi směrnice mohou být nabídková řízení adresována omezenému počtu uchazečů, kteří jsou vybráni poté, co je zveřejněna výzva k předkládání návrhů. Tato rubrika zahrnuje rovněž výzvy k předkládání návrhů.

U každé z výzev k předkládání návrhů z tohoto seznamu rovněž uvádíme dokumentaci týkající se odpovídajících veřejných zakázek.

2. Zakázky o hodnotě vyšší než 15 000 EUR a nižší než prahové úrovně uvedené ve směrnici 2014/24/EU, které jsou předmětem jednacího řízení

Informace obsažené v této rubrice se týkají veřejných zakázek Evropského parlamentu zadávaných na základě článku 124 prováděcích pravidel k finančnímu nařízení.

Toto zveřejnění umožňuje vymezit klíčové prvky veřejných zakázek zadávaných na základě jednacího řízení, včetně lhůty pro obdržení nabídek a oddělení, na něž je možné se obrátit s žádostí o informace. Níže uvedený odkaz Vás zavede k excelovému souboru, který přejímá veřejné zakázky v závislosti na příslušném generálním ředitelství Evropského parlamentu.

Pro informaci, ke dni 1. ledna 2018 platí na základě směrnice 2014/24/EU následující prahové hodnoty :

  • 144 000 EUR u veřejných zakázek na dodávky a služby,
  • 5 548 000 EUR u veřejných zakázek na práce.

Podrobné informace získáte zde :